Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

114. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

 

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 • Brev fra boligministeren til kommunalbestyrelsen.pdf
 • Notat til ØKE vedr. brandsikkerhed i plejeboliger.docx
 • Påbud_kommuner_restriktioner.pdf
 • Peter Villadsen udtræder af SF
 

115. Køb af ejerlejlighed i MCH Arena

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejerlejlighed i MCH Arena

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med den pågående Covid-19 krise har MCH A/S et akut behov for likviditet.

 

På den baggrund er der indgået en aftale betinget af byrådets godkendelse om køb af en ejerlejlighed af MCH Arena svarende til 3 af 4 tribuner, omklædningsrum og en del af boldbanen, der betragtes som fællesareal. MCH beholder den tilbageværende del herunder VIP tribunen.

 

Det er aftalt, at Herning Kommune kan erhverve ejerlejlighed og ekslusiv brugsret for 51,5 mio. kr. I forbindelse med det påtænkt erhvervede er der indtægter på ca. 2,8 mio. kr. og driftsudgifter på 1,95 mio. kr.

 

Det anbefales, at Herning Kommune, som situationen er, erhverver ejerlejligheden. 

Sagsfremstilling

 

MCH A/S har som følge af Covid-19 situationen, og et heraf afledt betydeligt omsætningstab, et akut behov for tilførsel af likviditet.

 

MCH A/S har rakt hånden ud, i en vanskelig og uforskyldt situation.

 

MCH A/S har meget stor samfundsmæssig betydning for Herning-området. Der står meget på spil og det vil være værdifuldt om kommunen kan bidrage til at afhjælpe situationen.

 

Administrationen har undersøgt hvilke muligheder, der kunne være tilgængelige. En mulighed er at tilføre MCH A/S likviditet, ved at købe aktiver fra MCH A/S.

 

Der har med det afsæt været forhandlet med MCH A/S om Herning Kommunes evt. erhvervelse af MCH Arena A/S. Med forbehold for Byrådets godkendelse er der opnået enighed om, at Herning Kommune kan erhverve en ejerlejlighed svarende til de to bygninger under endetribunerne, bygningen under den østlige langside, de to omklædningsrum i hovedtribunen, en del af boldbanen, der betragtes som fællesareal samt ekslusiv ret til tilskuerpladserne på endetribunerne og den østlige tribune for 51,5 mio. kr. Købet er momsfrit.

 

Herning Kommune erhverver samtidigt ret til at anvende Arenaen med op til 25 events pr. år. Det vil kunne muliggøre, at Arenaen bringes i anvendelse for almenvældet og at andre hold end FCM dermed ville kunne få en mulighed for at benytte på Arenaen, ligesom der f.eks. kan være rundvisninger på stadion m.v.

 

MCH A/S beholder den resterende bygning og de tilhørende tilskuerpladser. Hermed beholder MCH A/S VIP-faciliteter, kontorlokaler m.v.

 

Det er aftalt, at den nuværende lejekontrakt mellem MCH A/S og FCM løber uændret videre dog med en forlængelse til 25 års uopsigelighed og således, at Herning Kommune indtræder i kontrakten som udlejer. FCM lejer pt. Arenaen for 2,9 mio. kr. om året excl. moms. Det er en forudsætning for Herning Kommunes indtræden i lejekontakten, at Herning Kommune foretager en frivillig momsregistrering for udlejning af kommunens del af Arenaen.

 

Det er en del af aftalen, at der skal gennemføres en række opgraderinger af Arenaen til en værdi på 12 mio. kr. FCM’s husleje stiger gradvist. Huslejestigningen beregnes som 3,7% af den henførbare investering.

 

FCM har mulighed for, hvis forudsætningerne i øvrigt er opfyldt, til at etablere overbygning på Herning Kommunes tre tribuner. Herning Kommune ser positivt herpå.

 

I forbindelse med forhandlingerne mellem Herning Kommune og MCH A/S har Herning Kommune konsulteret revisionsfirmaet Deloitte, med henblik på en kvalificering af værdiansættelsen af den del af MCH Arena Herning Kommune erhverver. Deloitte har anerkendt ekspertise på området.

 

Deloitte har med udgangspunkt i den nuværende lejekontrakt lavet en værdiansættelse. Dette er sket efter en fordeling af indtægter og udgifter i forhold til brugen og værdien af de enkelte elementer i lejekontrakten.

 

Den metode Deloitte har benyttet, er baseret på Konkurrencestyrelsens model for beregning af markedsleje af stadion primært for fodboldklubber drevet i selskabsform, men også andre selskabsdrevne sportsklubber, når de lejer kommunale anlæg. Metoden benytter faktorer som anskaffelsessum, driftsudgifter, kapacitetsudnyttelse og renteniveau for at nå frem til en markedsleje.

 

Revisorerne er kommet frem til en fordeling af indtægter og udgifter og vurderer herudfra, at en pris på 51,5 mio. kr. svarer til en fair markedspris ud fra forudsætningerne i konkurrencestyrelsens model.

 

Herning Kommune vil få indtægter på selve stadion på ca. 2 mio. kr. og driftsudgifter på 1,95 mio. kr.

 

MCH betaler et beløb til Herning Kommune, for den markedsføringsmæssige værdi navnet på stadion har, på 0,8 mio. kr. årligt, hvilket Deloitte har vurderet er markedskonformt.

 

MCH står fortsat for driften af Arenaen.

 

I forbindelse med opførelsen af Arenaen garanterede Herning Kommune for lånoptagelse. Det er i forbindelse med handelen forudsat, at MCH A/S foretager delvis indfrielse af restgælden svarende til Herning Kommunes andel af Arenaen, således Herning Kommune ikke garanterer for lån i noget kommunen selv ejer. 

 

Der vil være handelsomkostninger til advokat, revisor og landinspektør på 330.000 kr. ekskl. moms samt tinglysning og registrering ved Geodatastyrelsen på 320.000 kr. ekskl. moms, ialt 650.000 kr.

 

Overtagelsestidspunktet er ikke endeligt fastlagt, og forudsættes budgetmæssigt til 1. juli 2020. Såfremt overtagelsesdatoen afviger herfra kan driftsbudgettet for 2020 korrigeres ved budgetopfølgningen i efteråret 2020. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

at Herning Kommune erhverver en ejerlejlighed og ekslusiv brugsret til MCH Arena for 51,5 mio. kr. på vilkår som ovenfor beskrevet

 

at der til køb af ejerlejlighed, opgradering og rådgivning mv. meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 64,15 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af Udviklingsfonden i 2020, der herefter udgør ca. 45 mio. kr. ultimo 2020

 

at der afsættes driftsbudget til indtægter på 1,415 mio. kr. i 2020 og 2,830 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, KFU,

 

at der afsættes driftsbudget til udgifter på 0,975 mio. kr. i 2020 og 1,95 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, KFU,

 

at merindtægten på 0,440 mio. kr. i 2020 og 0,880 mio. kr. fra 2021 og frem tilskrives de likvide aktiver,

 

at administrationen bemyndiges til at færdigforhandle og udfærdige ejerlejlighedsvedtægter, driftsoverenskomst med MCH A/S samt lejekontrakt vedr. stadion mellem MCH A/S, Herning Kommune og FCM.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved drøftelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan dog ikke tiltræde indstillingen for den del der vedrører brugen af 12 mio. kr. til opgradering af stadion.

 

116. Godkendelse af vedtægter til lokalt bæredygtighedscenter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Godkendelse af vedtægter til lokalt bæredygtighedscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jørgen Krogh

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2020 besluttede forligskredsen at afsætte kr. 20 mio. over fire år til arbejdet med bæredygtighed i Herning Kommune herunder etablering af et lokalt bæredygtighedscenter. Der blev i samme ombæring nedsat en politisk følgegruppe til at følge det bæredygtige arbejde samt udvikle og etablere bæredygtighedscenteret. Der er nu udarbejdet en række vedtægter for bæredygtighedscenteret, som forventes etableret i august. Vedtægterne har været behandlet og er godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed. Vedtægterne for Bæredygtighedscenter og retningslinjer for Bæredygtighedsråd indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

 I samarbejde med et eksternt advokatbureau er der udarbejdet en række vedtægter for det lokale bæredygtighedscenter, som skal danne grundlag for centerets etablering, organisering og virke.

 

Bæredygtighedscenteret etableres som et F.M.B A. (Forening med begrænset ansvar), lige som f.eks. det lokalt beliggende videnscenter DAMRC.

En sådan selskabsform defineres som en erhvervsdrivende forening, der fremmer medlemmernes økonomiske interesser, hvor ingen af medlemmerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning er det desuden en betingelse, at foreningen har flere medlemmer, at der er mulighed for vekslende deltagerantal, og at økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på medlemmernes andel af kapitalen.

 

Foreningens formål bliver at varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling - herunder iværksætteri - inden for området bæredygtighed ved bl.a. at virke for netværk og ideudvikling blandt de deltagende medlemmer samt deltage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v . Derudover bliver foreningens formål at lave folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed. Alt sammen inspireret af FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Sammenhæng mellem ledende organer

Der ansættes en leder af bæredygtighedscenteret i efteråret. Lederen har til opgave at varetage den daglige drift af centeret, herunder ansætte samt udvikle projekter og netværk i samskabelse med virksomheder, borgere og uddannelse og sikre samarbejder mellem centerets aktører samt ud mod verden. Således at centeret til alle tider får en efterspørgselsdrevet og agil karakter, hvor engangement er drivkraften.

 

En kontinuerlig, professionel bestyrelse med et fornødent netværk og viden inden for området skal sætte retning for bæredygtighedscenteret. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det gælder, at 1 medlem, nemlig bestyrelsesformanden, tillige skal være formand for Bæredygtighedsrådet og skal vælges blandt erfarne og anerkendte lokale aktører, der har viden om og gerne erfaring med at arbejde med den bæredygtige dagsorden i erhvervssammenhænge, 1 medlem, herunder næstformanden, skal udpeges af Herning Byråd, 1 medlem skal vælges blandt nationale – og måske ligefrem internationale – ressourcer og skal have erfaring med og bredt netværk inden for arbejdet med bæredygtig omstilling, og 2 medlemmer skal vælges blandt repræsentanterne i Bæredygtighedsrådet. Medlemmerne sidder for 1 år ad gangen, det af Byrådet udpegede medlem sidder en byrådsperiode.

 

For at understøtte input til bestyrelsen dannes et bæredygtighedsråd, der fungerer som et advisory board, som centeret kan sparre væsentlige emner med, og som kan give råd.

Bæredygtighedsrådet består af 25 medlemmer, heraf 2 valgt af centrets medlemmer og 2 udpeget af Byrådet. De øvrige medlemmer skal repræsentere hhv. lokale uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, erhvervsliv samt øvrige relevante aktører. Det er væsentligt at sikre høj grad af diversitet i rådet. Medlemmerne udpeges ud fra deres viden og engagement i dagsordenen samt ud fra repræsentantskabstankegangen, fordi de repræsenterer en bestemt organisation, branche, gruppering, har en bestemt viden eller andre evner, der vil være nyttige. Alle rådets medlemmer - foruden de to valgt blandt centerets medlemmer - førstegangsudpeges af Herning Kommune.

