Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

124. Fællesbo søger godkendelse af salg af ejendommen Lindegårdsvej 1

Sagsnr.: 03.10.02-P19-2-21 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Fællesbo søger godkendelse af salg af ejendommen Lindegårdsvej 1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo har sendt ansøgning om godkendelse af salg af ejendommen beliggende på Lindegårdsvej 1 i Herning. Boligselskabet Fællesbo ønsker at sælge ejendommen til Børnehuset Lindely, der i dag lejer sig ind i ejendommen og driver daginstitution. Det kræver kommunens godkendelse, hvis et alment boligselskab vil afhænde ejendom. Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender ansøgningen om salg.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo har sendt ansøgningen om salg af matr. nr. 1294d, beliggende på Lindegårdsvej 1 i Herning.


Ejendommen er opført i 1973 og afdeling 102 består alene af denne bygning. Lindegårdsvej 1 er en fritliggende bygning på 275 m2 beliggende på en særskilt matrikel på 1.557 m2. Børnehaven Lindely blev oprettet som en selvejende institution af Herning Sogns Menighedsråd i 1973. Herning Kommune opsagde kontrakten med bestyrelsen i 2011 gældende fra den 31. juli 2012. Efterfølgende besluttede bestyrelsen, forældregruppen og menighedsrådet at oprette den private institution Børnehuset Lindely fra den 1. august 2012.


Børnehuset Lindely henvendte sig i 2019 til Fællesbo med en forespørgsel om tilbygning til institutionen. Fællesbo oplyser, at de på grund af opnåede erfaringer ikke længere er interesserede i at udleje ejendomme til institutioner, hvorfor de i stedet foreslog, at institutionen købte ejendommen. Institutionen er interesseret i at købe og har indtil nu brugt tid på at få finansieringen på plads. Der er ingen boliger i denne afdeling og bygningen har siden opførelse alene været anvendt til daginstitution.


Beboerdemokratiet


Organisationsbestyrelsen har godkendt salget på møde afholdt den 27. april 2021. FællesBos organisationsbestyrelse har fået mandat af repræsentantskabet til at træffe beslutninger vedrørende køb og salg. Der er ingen afdelingsbestyrelse, da afdelingen alene består af denne ene ejendom, der er et erhvervslejemål.


Økonomi


Bogført værdi af oprindelig bygning er nedskrevet til 0 kr. Opsparede vedligeholdelseshenlæggelser udgør 168.333,26 kr. Institutionen har indbetalt 42.296 kr. i indskud. Kontant pantebrevsrestgæld vedrørende ombygning udgør 746.026,56 kr. pr. 31/12 2020. Skattemæssig kursværdi af lånet udgør 839.689,82 kr. pr. 31/12 2020. Handelsomkostninger deles 50/50 mellem parterne. Af opsparede vedligeholdelseshenlæggelser betales 100.000 kr. til køber.


Ved hel eller delvis afståelse af dele af boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer, herunder institutionsbygninger, skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Derudover skal øvrige omkostninger forbundet med salget, inddækkes af provenuet.


Ejendommen er af mægler vurderet til 1.000.000 kr. Børnehuset Lindely ønsker at erhverve ejendommen til 1.000.000 kr.


Ved et salg ud fra ovenstående oplæg, forventes således et mindre overskud, som tilfalder dispositionsfonden.

Økonomi

Herning Kommune har ikke stillet garanti for de lån, der indfries i forbindelse med salget, og salget har således ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at ansøgningen om salg godkendes
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.