Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

123. Afsluttende godkendelse af Årsregnskab 2020

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Afsluttende godkendelse af Årsregnskab 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2020 samt revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af årsregnskabet 2020 fremsendes til godkendelse.

Herudover vedlægges revisionspåtegningen til årsregnskabet til orientering.


Herning Kommunes årsregnskab for 2020 blev fremlagt i Byrådet den 20. april 2021, hvor det blev godkendt, at regnskabet blev oversendt til revisionen (EY).

Revisionen af årsregnskabet er nu færdigt, og revisionen har fremsendt deres afsluttende beretning for regnskabsåret 2020.


Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.


Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Ved den finansielle revision efterprøver revisionen, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.


Ved den juridisk-kritiske revision efterprøves, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.


Ved forvaltningsrevision vurderes, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Revisionen af årsregnskabet for 2020 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.


Revisionsbemærkning


Revisionen har afgivet en revisionsbemærkning vedrørende manglende revisionserklæring KY (Kommunens Ydelsessystem), samt forbeholdet i revisionserklæring for KSD (Kommunens SygeDagpengesystem)


Forslag til besvarelse af denne bemærkning fremgår af andet punkt på denne dagsorden

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Revisionsberetning nr. 22, Afsluttende revisionsberetning for 2020, godkendes
at Årsregnskabet for 2020 hermed også godkendes
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • 2021_p_Revisionsberetning nr 22 afsluttende_Herning Kommune.pdf
  • 2021_e_Påtegning årsregnskab 2020_Herning Kommune.pdf