 

Sekretariatsbetjening af de to organer sker fra Bæredygtighedscenteret.

 

Vedtægter og retningslinjer er drøftet og godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed.
 

Herning Kommune sætter igennem en resultatkontrakt rammerne for, ”hvad” der skal løses i bæredygtighedscenteret. Og ledelsen og bestyrelsen – under indflydelse fra bæredygtighedsrådet – beslutter ”hvordan”. Resultatkontrakten forventes at skulle genforhandles en gang om året, ligesom der mellem Bæredygtighedscenterets administration og forvaltningen laves løbende opfølgning. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

at vedtægterne for Bæredygtighedscenteret i Herning godkendes.
at retningslinjerne for Bæredygtighedsrådet godkendes.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved drøftelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Retningslinjer for bæredygtighedsråd
 • Vedtægter for bæredygtighedscenter
 • Formål og retning for bæredygtighedscenter
 

117. Udpegning til bestyrelse og Bæredygtighedsråd for lokalt bæredygtighedscenter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Udpegning til bestyrelse og Bæredygtighedsråd for lokalt bæredygtighedscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jørgen Krogh, Steen Dahl

Sagsresume

Som led i etablering af bæredygtighedscentereret samt den fortsatte ledelse heraf skal Herning Kommune udpege personer til at varetage poster i hhv. bestyrelse og Bæredygtighedsråd for det lokale Bæredygtighedscenter i Herning.

Sagsfremstilling

Til at bistå bestyrelsen med viden og et bredt, lokalt perspektiv dannes et Bæredygtighedsråd, der fungerer som et advisory board, som centeret kan sparre væsentlige emner med. Derfor skal sammensætningen af medlemmerne i Bæredygtighedsrådet have en høj grad af diversitet i forhold til kompetenceprofiler, alder, anciennitet og engagement i den bæredygtige dagsorden. Personerne i Bæredygtighedsrådet udpeges ud fra deres viden og engagement i dagsordenen samt ud fra repræsentantskabstankegangen, fordi de er aktive i en bestemt organisation, branche, gruppering, eller har en bestemt viden eller andre evner, der vil være nyttige.

 

Bæredygtighedsrådet består af 25 medlemmer. Heraf udpeges 2 medlemmer af Herning Byråd. Disse to følger byrådsperioden. Der udpeges 2 medlemmer af centerets medlemmer for 1 år ad gangen. Derudover består Bæredygtighedsrådet af 21 medlemmer, der førstegangsudpeges af Herning Kommune og sidder for 1 år ad gangen. Disse medlemmer skal primært bestå af i) lokale erhvervsfremmeaktører, for at sikre den nødvendige koordinering af erhvervsfremmeindsatser, herunder vidensdeling og synergier på tværs af den bæredygtige dagsorden, ii) repræsentanter fra virksomheder, som har en bred lokal brancherepræsentation, iii) repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, herunder studerende, samt iv) øvrige relevante aktører, herunder fra kulturinstitutioner.

 

Den politiske følgegruppe har behandlet en bruttoliste med medlemmer af rådet og godkendt fordelingen. Kandidaterne er i førstegangsudpegningen fordelt således, at 6 medlemmer er hhv. ansatte og studerende fra de tre videregående uddannelser i Herning, 1 medlem er aktiv i fagbevægelsen, 1 medlem er aktiv i en kulturinstitution, 5 medlemmer er aktive i lokale erhvervsfremmeorganisationer, og 12 medlemmer er erhvervsdrivende, der repræsenterer kommunens brancher bredt.

 

Til at sætte retning for bæredygtighedscenteret nedsættes en professionel bestyrelse på 5 medlemmer.
Her gælder, at
næstformanden udpeges af Byrådet og følger byråds-perioden. De resterende medlemmer sidder for 1 år ad gangen.

Formanden skal være identitsk med formanden for Bæredygtighedsrådet. 2 medlemmer skal vælges blandt repræsentanterne i Bæredygtighedsrådet på generalforsamling. 1 medlem skal vælges blandt nationale- og måske ligefrem internationale - ressourcer. Denne førstegangsudpeges af Herning Kommune.

 

Udpegningen sker efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 2 og har virkning for perioden 2020-2021.

 

Fordelingen af medlemmerne er drøftet og godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvaget indstiller

at Herning Kommune udpeger Dorte West (V) og Rasmus Norup (K) til Bæredygtighedsrådet.
at Herning Kommune udpeger Rasmus Norup (K) til bestyrelsen for Bæredygtighedscenteret.
at administrationen bemyndiges til, efter udpegningsmetoden beskrevet i sagen, at færdiggøre besætningen af poster i Bæredygtighedsrådet.
at administrationen bemyndiges til, efter udpegningsmetoden beskrevet i sagen, at færdiggøre besætningen af poster i Bestyrelsen til Bæredygtighedscenteret.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved drøftelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

Økonomi- og Erhvervsudvaget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

118. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på det samlede kommunale område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 20 mio. kr. vedrørende drift ekskl. forsyningsvirksomhed og et mindreforbrug på 91,1 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

 

Driftsudgifter

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af tabel 1 forventes en samlet afvigelse vedrørende skattefinansieret drift på 20 mio. kr. I det korrigerede budget indgår genbevillinger og tillægsbevillinger på i alt 74,4 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug ift. det oprindelige budget på i alt 94,4 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2 nedenfor.

  

Tabel 2: Forventet afvigelse 2020 pr. 31. marts 2020, drift – styringsmæssig fordeling

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner/enheder eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbruget herunder på i alt 10,7 mio. kr. forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.

 

Merforbruget på områderne udenfor rammestyring på 100 mio. kr. finansieres jfr. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens mindreforbruget på 74 mio. kr. på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2021.

 

 

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i maj og juni 2020.

 

Covid-19

Den overliggende forudsætning for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 har været "normaltilstande" efter sommerferien. Det har imidlertid været vanskeligt at skønne på både mer- og mindreudgifter på baggrund af tallene pr. 31. marts 2020. Der er således stadig usikkerheder om omfanget, som forventes at stå mere klart i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020.

 

Jfr. Økonomiaftalen for 2021 kompenseres kommunerne under ét fuldt ud for ekstraordinære udgifter i relation til Covid-19:

 • Indkøb af værnemidler kompenseres direkte én-til-én via indkøb gennem Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIk). Lokalt indkøb i kommunerne herudover kompenseres via bloktilskuddet.
 • Mindreindtægter vedrørende den kollektive trafik kompenseres fuldt ud.
 • Beskæftigelsesområdet reguleres via Midtvejsreguleringen i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 98 mio. kr. Mindreforbruget skal primært findes på Serviceområde 20 Administration, hvor der forventes et mindreforbrug på i alt 95,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært den generelle reserve på 36 mio. kr. og at størstedelen af overførslerne fra 2019 på i alt ca. 30 mio. kr. ikke forventes forbrugt i 2020. Herudover forventes en række opsparinger og forskydninger vedrørende løn- og forsikringspuljer på i alt ca. 10 mio. kr. og vedrørende erhvervs- og turismeområdet på i alt ca. 6 mio. kr. Den resterende afvigelse kan henføres til forventede opsparinger i administrationen til forskellige udviklingsprojekter, ombygninger på rådhuset m.v. Her kan 36 mio. kr. henføres til den generelle reserve, 30,7 mio. kr. vedrører løn- og udviklingspuljer samt ikke forbrugte overførsler fra 2019, 9,5 mio. kr. kan henføres til interne forsikringspuljer, 7,4 mio. kr. vedrører projekter og fremtidige investeringer, 3,8 mio. kr. kan henføres til driftsikring af boligbyggeri og 2,8 mio. kr. vedrører Bæredygtighedscentret.

 

Teknik- og Miljøudvalget

På området forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigning i ejendomsskatter, faldende lejeindtægter for udlejning af jord samt akkumuleret underskud vedr. vejafvandingsbidrag. I relation til ejendomsskatter er der iværksat korrigerende handlinger med henblik på at skabe balance. Dette fremlægges særskilt til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

 

I forbindelse med Covid-19 er/forventes der en faldende billetindtægt på busdrift.

 

Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,259 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på i alt 10,7 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen foretages en række budgetkorrektioner, herunder flytning af SFO til skoleområdet samt en positiv demografiregulering vedrørende fri- og efterskoler, som vil korrigere mindreforbruget til 14,3 mio. kr.

 

Efter budgetkorrektioner vil mindreforbruget på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn udgøre 3 mio. kr. På dagtilbudsområdet vil der fortsat være fokus på stigende udgifter til privat pasning samt kapacitetstilpasning som følge af faldende antal børn i dagplejen.

 

På Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vil mindreforbruget efter budgetkorrektioner udgøre 13,4 mio. kr. På både dagtilbuds- og skoleområdet vil der i den kommende periode være fokus på dialog med de decentrale ledere om de løbende vurderinger af forventet regnskab.

 

På Serviceområde 16 Børn og Familie er der en udfordring på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet ved bl.a. Døgn og Familiestøtte. Der igangsættes derfor en proces med henblik på at skabe balance på området. 

 

Der har ikke på baggrund af tallene pr. 31. marts 2020 kunnet opgøres ekstraudgifter vedrørende Covid-19.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 21,4 mio. kr.

 

De primære årsager til merforbruget på 10,8 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri er udgifter vedrørende åbning af nye pladser ved Rosenholm, objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde samt særligt dyre enkeltsager. På Social- og Sundhedsudvalgets møde i januar er der udarbejdet en udviklingsplan for Handicap og Psykiatri med henblik på at skabe økonomisk balance på længere sigt.

 

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrører merforbruget på ca. 10,6 mio. kr. primært hjælpemiddelområdet, vederlagsfri fysioterapi samt rekruttering på elevområdet.

 

Der er ikke indregnet ekstraudgifter ifm. Covid-19, men der vil være en række områder, hvor der potentielt kan genereres et merforbrug, bl.a. som følge af engangsudgifter.  

 

Beskæftigelsesudvalget

På området forventes et samlet merforbrug på 118,2 mio. kr. Heraf vedrører 92,6 mio. kr. merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskudsområdet) og 27,8 mio. kr. merudgifter på det budgetgaranterede område, som primært kan henføres til førtidspension og kontant- og uddannelseshjælp. På den del af budgettet, der er servicedriftsudgifter, forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr., som vedrører Hjemløseteamet, Bostøtten og STU.

 

Det forventede regnskab er under forudsætning af en række usikkerheder, herunder Covid-19-situationens påvirkning, effekterne af besparelserne på beskæftigelsesområdet samt refusionsreformen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Af disse udgør 14,1 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2019. Den resterende del vedrører midler afsat til fremtidig vedligeholdelse af svømmehal samt midler vedrørende aflyste events.

 

Forebyggelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes periodisering af projekter under Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Vedrørende den kommunale medfinansiering forventes der balance mellem budget 2020 og forbrug i 2020, som følge af at regeringen har fastfrosset acontobetalingerne. Dog er ikke medregnet en forventet efterregulering vedrørende 2019, idet omfanget endnu ikke ligger fast.

