Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

121. Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk ansøger om kommunegaranti

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk ansøger om kommunegaranti

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk har fremsendt anmodning om en kommunegaranti til en byggekredit, der senere konverteres til et lån på op til 38 mio. kr. i forbindelse med investering i et varmepumpe produktionsanlæg.

Sagsfremstilling

Sdr. Felding Varmeværk har på nuværende tidspunkt et teknisk udtjent produktionsanlæg (fliskedel), hvorfor de har afdækket fremtidige scenarier i samarbejde med Dansk Fjernvarmes Projektselskab.


Her er de kommet frem til en løsning, hvor der skal investeres i et varmepumpeanlæg på 3MW, samt en elkedel på 10MV og hertil en akkumuleringstank.

Med denne løsning vil de opnå en høj energieffektivitet, udnyttelse af vedvarende energi (vindenergi og udeluft), bidrag til sektorkobling, fleksibelt energisystem samt mulighed for effektiv lagring af overskudsstrøm til varme.

Projektet er udover at være grønt og fleksibelt også den løsning, der frembringer den laveste varmepris for forbrugerne hos Sdr. Felding Varmeværk i fremtiden.


Den samlede investering vil udgøre 38 mio. kr.

I den forbindelse ansøges om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på op til 38 mio.kr., der efterfølgende skal konverteres til et fast forrentet lån med en løbetid på 20 år.


Ifølge Lånebekendtgørelsen vil en eventuelt garantistillelse ikke belaste den kommunale låneramme.


Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet.
Desuden opkræves der en årlig provision på 0,5 % af restgælden pr. ultimo året.


Herudover kan oplyses, at ifølge selskabets vedtægter §7.1 "kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån."


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 38 mio. kr.
at garantien gives under forudsætning af, at lånet alene anvendes til finansiering af udgifter vedrørende det angivne projekt
at garantien er betinget af, at de relevante myndighedsgodkendelser er opnået,
at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet og at der herudover opkræves en årlig provision på 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07 58 79.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.