Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

122. Behandling af revisionsberetning nr. 21 vedrørende udgifter der er omfattet af statsrefusion for 2020

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Behandling af revisionsberetning nr. 21 vedrørende udgifter der er omfattet af statsrefusion for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens revision E&Y har den 15. juni 2021 fremsendt revisionsberetning nr. 21 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med revisionen på det sociale område:


Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, samt

procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.


Revisionens bemærkninger:

Revisionsberetningen har givet anledning til bemærkninger vedrørende manglende revisionserklæring for KY (Kommunens Ydelsessystem) og forbehold i revisionserklæringen for KSD (Kommunens SygeDagpengesystem), for nøjagtigheden i beregningen af sygedagpenge og refusion.

Desuden er der taget forbehold i erklæringen for beboerindskudslån.

Besvarelse:


Revisionsbemærkningerne omkring manglende revisorerklæring for KY, samt forbeholdet i revisorerklæringen for KSD, omkring nøjagtigheden i beregningen af sygedagpenge og refusion, gør sig gældende for alle kommuner, som anvender de to systemer.
I mellemtiden er den manglende revisorerklæring for KY dog udstedt.


Forbeholdet omkring Beboerindskudslån vil blive løst via en berigtigelse i 2021.


I det øvrige revision er der ikke fundet fejl og mangler.

Opfølgning på tidligere revisionsberetninger:

Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) vedrørende regnskabsåret 2019 to forhold til opfølgning fra 2019. Forholdene vedrører kommunens reberegning af fleksløntilskud samt beboerindskudslån.
Opfølgningen har vist, at kommunen har reberegnet de relevante sager og iværksat initiativer med henblik på at sikre, at normallønnen indkodes korrekt.

Forholdet anses dermed for afsluttet.


Revisionsberetning nr. 21 er behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. august 2021 og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 18. august 2021.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Revisionsberetning nr. 21 godkendes med den afgivne besvarelse på revisionsbemærkningerne
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • 2021_p_Revisionsberetning nr 21 Social 2020_Herning Kommune.pdf