 

Tabel 3: Specifikation af forventet afvigelse 2020 pr. 31. marts 2020 – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

I forhold til servicedriftsrammen, som i udgangspunktet er identisk med det oprindelige budget 2020 og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr.

 

På de øvrige udgiftsområder forventes et samlet merforbrug på 107,4 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser vedrører beskæftigelsesområdet (budgetgaranti, øvrige overførsler og forsikrede ledige).

 

Økonomiaftalen for 2021 indeholder en række punkter, som har konsekvens for 2020, herunder bl.a. nedkorrigering af servicedriftsrammen som følge af ændret pris- og lønsskøn, Covid-19-kompensation og Midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Konsekvenserne for Herning Kommune er aktuelt under afdækning.

 

 

Anlægsudgifter

 

Tabel 4: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – anlæg

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Bemærkninger til anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 91,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget, som vedrører følgende:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes forskydninger.
 • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til udgifter vedr. byggemodning, energimærkninger, nedrivninger samt forskydninger mellem årene.
 • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 40,2 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydninger mellem årene.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en række mindre forskydninger.
 • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr., som skyldes henholdsvis overførsler fra 2019 samt udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
 • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Dette kan henføres til udskudte projekter eller forskydninger vedr. flerårige projekter.

 

 

Finansielle konti

På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. De primære årsager er en nedjustering af renteindtægter på 4 mio. kr., mindreudgift vedrørende renteudgifter på 2,8 mio. kr., merudgift vedrørende langfristede tilgodehavender på 3,2 mio. kr., merudgift vedrørende afdrag på lån på 2,1 mio. kr., merindtægt på 7,9 mio. kr. vedrørende den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutioner i 2020 samt en mindreindtægt på 7,0 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabel. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.

 

Tabel 5: Tillægsbevillinger og omplaceringer , budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 5 i sagsfremstillingen godkendes,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31032020
 • Bilag 2 - Orientering om salg siden 04.11.19
 • Bilag 3 - Orientering om deklarationer
 

119. Ørnhøj Vandværk søger om kommunal garanti til finansiering af renovering af ledningsnet.

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Ørnhøj Vandværk søger om kommunal garanti til finansiering af renovering af ledningsnet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Ørnhøj Vandværk har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om kommunal garantistillelse til optagelse en byggekredit på 1 mio. kr. i KommuneKredit.

Efter udløb af byggekreditten konverteres byggekreditten til et lån, der afdrages over 5 år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende kloakseparering i Ørnhøj by, har Ørnhøj Vandværk valgt at følge med og renovere store dele af deres ledningsnet.

Der er budgetteret med investeringer på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,6 egenfinansieres.

 

Der ansøges således om en kommunegaranti på en byggekredit på op til 1 mio. kr., der i 2022 omlægges til et lån med løbetid på 5 år.

 

Herning Kommunes garantistillelse for lånet er reguleret i Lånebekendtgørelsen samt lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Jf. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forholds § 16, kan Herning Kommune meddele garanti for de angivne investeringer, så længe lånet kan indregnes i vandprisen.

Herudover er det i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, angivet, at garantien ikke belaster kommunens låneramme grundet investeringens formål.
Garantien medfører ikke deponering. Herning Kommune garanterer ikke i forvejen for lån for Ørnhøj Vandværk.

 

Det anbefales, at Herning Kommune giver tilsagn om kommunegaranti for en byggekredit/lån på 1 mio. kr. til Ørnhøj Vandværk.
Værket vil blive opkrævet garantiprovision af Herning Kommune på 1% af hovedstolen i stiftelsesprovision samt en årlig provision på 0,5% af restgælden ultimo året.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

at der gives tilsagn om kommunegaranti for byggelån/lån på 1 mio. kr. til Ørnhøj Vandværk.
at der opkræves en stiftelsesprovision svarende til 1% af lånets hovedstol, samt 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07 58 79.

 

Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling.

 

120. Etablering af MTB spor og frigivelse af anlægsbevilling i 2020

Sagsnr.: 18.20.00-A08-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Etablering af MTB spor og frigivelse af anlægsbevilling i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Skærbæk, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Ideoplægget til det videre arbejde med etablering af MTB spor i Herning kommune præsenteres til udvalgets godkendelse.

 

Der anmodes om frigivelse af 1 mio. kr. i 2020 til de første etaper af projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2019-2022 og 2020-2023 er der afsat samlet 3 mio. kr. fordelt over årene 2020-2022 til etablering af nye mountainbikespor i og omkring Herning samt videreudvikling af MTB spor i andre dele af kommunen.

Formålet er at gøre det nemmere for nye ryttere og motionister i alle aldre at komme i gang med at cykle mountainbike, samt at gøre det mere attraktivt og udfordrende for de personer, der allerede benytter MTB som motionsredskab. På den måde er ønsket at skabe attraktive MTB spor på flere niveauer.

 

Administrationen har i samarbejde med forskellige interessenter som NGO, MTB ryttere, foreninger og kommende sporlaug (frivillige der skal være med til at etablere og vedligeholde MTB sporene) og Herning Cykler udarbejdet forslag til 6 projekter. Projekterne er på meget forskellige stadier, og der ønskes nu en politisk tilkendegivelse af, om projekterne peger i den rigtige retning, inden andre instanser og interessenter i øvrigt præsenteres for forslagene, som er:

1)      MTB/cykel rute rundt om Herning by med elementer af MTB spor.

2)      Nyt MTB spor ved Løvbakkerne i området nord for Gullestrup

3)      Nyt MTB spor ved Feldborg/Haderup

4)      MTB ”kravlegård” ved Lind eller Løvbakke sporet

5)      Forbedring af MTB spor ved Sinding

6)      Forbedring af MTB spor ved Lind

 

1) Rundt om Herning

Der er i vid udstrækning allerede en sti rundt om Herning, som det er muligt at køre på cykel. Med skiltning og små forbedringer undervejs, blandt andet sikkerhedsmæssige foranstaltninger, er det tanken, at stien rundt om Herning bliver et hovedelement i MTB-planen. Meningen er, at når man er på stien, så skiltes der til enkeltstående single track-spor (smalle stier i kuperet terræn, som er egnet til mountainbike-kørsel), hvor nogle er etableret og andre er på vej. I planlægningen af ruten vægtes trafiksikkerhed højt.

 

En forudsætning for, at ruten kan gennemføres er, at der kan indgås lodsejeraftaler idet Herning Kommune ikke ejer alle de arealer der sættes i spil.

 

Forslag til ruten er vedlagt som bilag.

 

2) Løvbakkesporet
I samarbejde med det kommende spor-laug for Løvbakkesporet er der allerede tegnet på en mulig rute. Sporet kommer til at ligge på den østlige side af Trælundvej – lige nord for Gullestrup ud til motortrafikvejen. Dette område bruges ikke af andre og ligger langt fra dyrehaven i Løvbakkerne. Der er en lille hundeskov, men den vil ikke blive berørt af det nye spor. Planen er at sporet laves som et langt spor, men delt i 3 sektioner med hver deres sværhedsgrad. Så kan brugerne vælge at køre enten alle 3 sektioner, 2 sektioner eller 1 sektion. Herning Kommune er lodsejer på det pågældende areal.

 

3) Feldborg/Haderup sporet
Der er indledt dialog med lokale mountain-bikere i Feldborg/Haderup-området, og netop nu pågår der dialog om mulighederne for at etablere et spor i den del af kommunen. Det vurderes, at der er mange egnede områder til et single-track, og der er også stor lokal opbakning til projektet.

 

4) MTB kravlegård/teknik-bane
Mange steder i landet har man haft succes med at etablere en MTB-kravlegård/teknik-bane. Formålet er både, at nye mountainbike-ryttere kan afprøve teknik og få en fornemmelse af hvad det vil sige, at køre mountainbike i trygge omgivelser, men også at mere øvede ryttere kan forfine og øve ny teknik. Samtidig vil en sådan bane kunne understøtte, at der kan etableres egentlig træning i at køre mountainbike. Det foreslås, at etableringen af sporet sker i nærheden af et etableret spor, enten ved det eksisterende Lind-spor eller det kommende Løvbakke-spor.

 

5 og 6) Forbedring af eksisterende spor
De to eksisterende spor i Lind og Sinding er begge velfungerende, men dialog med de frivillige omkring sporene afslører, at man med en økonomisk håndsrækning vil kunne forbedre og udvikle sporene endnu mere. Det vil betyde, at der kan tilbydes et stort og flot udvalg af MTB spor i Herning Kommune, således at alle MTB rytterne kan finde afvekslende udfordringer på alle niveauer. Der er desuden et MTB spor ved Haunstrup Brunkulsleje, som er etableret i statskovsareal på naturstyrelsens område.

 

Vedligehold

Generelt for alle projekter gælder det, at der i årene frem vil være behov for vedligeholdelse af sporene, hvis de skal forblive attraktive for brugerne. Derfor er det fordelagtigt at etablere sporene så vedligeholdelsesfri som muligt. Der er stor forskel på hvordan spor kan bygges og hvilke materialer der benyttes. Så for at få det optimale ud af sporene – både lige efter etableringen og i fremtiden, vil der blive benyttet følgende fremgangsmåde:

 

 • Der etableres spor-laug eller samarbejde med eksisterende klubber. Det vigtige er, at sikre forankring hos lokale ildsjæle, som det er tilfældet ved de to spor i Lind og Sinding. Ved Løvbakke sporet og ved Haderup er der allerede etableret kontakt til kommende spor-laug, som har udvist meget stor interesse i projekterne.
 • Udvalgte personer fra spor-laug eller foreninger tilbydes et IMPAC kursus i sporbygning
 • Der etableres samarbejde med en professionel sporbygger, som skal hjælpe med at kvalificere designet af sporene.
 • Der sikres vidensdeling mellem nye og eksisterende spor-laug og foreninger

 

MTB stien omkring Herning vil ikke have tilknyttet et spor-laug, hvilket betyder at Herning Kommune skal foretage driften og vedligeholdelsen af denne strækning.

 

Fælles for alle single track-strækninger er, at der søges samarbejde med On Trail, som er den officielle danske guide over mountainbikespor udarbejdet af DGI og DCU. Via samarbejdet promoveres sporene for allerede interesserede, og skiltningen på sporene lever op til de kendte standarder for skiltning på mountainbikespor.

 

Samarbejde med Bevæg Dig For Livet

Ud over selv mountainbikesporet rundt om Herning, så er der i arbejdet med tilrettelæggelsen tænkt en del tanker om, hvordan sporet kan blive en gevinst for flere. Som tidligere nævnt, så findes der i vid udstrækning allerede en uskiltet rute rundt om Herning. Langt hovedparten af ruten kan også køres på en almindelig cykel, og det er tanken, at man i Bevæg Dig For Livet regi kan opmærke evt. alternative ruter, for at sikre en hel sammenhængene cykelrute rundt om Herning, som kan bruges af alle.

