Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

125. Landsbycenter Vind søger om godkendelse af ændret projektplan

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Landsbycenter Vind søger om godkendelse af ændret projektplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med henvisning til budgetforligsbeslutning af september 2020 søger Landsbycenter Vind om udvalgets godkendelse af alternativ løsning på flytning af ventilation og udskydelse af renovering af klubhus.


Der søges om, at Herning Kommune med coronasituationen in mente anser de anførte projektændringer og målet med den samlede bevilling på 670.000 kr. for opfyldt.

Sagsfremstilling

Jf. indgået budgetforlig er der i budget 2021 afsat 670.000 kr. til Landsbycenter Vind til gennemførelse af 3 delprojekter på i alt 1,104 mio. kr. mod en forventet egenbetaling på 434.000 kr. hhv.


  1. Flytning af ventilationsanlæg til over tag for at tilvejebringelse af lagerplads: 340.000 kr.
  2. Udfasning af oliefyr og installering af 2 varmepumper: 375.000 kr.
  3. Udvendig renovering af klubhus med nyt tag, efterisolering mm.: 389.000 kr.


I foråret 2021 besluttede bestyrelsen for Landsbycenter Vind i lyset af coronasituationen at droppe punkt 1 med flytning af ventilationsanlæg over tag mhp. på tilvejebringelsen af lagerplads.


En beslutning, som blev truffet på baggrund af en udfordret økonomi og den kendsgerning, at bestyrelsen i 2020 øjnede en mulighed for i stort omfang at løse lagerudfordringen med en udvidelse af et aktuelt projekt med et offentligt døgnåbent toilet i forbindelse med de mange udendørs aktiviteter (fx. krolf, fitnessanlæg, legeplads mm) i tilknytning til centret.


Byggeriet beløb sig til i alt 340.000 kr. og er gennemført i 2020. Byggeriet blev finansieret via landsbykontaktmidler, overskud fra landsbyfesten i 2019, lokal sponsor samt frivilligt arbejde.


Bestyrelsen besluttede endvidere, at planen for gennemførelsen af projekt 2 med udfasning af oliefyr og installation af varmepumper igangsættes medio 2021. Der er ingen ændringer til dette delprojekt.


Endeligt besluttede bestyrelsen at udskyde delprojekt 3 vedr. renovering af klubhus. Dvs. en projektændring, som består i ønsket om en udsættelse fra 2021 til 2022 foranlediget af økonomiske årsager på grund af Covid-19 og den seneste tids store lejeindtægtstab og manglende indtjening/overskud på arrangementer på tværs af foreningslivet. Hertil kommer afledt stigning i byggepriser og -materialer og udfordringer i forhold til leverancer.


Landsbycenter Vind søger om udvalgets godkendelse af ændring og disposition ift. projekt 1 samt anmodning om overførsel af tilskud til projekt 3 fra 2021 til 2022.


Der søges om, at Herning Kommune med coronasituationen in mente anser de anførte projektændringer og målet med den samlede bevilling på 670.000 kr. for opfyldt.


Tilskuddet på i alt 670.000 er forholdsmæssigt fordelt på de 3 projekter med flg. beløb:

  • Projekt 1: 206.000 kr.
  • Projekt 2:.228.000 kr.
  • Projekt 3: 236.000 kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at forholdsmæssigt reserveret tilskud til projekt 1 på 206.000 kr. bortfalder, idet udfordring med tilvejebringelse af lagerplads allerede er gennemført og løst i 2020
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 228.000 kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031084, til projekt 2, udfasning af oliefyr og installation af varmepumper,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 236.000 kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031084, til projekt 3, renovering af klubhus til gennemførelse i 2022,
at udbetaling af tilskud er under forudsætning af dokumentation for, at egenfinansieringen er tilvejebragt, og at Landsbycenter Vind har indhentet de nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse,
at den samlede anlægsudgift på 464.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2021 på samme stednr.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.