 

Samtidig arbejdes der i Bevæg Dig For Livet regi i at tilrettelægge en række bevægelseszoner langs ruten rundt om Herning, så der bliver en række nedslag på turen rundt om byen, hvor man kan dyrke forskellige former for bevægelse. Det Blå Rum ved Fuglsang Sø bliver et naturligt element på turen, ligesom der også allerede nu er oplagte muligheder omkring Terminalen og flere andre steder på ruten. Økonomien til disse elementer er ikke en del af økonomien i denne sag.

Økonomi

Der er samlet afsat 3 millioner til projektet. Rådighedsbeløbet er placeret med 1 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 på Serviceområde 11, Idræt og fritid, stednr. 031099 07.

 

Detaljerne på de enkelte projekter er af naturlige årsager ikke på plads endnu. Derfor kan et nøjagtigt budget ikke fremlægges på nuværende tidspunkt. Administrationen foreslår, at der bevilges følgende rammebevilling til de enkelte projekter, hvor der efterfølgende kan justeres mellem projekterne indenfor den overordnede ramme på 3 millioner kr.

 

 

I 2020 er det planen at starte op med etablering af sporet i Løvbakkerne og opstart på enten kravlegård eller MTB-spor rundt om Herning. Desuden lægges der op til, at forvaltningen går i yderligere dialog med folkene omkring sporene i Lind og Sinding med henblik på at kvalificere og beskrive ønskerne til udvidelsen af sporene yderligere. Projektforslagene behandles af Kultur- og Fritidsudvalget inden arbejdet igangsættes. Der anmodes derfor om frigivelse af 1 mio. kr. i 2020 til dette formål.

 

Det foreslås også, at driften på de nye spor i de første tre år afholdes inden for anlægsrammen. Det anslås, at der skal afsættes 10.000 kr. om året til drift af de fem spor i Lind, Sinding, Løvbakkerne og Haderup/Feldborg og ca. samme beløb til drift en af kravlegård/teknik-bane. Ruten rundt om Herning skal vedligeholdes af professionelle, hvorfor dette anslås at koste 50.000 kr. om året. Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. om året til drift af MTB spor finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål fra 2023 og frem.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at idéoplægget og den tilhørende økonomi godkendes,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften på 1 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 07,
at der fra 2023 og frem afsættes 100.000 kr. årligt til drift af MTB spor på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål,
at udgiften på 100.000 kr. årligt finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål fra 2023 og frem.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ikke finder sagen ordentligt belyst og ønsker Momhøje indtænkt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ikke finder sagen ordentligt belyst og ønsker Momhøje indtænkt.

Bilag

 • Kort Herning MTB sti
 

121. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-20 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Herning Byråd vedtog i 2016 lokalplan 15.C2.2 for et centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Denne lokalplan giver blandt andet mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.000 m². Da der efterspørges mulighed for at bygge butikker på op til 1.500 m² har Byplanudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

 

Lokalplanen omfatter også den tidligere Gullestrup skole på Løvbakkevej. Da ejererne af denne ejendom ikke ønsker at udnytte den nuværende lokalplans mulighed for at opføre flere nye boliger, er der ikke mulighed for det i lokalplanforslaget.

 

Siden lokalplan 15.C2.2 blev vedtaget er størstedelen af lokalplanområdet blevet solgt og bebygget med rækkehuse. Det nye lokalplanforslag afspejler det nye projekts bebyggelsesstruktur, brug af materialer med mere.

 

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter et område på cirka 27.000 m² i det centrale Gullestrup. Lokalplanområdet ligger mellem den nuværende Løvbakkevej og den nye Løvbakkevej, der har et sydligere forløb. Vest for området ligger Gullestrup Kirke. Mod øst afgrænses området af et nord-sydgående skovbånd.

 

 

Lokalplanens formål og anvendelse

I lokalplanforslaget udlægges området til centerformål med mulighed for butikker, caféer, liberale erhverv, kulturelle formål og boliger. Området er inddelt i tre delområder med hver deres anvendelsesmulighed.

 

Delområde I er det sydligste område. Det kommer til at ligge med facade mod den nye Løvbakkevej. Området er på nuværende tidspunkt ubebygget. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre nye bebyggelser til butikker, liberale erhverv, café/restaurant, fælleslokaler og kulturelle funktioner. Der kan opføres i alt 2.300 m² bebyggelse til butikker. Den enkelte dagligvarebutik må have et areal på op til 1.500 m². Øvrige butikker må have et areal på op til 700 m².

 

Delområde II er det midterste og største område. Det må bruges til boliger i form af rækkehuse. Området er solgt til en privat bygherre, der er i gang med at færddiggøre et projekt med 52 boliger. En del af boligerne er taget i brug.

 

Delområde III ligger i områdets nordøstlige hjørne. Det er den gamle Gullestrup skole, der i dag er indrettet til én bolig med tilhørende have og udhuse. Området må fortsat anvendes til bolig og i lokalplanforslaget fastlægges, at ejendommen ikke kan udstykkes.

 

Bebyggelse

Inden for delområde I kan der opføres bebyggelse i én etage og 7 meters højde. Lokalplanområdet falder fra syd mod nord, og ved at sætte en begrænsning på bygningshøjden på det sydlige område på 7 meter, vil der fortsat være mulighed for udsigt over ådalen syd for området fra den nordligste del af lokalplanområdet.

 

Inden for delområde II og III må bebyggelsen have en højde på 2 etager og 8,5 meter.

 

Bebyggelsen skal have lyse facader i form af hvide eller lysegrå tegl eller hvid, pudset mur. Tage med ensidig taghældning eller saddeltage skal udføres med zink eller som tagpap, skiffer eller mørke tagsten. Det får bebyggelsen til at passe sammen med Gullestrup kirke, der ligger umiddelbart vest for lokalplanområdet.

 

Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer for at give variation i facaderne. Lokalplanforslaget fastlægger desuden, at facader på butikker m.m. inden for delområde I, ved hjælp af vindues- og dørhuller, fremspring, tilbagetrækninger, variation i materialer, detaljering i murværket eller lignende, skal fremstå varierede.

 

Veje, stier og parkering

Delområde I og II får vejadgang fra syd med en tilslutning til den nye Løvbakkevej. Den gamle skole inden for delområde III skal fortsat have vejadgang fra den nuværende Løvbakkevej. Lokalplanområdet skal have stiforbindelse til hovedstien øst for området, både fra boligområdet og butiksområdet.

 

Der kan anlægges større, sammenhængende parkeringsarealer inden for delområde I til betjening af butikker m.m. Ved boligerne foregår parkering i forbindelse med den enkelte bolig.

 

Beplantning og friarealer

I lokalplanforslaget stilles krav om etablering af friarealer og beplantning. Beplantningen skal sikre en grøn ramme omkring bebyggelse og anlæg og skabe sammenhæng med den overordnede grønne struktur i Gullestrup.

 

Mod vest, nord og øst skal delområde I afgrænses af grønne arealer. Langs vejen i den vestlige del af delområdet skal der plantes træer, ligesom også skal plantes træer på parkeringspladsen.

 

Inden for delområde II har hver bolig sin egen private have. Derudover er der fælles friarealer langs vejen nord-syd gennem området og langs områdets østlige afgrænsning.

 

Ved den gamle skole i delområde III er der en stor have.

 

Bevaring af bebyggelse og beplantning

Den gamle skole på Løvbakkevej 1 er i Herning Kommuneatlas fra 1992 vurderet til at have høj bevaringsværdi. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget en vurdering af bygningen. På grund af ombygninger m.m. vurderer forvaltningen, at bygningen nu har middel bevaringsværdi. Lokalplanforslaget giver derfor mulighed for, at bebyggelsen kan nedrives, hvis der er ønske om det.

 

Der er udpeget en række bevaringsværdige træer inden for lokalplanens område. De er både med til at sikre biodiversitet og karakter til friarealerne. Hvis et træ fældes på grund af sygdom eller lignende skal det erstattes af et træ, der kan opnå samme værdi og kvalitet.

 

Støj

For at sikre boligerne inden for delområde II mod støj fra varelevering, parkering m.m. inden for delområde I, stilles der i lokalplanen krav om et støjhegn mellem delområde I og II. Det skal være et fast hegn, der begrønnes med planter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 15.C2.3 for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup foreløbigt vedtages

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af denne sag i Byplanudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Lokalplan nr. 15.C2.3 er foreløbig vedtaget.

 

Torben Clausen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 • 15.C2.3_foreløbig vedtagelse
 

122. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2019, at der kan udarbejdes lokalplan for en udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 104 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan opføres boligbebyggelse nord for Østergade i Vildbjerg udarbejdes der et kommuneplantillæg for området, da en del af området ikke er med i den nuværende kommuneplan.

 

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 81.B5 og der sker en mindre justering i rammeområde 81.B11.

 

Med kommuneplantillæg nr. 104 fastholdes de bygningsregulerende bestemmelser. Det vil sige, at der er mulighed for boliger i op til to etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter.

 

Kommuneplantillæg nr. 104 ledsages af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.

 

Ny afgrænsning for kommuneplanramme

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 104 for Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 104 til Herning Kommuneplan er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Kommuneplanforslag nr. 104
 

123. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2019, at der kan udarbejdes lokalplan for en udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.B5.1 for et boligområde nord for Østergade i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Vildbjerg nord for hovedindfaldsvejen Østergade. Området er ca. 2,6 ha og giver mulighed for 11 grunde til åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde I giver mulighed for etablering af åben-lav boligbebyggelse. Delområde II omfatter en eksisterende ejendom, hvor boligerne i delområde I udstykkes fra. Delområde II kan ikke udstykkes.

 

Lokalplankort

 

Bebyggelse kan opføres i op til to etager og med en bebyggelsesprocent på 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.

 

Der er inden for lokalplanområdets delområde I, udlagt areal til regnvandsbassin for området.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østergade via eksisterende vejadgang.

 

Der er flere bevaringsværdige diger inden for lokalplanområdet. Digerne er indarbejdet i lokalplanen som grønne elementer, og mod nord udgør et dige afgrænsningen mod det åbne land.

 

Lokalplan 81.B5.1 ledsages af kommuneplantillæg nr. 104 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Vejnavn:

Det anbefales, at lokalplanområdet får et nyt gadenavn. Gården, som området udstykkes fra, har ikke et navn. På nordsiden af Østergade ligger en række boligområder, som alle har adgang fra Østergade. De hedder Rugvænget, Hvedevænget og Havrevænget. Det foreslås at gaden kan hedde Bygvænget (findes også i Herning), Majsvænget eller Boghvedevænget. Et anden vejnavn kunne være Østerbyvænget, som knytter sig til Østergade og Østervang tæt på.  

 


 

Beslutningen om vejnavn afventer endelig vedtagelse af lokalplanen. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 81.B5.1 for Boligområde nord for Østergade i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Lokalplan nr. 81.B5.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Lokalplanforslag 81.B5.1
 

124. Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 93 er udarbejdet for, at forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget har følgende ændringer for rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen

 • Bygningshøjden øges fra 2 til 4 etager samt fra 8,5 m til 16 m
 • Der kan etableres vejadgang fra både Sjællandsgade, Holbækvej og Kalundborgvej
 • Der skal minimum etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal
 • Muligheden for at opføre en pedelbolig fjernes

 

Desuden overføres boligen på Sjællandsgade 82 fra det offentlige område 12.OF9 til boligområde 12.B21.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til etageantal, bebyggelsehøjde og vejadgang, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget omfatter rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen og rammeområde 12.B21 for boligområde ved Sjællandsgade / Holbækvej

 

Kommuneplanramme 12.OF9 muliggør, at området fortsat kan anvendes til offentlige formål som skole, institutioner samt fritids- og idrætsfaciliteter. Det maksimale etageantal ændres fra 2 etager til 4 etager, og den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 8,5 m til 16 m. Bebyggelsens fjerde etage må kun anvendes til tagterrasse herunder boldbane, legeareal og lignende. Det vurderes, at højere byggeri i op til 4 etager vil kunne indpasses i den eksisterende bymæssige kontekst uden væsentlige påvirkninger af den omkringliggende bebyggelse og omgivelserne i øvrigt. Bebyggelsesprocenten fastholdes på 40%, så der bliver ikke mulighed for mere byggeri end med den nuværende kommuneplanramme.

 

Vejadgang til og fra området kan ske via eksisterende adgange fra Holbækvej og Kalundborgvej samt Sjællandsgade. Det vil give bedre adgangsforhold til området og en mindre trafikbelastning af boligområdet syd for skolen.

 

I den nuværende kommuneplanramme er der ikke stillet krav om et minimum antal parkeringspladser. Det tilføjes derfor til kommuneplanrammen, at der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Det er halvt så mange parkeringspladser som normalt ved offentligt byggeri, men ud fra den eksisterende parkeringssitaution vurderes det at kunne dække behovet for parkering ved en større midtbyskole.

 

I rammeområde 12.OF9 er der mulighed for at bygge en pedelbolig. Den oprindelige pedelbolig er nedrevet, og der er ikke i forbindelse med nyt byggeri til skolen behov for at opføre en pedelbolig. Mulighed for etablering af en pedelbolig fjernes derfor i rammebestemmelserne for området.

 

Afgrænsningen mellem rammeområde 12.B21 til boligområde ved Sjællandsgade / Holbækvej og rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen flyttes, så den eksisterende bolig på matr. 1xx Herningsholm, Herning Jorder (Sjællandsgade 82) kommer til at ligge inden for boligområdet, i stedet for i det offentlige område. Desuden tilføjes det til rammerne for boligområde 12.B21, at matr. nr. 1xx kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse med de sædvanlige rammer for højde, bebyggelsesprocent, parkering og friareal. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man i stedet ønsker at prioritere Læringscenter Syd (Arnborg, Kølkær), Stjernen (Tjørring) og Engbjerg skole (Snejbjerg).

Bilag

 • Kommuneplantillæg 93 for Herningsholmskolen
 

125. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har gennem en årrække prioriteret folkeskoleområdet, herunder skolebyggeriet, og ved budgetforliget for 2019 blev det besluttet at afsætte penge til en ny Herningsholmskole. Herningsholmskolen er opført i 1954 som en såkaldt funktionsopdelt skole. Den nuværende skolebygning er utidssvarende, og der ønskes derfor en ny og moderne midtbyskole med nutidige læringsmiljøer.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning. Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge en ny skole i op til 4 etager og 16 meters højde. Adgang til området for biler kan både ske fra Sjællandsgade samt Holbækvej og Kalundborgvej. Lokalplanforslaget sikrer bevaring af eksisterende beplantning samt udlæg af friarealer og ny beplantning.  

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger på Sjællandsgade i den østlige del af Herning. Området er omgivet af parcelhuse, der ligger ud til de omkringliggende veje, Sjællandsgade mod vest, Holbækvej og Kalundborgvej mod syd, Jakob Knudsens Vej mod øst og Jeppe Aakjærs Vej mod nord.

 

Lokalplanområdet er ca. 47.000 m².

 

Området benyttes i dag til Herningsholmskolen, herunder idrætshal og indskolingshus samt dertil hørende fri- og opholdsarealer. Der er ingen bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet.

 

Luftfoto fra 2019. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at bygge en ny Herningsholmskole. Områdets skal fortsat anvendes til offentlige formål som skole, institutioner samt idræts- og fritidsfaciliteter. Lokalplanen skal give mulighed for hel eller delvis nedrivning af den eksisterende skolebygning samt sikre at ny bebyggelse og anlæg indpasses i det eksisterende bymiljø. Endvidere skal lokalplanen muliggøre, at der etableres vejadgang til af- og pålæsning på Sjællandsgade, samtidig med at de eksisterende vejadgange fra Kalundborgvej og Holbækvej opretholdes.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret med ankomst- og parkeringsareal i forlængelse af områdets nye vejadgang, der skal etableres fra Sjællandsgade. Der udlægges to sammenhængende byggefelter, som dækker størstedelen af lokalplanområdet, og som giver mulighed for bebyggelse i op til henholdsvis to og fire etager. Inden for byggefelt 1 kan der bygges i op til 2 etager, og inden for byggefelt 2 kan der bygges i op til 4 etager. Bebyggelsens fjerde etage må kun anvendes til tagterrasse, herunder boldbane, legeareal og lignende. Området afgrænses mod øst af et eksisterende beplantningsbælte med skovlignende karakter, der anvendes til leg og ophold. Beplantningsbæltet skal bevares. De enkeltstående træer inden for lokalplanens område kan bevares.

 

Der må inden for området opføres et samlet etageareal på 15.000 m2. Bebyggelse skal placeres inden for de udlagte byggefelter. I den nordlige og vestlige del af området er der udlagt et byggefelt, som giver mulighed for bebyggelse i op til to etager med en maksimal bygningshøjde på 9 m. På størstedelen af den resterende del af grunden er der udlagt et byggefelt, som giver mulighed for bebyggelse i op til fire etager med en maksimal bygningshøjde på 16 m.

  

Området skal vejbetjenes fra Sjællandsgade samt Holbækvej og Kalundborgvej. Af- og pålæsning skal ske med adgang fra Sjællandsgade, mens øvrige parkeringspladser har adgang fra Holbækvej og Kalundborgvej. Lokalplanen stiller krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal og 3 cykelparkeringspladser pr. parkeringsplads. Parkeringsnormen for byggeri til offentlige formål er normalt 1 parkeringsplads pr. 50 m². Ud fra de nuværende parkeringsforhold vurderes det, at en større midtbyskole som Herningsholmskolen kun har behov for én parkeringsplads pr. 100 m² byggeri. Området skal have stiforbindelse til de omkringliggende veje og stier mod nord, syd og øst.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 100 % af bruttoetagearealet. Udendørs opholdsarealer samt boldbaner kan etableres på terræn samt på plateauer, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Lokalplan nr. 12.OF9.1 er foreløbig vedtaget.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man i stedet ønsker at prioritere Læringscenter Syd (Arnborg, Kølkær), Stjernen (Tjørring) og Engbjerg skole (Snejbjerg).

Bilag

 • Lokalplanforslag 12.OF9.1 for Herningsholmskolen
 

126. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 16. december 2019 at igangsætte ny planlægning for center- og erhvervsområdet ved Dæmningen i Herning. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning, er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 106 Centerområde ved Dæmningen i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarer, etageantal og bygningshøjde.

 

Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).

 

Redegørelse for ændringer 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 106 sammenlægger rammeområde 14.C3, rammeområde 14.E20 og en mindre del af rammeområde 14.C2.

 

Bestemmelserne for butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarehandel ændres fra nuværende 1.200 m² til fremtidige 1.500 m², og hoteldrift og boliger fjernes som anvendelsesmuligheder.

 

De nuværende bestemmelser, om at bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter, ændres, så der fremover kan planlægges for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og maksimalt 20 meters højde.

 

Samtidig udgår rammeområde 14.E20 og bestemmelserne om, at der kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varer. 

  

Formålet med ændringerne

Formålet med ændringerne er at give mulighed for en mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik i rammeområde 14.C3 og få opdateret områdeafgrænsningerne og anvendelsesbestemmelserne, så de passer til de faktiske forhold i området.

 

Den fremtidige mulighed for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde, har til formål at opnå en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området og en bedre indpasning i det planlagte bymiljø med etageboliger i op til 6 etager på naboejendommen. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 106
 

127. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 16. december 2019 at igangsætte ny planlægning for center- og erhvervsområdet ved Dæmningen i Herning.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 er udarbejdet for at give mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.

 

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en eksisterende dagligvarebutik, et selvbetjent tankanlæg med tilhørende vaskehal, en nyopført dyrlægeklinik og en enkelt tilbageværende byggegrund.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, og for at sikre en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området.

 

Lokalplanen ledsages af Tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området

Lokalplanområdet er en del af detailhandelscenteret i bydelscenter Herning SV. Området afgrænses mod nordvest af Dæmningen, mod sydøst af Herning-Skjern jernbanen, mod nordøst af en eksisterende dagligvarebutik (den anden del af detailhandelscenteret) og mod sydvest af et planlagt boligområde med etageboliger. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,86 ha.

 

Luftfoto

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger arealet til centerformål og præciserer, at der ikke må etableres nogen form for boliger indenfor lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.

 

Lokalplanforslaget giver samtidig mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde (mod 3 etager og 12 meter på resten af arealet) på den tilbageværende byggegrund i områdets sydvestlige hjørne. Formålet med at hæve etageantallet og bebyggelseshøjden her, er at kunne udnytte byggeretten bedre og indpasse bebyggelsen i det planlagte bymiljø med etageboligbebyggelse i 6 etagers højde på naboejendommen mod sydvest.

 

Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om udlæg af veje, stier, parkeringsarealer og beplantning, som skal sikre mere funktionelle trafikale forhold i området, og skabe en sammenhængende, overskuelig struktur i området, som fremstår meget fragmenteret i dag.

 

Bestemmelserne om beplantning skal endvidere være med til at skabe et mere imødekommende indtryk af området, som er adgangsvej til den planlagte etageboligbebyggelse.

 

Kortbilag 2. Lokalplankort

 


 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Lokalplan nr. 14.C3.3 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Lokalplanforslag 14.C3.3
 

128. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 for Boligområde ved Gavnøvej i Tjørring.

Planforslagene er en del af ny planlægning for et centerområde og boligområde som del af en samlet plan, for udvikling af Lundgårdcenterets arealer.

 

Forslag til tillæg nr. 103 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af Kommuneplanramme 41.C2 Centerområde ved Holstebrovej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse, ledsages den af tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget har til formål, at en del af rammeområde 41.C2 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 41.B20 Boligområde ved Gavnøvej.

 

 

Fremtidig kommuneplanramme

 

Med kommuneplantillæg nr.103 foreslås følgende anvendelse for området:

Området skal anvendes til boliger i form af tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel, som townhouses, eller som etageboligbebyggelse.

 

Bebyggelsesforhold:

·       Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 60

·       Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.

·       Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 14 m.

 

Infrastruktur:

Parkeringspladser: Mindst 1 p-plads pr. bolig

 

Miljøforhold:

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

 

Opholdsarealer:

Mindst 50% af boligetagearealet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg 103
 

129. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 16. september 2019, sag om igangsætning af ny planlægning for et centerområde og boligområde som en del af en samlet plan for udvikling af Lundgårdcenterets arealer.

 

Hermed sendes forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 9.500 m2, er beliggende i den sydlige del af Tjørring som en del af et større erhvervs- og boligområde med bilforhandler, dagligvarebutikker og kontorbygninger. Der er stiforbindelser til et større rekreativt grønt område ved og omkring Fuglsang sø.

 

 

Lokalplankort med Lokalplanområdets afgrænsning

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af boligbebyggelse som tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel (Townhouses), eller etagebebyggelse i op til 3 etager.

Bebyggelsen kan opføres med en maksimal højde på 14 meter, og bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastsat til 60.

Bebyggelsen skal opføres indenfor fastsatte byggefelter.

 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Knuthenborgvej. For at undgå gennemkørsel i lokalplanområdet, lukkes vejforbindelsen fra nord, via Gavnøvej, og der skal etableres stiforbindelse af hensyn til de bløde trafikanters adgang til centerområdet og dagligvarebutikkerne mod nordvest.

Indenfor lokalplanområdet disponeres stiforløbene således, at der er taget højde for adgang til de øvrige stisystemer der fører til skole og rekreative områder. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 41.B20.1 for Boligområde ved Gavnøvej i Tjørring foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Lokalplan nr. 41.B20.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Lokalplanforslag 41.B20.1
 

130. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019, pkt. 183, godkendt, at der igangsættes ny planlægning for detailhandel ved Vestparken og Langgade i Feldborg.

 

Derfor udarbejdes forslag til lokalplan 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg. Samtidig udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 108 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg, som har til formål at muliggøre etablering af en dagligvarebutik med vaskehal og tankstander, opholdsareal og område til trafikafvikling.

 

Den største del af lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028. En mindre del af lokalplanområdet er dog hverken lokalplanlagt eller kommuneplanrammelagt. Desuden er cirka halvdelen af lokalplanområdet i landzone.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, udarbejdes nærværende kommuneplantillæg nr. 108. Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme 03.B3 - Boligområde ved Højmosevej og ændrer dens geografiske afgrænsning. Derudover tilføjer tillægget bestemmelser om opholdsarealer samt parkering.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr.108
 

131. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019, pkt. 183, godkendt, at der igangsættes ny planlægning for detailhandel ved Vestparken og Langgade i Feldborg.

 

I den forbindelse udarbejdes forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg samt kommuneplantillæg nr. 108 for samme område. Planerne har til formål at sikre lokalplanområdets anvendelse til centerområde, herunder dagligvarebutik med vaskehal og tankstander, opholdsareal samt areal til trafikafvikling.

 

Derudover har lokalplanen til formål at sikre grønne friarealer, bevare den eksisterende beplantning, samt skabe en harmonisk overgang i forhold til omgivelserne. Lokalplanen har endvidere til formål at overføre en del i planområdet der er i landzone, til byzone.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3900 m2 og er beliggende centralt i Feldborg. Mod syd afgrænses det af Vestparken og mod øst af Langgade. Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet af landbrugslodder. Mod nordøst, syd og øst er lokalplanområdet omkranset af boligbebyggelse. Da en del af lokalplanområdet ligger i landzone, skal den med lokalplanen overføres til byzone.

 

Lokalplanområdets afgrænsning og placering ved Vestparken / Langgade i Feldborg samt kortlægning af byzone

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at opføre en dagligvarebutik på cirka 550 m2 med et tilhørende opholdsareal ved Vestparken i Feldborg. Derudover er der et ønske om mulighed for at kunne udvide butikken til 800 m2, samt på tidspunkt at etablere en vaskehal og en tankstander inden for området.

 

Lokalplanområdet disponeres med tre delområder som følgende:

- Delområde I - dagligvarebutik og tilhørende parkering samt opholdsareal;

- Delområde II - tankstander og vaskehal;

- Delområde III - areal til trafikafvikling.

 

Lokalplanområdets opdeling i delområder I, II og III, byggefelt til dagligvarebutik samt opholdsareal

 

Delområde I disponeres med et byggefelt langs Vestparken i den østlige del af lokalplanområdet, hvor der kan etableres en dagligvarebutik på maksimum 800 m2. Parkeringen foreslås etableret parallelt med butikkens langside. Mod øst, langs butikkens bredde, foreslås etableret opholdsareal til gavn for butikkens gæster samt byens borgere. Opholdsarealet foreslås etableret i sammenhæng med de nære elementer inden for delområde III, såsom eksisterende busstoppested, busholdeplads, beplantning, o.l., så de sammen kan skabe et holistisk rum og et rart sted at være i.

 

Vaskehal og tankstander foreslås etableret inden for delområde II, hvor der samlet må bygges maksimum 200 m2. For at reducere risikoen for støj- og lugtgener friholder delområde II en afstand på minimum 20 meter fra nærmeste boliger.

 

Arealet inden for delområde III er blevet inddraget i lokalplanafgrænsningen med henblik på at sikre en god trafikafvikling i området, samt skabe sammenhæng mellem eksisterende busholdeplads og fremtidig opholdsareal ved butikken. Derudover må der inden for delområde III etableres busholdeplads/busskur samt parkeringspladser og cykelparkering, så der er afsætning/hentningsmulighed tæt på bussen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Lokalplan nr. 03.E4.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Lokalplanforslag 03.E4.1 centerområde ved Vestparken i Feldborg
 

132. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 3. marts 2020 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028, og lokalplan 13.B7.1 for Boligbebyggelse ved Sønderager i Herning.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2020, til og med den 9. april 2020, og der er kommet fire indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr 94 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår indsigelserne.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13.B7.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2018, i forhold til områdets anvendelse, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget har til formål, at rammeområde 13.OF11 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 13.B7 Boligområde ved ”Komponistkvarteret”.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 13.B7 ændres ikke.


Fremtidig kommuneplanramme


 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • Kommuneplantillæg 90 - Sønderager
 

133. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 3. marts 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning og Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2020, til og med den 9. april 2020, og der er kommet fire indsigelser til planforslagene. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke medfører ændring i lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet tog ved budgetforhandlingerne for 2019 beslutning om at bygge en ny talentskole ved Holing, og at arealerne ved Sønderager Skole skulle omdannes og sælges som boliggrunde til åben-lav bebyggelse. Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 6,4 ha og er ejet af Herning Kommune.

 

Lokalplanen er inddelt i to delområder.

 

Delområde I: må kun anvendes til åben-lav bebyggelse, veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde II: må kun anvendes til åben-lav bebyggelse.

For begge delområder må bebyggelsen opføres i op til to etager.

 

Området skal vejbetjenes fra Sønderagervej, dog skal delområde II vejbetjenes fra Tjaikofskisvej.

Lokalplanforslaget skal sikre, at beplantningsbælterne mod øst og vest bevares som omkransende beplantning. Her er det træerne der skal bevares, underbeplantningen kan udskiftes og med tiden skal beplantningen fremstå som en række solitære træer. Ligeledes skal der plantes bøgehæk på egen grund på de grunde der vender ud mod lokalplanområdets afgrænsning, henholdsvis mod nord, øst og vest.

 

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 12. marts 2020 til 9. april 2020, og der er i denne periode indkommet 4 indsigelser til planforslaget.

 

Indsigelserne omfatter følgende:

 

1.og 2.  Grundejere på Tjaikofskisvej. Indsigelserne er samstemmende og vedrører bekymring om en mulig forøget trafikmæssig belastning af Sønderagervej, som bliver adgangsvejen til lokalplanområdet. Der ønskes ikke, at der gives mulighed for parkeringsområde i lokalplanområdets sydvestlige hjørne, til benyttelse af kolonihaveområdet, der er beliggende vest for lokalplanområdet. Det begrundes med, at der for nuværende er ulovlig parkering af lastbiler i området. Der er ligeledes indsigelse mod bebyggelsens omfang og placering, i forhold til bebyggelseshøjde og placering af garage/carport for delområde II. Der ønskes en ligelig behandling af bebyggelsen på begge sider af Tjaikofskisvej, således at bebyggelseshøjden for delområdet sænkes til at være i én etage og samme højde som den nuværende bebyggelse på vejen, samt placering af carport/garage.

 

3.  Ejer af ejendommen nord for lokalplanområdet, hvilken udgør delområde III i lokalplan nr. 13.B19.1 for Boligområde ved Brændgårdvej i Herning. Indsiger sammenligner bestemmelser i lokalplan 13.B19.1 med bestemmelser i nærværende lokalplanforslag og bemærker, at der er tale om to helt ens situationer, men ikke reel ligestilling i forhold til den tilladte udnyttelse af grundene, alt efter om det er et kommunalt ejet eller et privat ejet areal. Indsiger ønsker samme muligheder for udnyttelse af arealerne til boligbyggeri indenfor delområde III i lokalplan nr. 13.B19.1 som i forslag til lokalplan nr. 13.B7.1.

             

4. Grundejer på Emil Reesens Vej. Indsiger bemærker at det planlagte byggeri er lagt helt op ad det eksisterende grønne bælte mod øst, og derved giver mindre luft og karakteristika. Indsiger bemærker at kompaktheden i det planlagte byggeri, fratager områdets nuværende beboere deres adgang til de rekreative grønne områder. Det bemærkes at Sønderagerstien indsnævres ved de sidste fem huse på Emil Reesens Vej, mod Holing hvor den, efter indsigers opfattelse, i stedet burde åbne op mod nord.

 

I det vedhæftede indsigelsesnotat er der en nærmere redegørelse for de indkomne indsigelser.

 

Ad 1. og 2.: Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil ske en øget trafikmæssig belastning af Sønderagervej, da et boligområde ikke genererer en trafikmængde som er markant anderledes end den, den tidligere skole gav anledning til.

Antallet af ulovligt parkerede biler vil næppe være anderledes end da der var skole i området. Til indsigelsen vedrørende boligbebyggelsens omfang og højde samt placering af carport/garage indenfor delområde II, set i forhold til at den eksisterende bebyggelse, bemærkes, at bebyggelse syd for lokalplanområdet er planlagt ud fra en Byplanvedtægt fra 1966. Situationerne er derfor ret forskellig, bl.a. fordi byggeriernes udfromning, arkitektur og behovene har ændret sig over årene, således at det ikke længere er relevant med lidentiske planmæssig bestemmelser på begge sider af Tjaikofskisvej.

Forvaltningen vurderer dermed, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. 

 

Ad 3.: Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om to helt forskellige lokalplanområder, som er planlagt med nogle års mellemrum, som derfor afspejler forskellige tiders forskellige ønsker og behov for udstykningens- og byggeriernes udformning.

Nærværende lokalplanforslag henvender sig mod syd, til det eksisterende boligområde, ”Komponistkvarteret”, og skaber i forhold hertil en sammenhæng, i form af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet mod nord, er planmæssigt disponeret efter at skabe en varieret og tættere bebyggelse, hvor der gives mulighed for både at opføre boliger som åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Der er derfor ikke saglige eller ligeretsmæssige argumenter for en identisk behandling byggemulighederne da forskellene i de byggeretsgivende bestemmelser er begrundet i planlægningsmæssige hensyn.

Dermed vurderes det at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Ad 4.: Det er forvaltningens vurdering, at der i lokalplanforslaget er sikret fastholdelse af det eksisterende grønne bælte, ved bestemmelser om bevaring af dette, samt etablering af bøgehække ud mod lokalplanområdets afgrænsning mod nord, øst og vest. Der er ikke ændret på de eksisterende forhold vedrørende Sønderagerstiens bredde og sammenhængen til øvrige stiforbindelser der fører til de grønne rekreative områder, nordvest for lokalplanområdet.

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning endelig vedtages uden ændringer. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Lokalplan nr. 13.B7.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • Indsigelsesnotat-Boligområde ved Sønderager i Herning
 • Lokalplan 13.B7.1
 

134. Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

Sagsnr.: 82.07.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Vibeke Tolderlund, Michael Kamp og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til istandsættelse af ejendommen Kirkegade 7, 1. sal i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til diverse anlægsarbejder i forbindelse med renovering af bygninger.

 

Beløbet anbefales anvendt til istandsættelse af ejendommen Kirkegade 7, 1.sal, Vildbjerg (beliggende ovenpå biblioteket), så den fremover kan anvendes til udlejning.

 

Der er tale om en lejlighed, der grundet fejlkonstruktion har stået tom i flere år, og hvor der i den forgangne periode har været afsøgt flere løsningsmuligheder. Det har bl.a. været undersøgt, hvorvidt der kunne ske en udskillelse af lejligheden til ejerlejlighed, så den kunne sælges. Dette er ikke juridisk muligt, og biblioteket kan ej heller finde anvendelse af lejemålet. I forbindelse med den kontinuerlige gennemgang af kommunens ejendomme, er det derfor undersøgt, hvorvidt det er rentabelt at foretage en istandsættelse til 2 selvstændige lejemål til boligformål.

Økonomi

En istandsættelse er beløbsmæssigt vurderet til at være ca. tilsvarende afsat rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 diverse anlægsarbejder.

 

Der er derudover foretaget en vurdering af en mulig lejeindtægt for 2 lejemål á ca. 65 m2. Ud fra de nuværende markedsvilkår forventes der at være årlige lejeindtægter på ca. 85.000 kr. samt tilhørende udgifter vedrørende lejemålene på ca. 15.000 kr., svarende til en nettoindtægt på ca. 70.000 kr. årligt. Det giver både en tilfredsstillende tilbagebetalingstid, samtidig med at ejendommen fremadrettet bliver et aktiv for Herning Kommune.

 

Lejemålet har tidligere været udlejet for år tilbage, hvorfor der i de forgangne år har været tomgangsudgifter, der nu opvejes af fremtidige lejeindtægter.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives. Lejeindtægter og tilhørende driftsudgifter afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling d. 4. maj 2020 blev huslejeniveauet på de ca. 650 kr./m2 årligt blev drøftet og efterfølgende har administrationen vurderet huslejeniveauet på ny. Administrationen vurderer, at vi via den nævnte istandsættelse, kan opnå et huslejeniveau på 700 kr./m2 år. Det endelige huslejeniveau fastlægges ud fra markedslejen, når lejlighederne er klar til udlejning. En ændring fra 650 kr./m2 til 700 kr./m2 vil betyde en merindtægt i forhold til det tidligere nævnte på 6.500 kr. årligt ved fuld udlejning.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 Diverse anlægsarbejder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

135. Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 572.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 572.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.

 

Forvaltningen og Herning Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:

 

Arnborg Skole

I samarbejde med skolen og borgerforeningen er der udarbejdet forslag til tiltag på Skjernvej, som sikrer bedre krydsningsmuligheder for skolebørnene, både ved det signalregulerede kryds i form at et bump og ved bumpet i svinget tæt på Brugsen, hvor der hen over bumpet etableres et fodgængerfelt med behørig skiltning og belysning.       

  

Aulum - Hodsager Skole, Aulum

Markedspladsen er under ombygning, og der er behov for at få lavet nogle tiltag, der sikrer en bedre opdeling af de forskellige trafikantgrupper, som ankommer til skolen, primært i morgentimerne.

Planlægning af tiltag er igangsat med inddragelse af skoleledelse og skolebestyrelse. 

 

Højgårdskolen, Lind

I forbindelse med etablering af en ny parkeringsplads vest for Højgårdskolen er der planlagt en ny vejtilslutning til Vesterlindvej. På Vesterlindvej bliver opgaven derfor at sikre gode krydsningsforhold over til Vesterdamsvænget i form af en hævet flade, synlig afmærkning og god belysning.   

 

Kibæk

I forlængelse af det koordinerede vej- og kloakprojektet 2019 er der behov for at komme i mål med de sidste mindre projekter på Møllegårdsvej og Velhustedvej. Det drejer sig om etablering af de sidste hastighedsdæmpere på de to vejstrækninger.

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Arnborg Skole

100.000 kr.

Aulum-Hodsager Skole, Aulum

172.000 kr.

Højgårdskolen, Lind

200.000 kr.

Kibæk

100.000 kr.

Udgifter i alt

572.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje 2020

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

136. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 520.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020, herunder trafiksikkerhedskampagner samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 520.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Trafiksikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Følgende kampagner gennemføres i 2020:

 • Skolestart
 • Sprit
 • Uopmærksomhed
 • Tilskud til bilistkursus for ældre på køreteknisk anlæg
 • 112 dag
 • Færdselskontaktlærerdag

 

Rumlestriber i åbent land

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme til at bevæge sig over i modsatte kørebane. Mødeulykker er den mest alvorlige uheldsforekomst i Midt- og Vestjyllands politikreds. Rumlestriber er et simpelt værktøj til at forhindre dem.

 

Der etableres rumlestriber på Trehøjevej. Her er der tale om en vejstrækning, hvor hastigheden er høj, og hvor der er sandsynlighed for alvorlige mødeulykker. 

 

Skarrild

I samarbejde med borgerforeningen i Skarrild er der udarbejdet forslag til sikring af en lavere hastighed igennem hovedgaden og på Skjernvej. Der etableres byporte ved den nordlige og sydlige bytavle. På Skjernvej etableres der byzonetavler på hver side af rundkørslen, så den tilladte hastighed her bliver 50km/t fra 60km/t i dag og gadelyset føres med ud, så der skabes større karakter af bymæssigbebyggelse. Der etableres ligeledes en adskillelse af biler og blødetrafikanter hen over broen ved skjern Å, i form af en asfaltforhøjning med tydelig hvid afstribning.

Økonomi

Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Trafiksikkerhedskampagner

140.000 kr.

Rumlestriber

230.000 kr.

Skarrild

150.000 kr.

Udgift i alt

520.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed 2020

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

137. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

Sagsnr.: 06.02.11-K08-11-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser i henholdsvis Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk i form af etablering af okkeranlæg for at begrænse okkerbelastningen i vandløbene.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse at iværksætte forundersøgelser ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via statens tilskudsordning for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanerne. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 254.720 kr. til forundersøgelsen i Hodsager Lilleå og i alt 177.730 kr. til forundersøgelsen i Ronnum Bæk. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk.

Sagsfremstilling

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter. For Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk omfatter indsatsen etablering af okkeranlæg for at begrænse okkerbelastningen til vandløbene.

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelsen af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der laves forundersøgelser med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelserne samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

Herning Kommune ønsker at gennemføre teknisk- og ejendomsmæssige forundersøgelser, med henblik på at afklare muligheden for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk samt belyse, hvorvidt projekterne er omkostningseffektive jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelserne skal beskrive projekterne, herunder hvordan projekterne bidrager til at fremme formålet med restaureringen: at opnå god økologisk tilstand i vandområderne.

 

Forundersøgelserne opdeles i to faser. I første fase gennemføres de tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser, herunder foretages jern- og vandføringsmålinger i vandløbene samt opmåling af terrænet i områderne. Resultaterne af dette arbejde skal danne grundlag for optimering af placering og dimensionering af okkeranlæggerne samt vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser af projekterne. Såfremt projekterne viser sig at være omkostningseffektive fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Hodsager Lilleå ligger i den nordlige del af Herning Kommune ved Hodsager (se nedenstående kort). Hodsager Lilleå er et tilløb til Storå, der afvander til Nissum Fjord.

 

 

Projektområdet ved Ronnum Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune ved Karstoft (se nedenstående kort). Ronnum Bæk er et tilløb til Kaerstoft Å, der via Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

  

 

Økonomi

Hodsager Lilleå

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgen på i alt 254.720 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Hodsager Lilleå. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 255.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Hodsager Lilleå.

 

Ronnum Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgen på i alt 177.730 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Ronnum Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 178.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Ronnum Bæk.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2021.

 

Der må forventes afledte driftomkostninger til vedligeholdelse af okkeranlæggene ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Hodsager Lilleå meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Hodsager Lilleå, forundersøgelse

 

at der til projektet i Hodsager Lilleå meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Hodsager Lilleå, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Ronnum Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 178.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Ronnum Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Ronnum Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 178.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Ronnum Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

138. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

Sagsnr.: 06.02.03-P20-24-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser med hensyn til vandløbsrestaurering i henholdsvis Sønderbæk og Rødding Å i form af udlægning af groft materiale (grus og skjulesten) i vandløbene, samt en mindre genslyning i Sønderbæk.

 

Herning Kommune har udarbejdet en forundersøgelse til projekterne, og der er udarbejdet en detailbeskrivelse af projekterne. Projekterne ønskes nu gennemført efter beskrivelsen i forundersøgelserne.

 

Anlægsarbejdet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 353.900 kr. til anlægsarbejdet i Sønderbæk og i alt 462.752 kr. til anlægsarbejdet i Rødding Å i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når projekterne efter planen er gennemført senest ultimo 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 354.000 kr. til anlægsarbejdet i Sønderbæk og 463.000 kr. til anlægsarbejdet i Rødding Å i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekterne.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter.

 

Vandløbsrestaureringsindsatserne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Kommunen kan søge tilskud til udgifter til anlægsarbejde i forbindelse med gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projektets anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Projektområderne ved Sønderbæk og Rødding Å er beliggende vest for Vildbjerg (se nedenstående kort). Sønderbæk er et tilløb til Rødding Å, der via Vorgod Å/Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne i Sønderbæk og Rødding Å omfatter udlægning af en række gydebanker og skjulesten i vandløbene for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og dermed skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna og sikre fortsat vandføringsevne.

Økonomi

Sønderbæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 353.900 kr. til udgifter til anlægsarbejdet i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Sønderbæk.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 354.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg

 

Rødding Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 462.752 kr. til udgifter til anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Rødding Å.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 463.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg

 

Udgifterne til projekterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når projekterne efter planen er gennemført ultimo 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 354.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg

 

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 354.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg. Udgiften finansieres af tilskuddet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

139. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

Sagsnr.: 06.02.11-K08-10-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser med vandløbsrestaurering i form af etablering af okkeranlæg, genslyngning af vandløbet m.m. i henholdsvis Døvling Bæk og Pårup Bæk.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse af iværksætte forundersøgelser ved Døvling Bæk og Pårup bæk, med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 641.830 kr. til forundersøgelsen i Døvling Bæk og på ialt 456.444 kr. i Pårup Bæk. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når forundersøgelserne efter planen er gennemført medio 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Døvling Bæk og Pårup Bæk.

Sagsfremstilling

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter. For Døvling Bæk omfatter indsatsen genslyngning af vandløbet, etablering af okkeranlæg og udlægning af groft materiale (grus og skjulsten), mens indsatsen for Pårup Bæk omfatter genslyngning og etablering af okkeranlæg i vandløbet.

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelsen af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der laves en forundersøgelse med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelserne samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse Døvling Bæk og Pårup Bæk

Herning Kommune ønsker at gennemføre en teknisk- og ejendomsmæssige forundersøgelse, med henblik på at afklare muligheden for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet i Døvling Bæk samt belyse, hvorvidt projektet er omkostningseffektivt jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelsen skal beskrive projektet, herunder hvordan projektet bidrager til at fremme formålet med restaureringen: God økologisk tilstand i vandområdet.

 

Forundersøgelsen opdeles i to faser. I første fase gennemføres den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse. Såfremt projektet viser sig at være omkostningseffektivt fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Døvling Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune ved Karstoft (se nedenstående kort). Døvling Bæk er et tilløb til Skjern Å, der afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

Projektområdet ved Pårup Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune vest for Assing (se nedenstående kort). Pårup Bæk er et tilløb til Von Å, der via Vorgod Å/Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

 

Økonomi

Døvling Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelsen på i alt 641.830 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Døvling Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 642.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Døvling Bæk.

 

Pårup Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelsen på i alt 456.444 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Pårup Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 456.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Pårup Bæk.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

 

Der må forventes afledte driftomkostninger til vedligeholdelse af okkeranlæggene ved Døvling Bæk og Pårup Bæk.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Døvling Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 642.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Døvling Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Døvling Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 642.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Døvling Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Pårup Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 456.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Pårup Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Pårup Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 456.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Pårup Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

140. Legalitetsgodkendelse af tilføjelse til Herning Vands takster for spildevand for 2020

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Legalitetsgodkendelse af tilføjelse til Herning Vands takster for spildevand for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 4. marts 2020 bedt Herning Kommune om at godkende en tilføjelse til selskabets takster for afledning og rensning af spildevand for 2020. Tilføjelsen omfatter nye takster for afledning af drænvand og afledning af forurenet tag- og overfladevand.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilføjelsen til taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende selskabets takster.

 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, dvs. kommunen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse Betalingsloven og Vandsektorloven. 

 

Herning Kommune har på byrådsmøde den 3. marts 2020 (punkt nr. 52) godkendt selskabets takster for afledning og rensning af spildevand for 2020. Efterfølgende har Herning Vand A/S bedt kommunen om at godkende følgende:

 

 • en ny lavere takst for afledning af forurenet tag- og overfladevand, der skal ledes til spildevandskloak/fælleskloak.
 • en ny takst for afledning af drænvand fra markdræn, havedræn og lignende, der efter aftale med Herning Vand A/S er koblet på Herning Vands kloaksystem.

 

I forbindelse med godkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt et opdateret takstblad med tilføjelse af de nye takster, der fremgår af side 2 i vedlagte bilag.

 

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2020. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

 

Forvaltningen vurderede i forbindelse med legalitetsgodkendelsen af Herning Vands takster vedr. spildevand for 2020, at Herning Vand A/S overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Nærværende ændringer forventes ikke at påvirke det.

 

Ny takst for afledning af forurenet tag- og overfladevand

Frem til 2019 har Herning Vand A/S, på baggrund af oplysninger fra tilslutningstilladelser meddelt af Herning Kommune, opkrævet et variabelt vandafledningsbidrag pr. m3 forurenet tag- og overflade vand. Det variable vandafledningsbidrag var i 2019 fastsat til 27,50 kr. pr. m3. Gældende fra den 1. januar 2020, ønsker Herning Vand A/S at ændre det variable vandafledningsbidrag pr. m3 for forurenet tag- og overfladevand til 5,00 kr. pr. m3.

 

Den nye takst vil være gældende for afledning af forurenet tag- og overfladevand fra f.eks. oplagspladser, skrotpladser, genbrugsstationer, landsskuepladsen, tankningspladser og vaskepladser. Det er Herning Kommune, der som myndighed vurderer, om tag- og overfladevand er forurenet.

 

Ny takst for afledning af drænvand

Som noget nyt har Herning Vand A/S for 2020 fastsat en takst for afledning af drænvand fra markdræn, havedræn og lignende, der efter aftale med Herning Vand A/S er koblet på Herning Vands kloaksystem.

 

Den nye takst gælder for markdræn, havedræn og lignende, som normalt ikke vil være koblet på Herning Vands kloaksystem, men hvor Herning Vand vurderer, at der er kapacitet nu og på sigt i systemet til at modtage drænvandet. Taksten gælder ikke for øvrige tilsluttede omfangsdræn.

 

Taksten for drænvand ført til Herning Vands fælleskloakkeret system er fastsat til 5,00 kr. pr. m3. Taksten for drænvand ført til Herning Vands regnvandssystem er fastsat til 1,00 kr. pr. m3.

  

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og indtægtsrammen forventes overholdt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at taksterne for afledning af forurenet tag- og overfladevand og drænvand for 2020 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1. Revideret Takstblad for 2020
 

141. Køb af gadelysanlæg i Kibæk

Sagsnr.: 05.01.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Køb af gadelysanlæg i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Kibæk Gadelys ApS tilbyder et salg af gadelysanlægget i Kibæk til Herning Kommune for 100.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Kibæk.

Sagsfremstilling

Kibæk Gadelys ApS har tilkendegivet et ønske om at sælge gadelysanlægget i Kibæk til Herning Kommune for 100.000 kr.

 

Gadelysanlægget omfatter ca. 1.000 lampesteder, som generelt er i god stand og hvoraf ca. 50 % er LED-lamper.

 

Såfremt Herning Kommune overtager gadelyset, vil anlægget komme til at indgå i drifts- og renoveringsaftalen med Verdo, som omfatter ca. 22.000 enheder, og dermed vil gadelysanlægget i Kibæk få samme serviceniveau, som det øvrige gadelys i Herning Kommune.

 

Overdragelsen forventes at være gældende fra 1. juli 2020. 

Økonomi

Udgiften til købet kan afholdes inden for det nuværende budget til drift af gadelys.

 

Overdragelsen af gadelysanlægget forventes at give en mindre driftsbesparelse på grund af stordriftsfordel.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Kibæk for 100.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

142. Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

Sagsnr.: 13.06.04-P19-13-06 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard er der behov for at erhverve areal til vejprojektet.

 

Det anfales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve de nødvendige arealer.

Sagsfremstilling

Som en del af erhvervsbyggemodningen syd for Mørupvej i Herning skal Mørupvej forlænges og tilsluttes Dr. Boulevard via en ny rundkørsel som vist på oversigtsplanen herunder.

 

 

For at realisere projektet er det nødvendigt, at erhverve følgende landbrugsarealer ved Dr. Boulevard således at rundkørslen kan etableres:

 

 • Matr. nr. 35b Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Keld Dickmann - ca.13 m2
 • Matr. nr. 35t Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Keld Dickmann - ca. 213 m2
 • Matr. nr. 31l Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Bjarne Rohde - ca. 900 m2

 

Arealernes nærmere placering er vist på vedlagte bilag.

 

Forvaltning anmoder om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte matrikler.

 

Det skal bemærkes, at de berørte grundejere har tilkendegivet at være positivt indstillet på at afstå arealerne.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Arealerhvervelse
 

143. Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

Sagsnr.: 05.01.02-P20-10-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger projekt for ny vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé, som krydser kommunegrænsen mellem Herning og Ikast-Brande kommuner. Projektet medfører, at der skal erhverves et areal til den del af vejen, der er beliggende i Herning Kommune.

 

Det anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til vejen.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune er blevet enige om at anlægge en ny 1 km lang vej, som krydser kommunegrænsen og skaber en vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé. Ca. 250 m af vejen forløber i Herning Kommune

 

Vejen anlægges med 3,25 m kørespor, en kantbane på 0,5 m samt en yderrabat på 1,5 m. Vejstrækningen belyses. Tværprofil er vedlagt som bilag.

 

Vejprojektet medfører, at der skal erhverves et landbrugsareal på ca. 2.860 m2 på matr. nr. 1r Skovby By, Gjellerup i Herning Kommune. Vejen er vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel. 

Økonomi

Udgiften finansieres af anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikel

 

at udvalget godkender vejprojektet mellem HI Park og Ikast.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Tværsnit
 

144. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

Sagsnr.: 05.01.02-P20-11-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. til cykelstier samt 0,762 mio. kr. til renovering af cykelstier.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 til cykelstier. Der er desuden afsat 0,762 mio. kr. i 2020 til renovering af cykelstier, hvoraf 0,620 mio. kr. anvendes til nedenstående formål.

 

På Byrådets møde den 5. maj 2020, pkt. 91, blev det besluttet at fremrykke rådighedsbeløb afsat til renovering af cykelstier i årene 2021-2023, i alt 2,286 mio. kr. til 2020 samt frigive beløbet.

 

Følgende cykelstier vil blive renoveret med nye asfaltbelægninger:

 • Bjergstien, Snejbjerg
 • Sti langs Trehøjevej
 • Birkestien, Sdr. Felding
 • Nordre kirkegårdstien, Herning
 • Stier langs Ringkøbingvej mellem Snejbjerg og Herning
 • Stier langs Silkeborgvej mellem Hammerum og Birk (Fremrykkede midler 2021-2023)
 • Sti langs Lergravvej, Aulum - erstatter Søndermarkstien da fjernvarmerørene i stien skal udskiftes. (Fremrykkede midler 2021-2023)

 

Der vil blive etableret belysningsanlæg på følgende cykelstier:

 • Gjellerup-Lundstien
 • Stier ved Ålholmvej og Tranekærvej, Herning
 • Sti langs H.P. Hansens Vej, Herning (Fremrykkede midler 2021-2023)

 

Derudover vil der blive anlagt en ny cykelsti mellem klubhuset og Skalmejevej i Sunds.

 

FN- verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i forhold til FNs verdensmål nr. 3 Sundhed og Trivsel, nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur og nr. 11 Bæredygtige byer.

Ved at vedligeholde og forbedre bæredygtige transportsystemer, øges fremkommelighed, komfort og tilgængelighed på cykelstierne. Derved øger vi også fastholdelsen af cyklister og motiverer dem til at bruge stierne mere, samtidig øges motivationen til at cykle for nye cyklister.

 

Det øger sundheden i befolkningen og nedbringer mængden af CO2, lokal trafikstøj og luftforurening.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 til cykelstier samt 0,620 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 til renovering af eksisterende cykelstier. De resterende 0,142 mio. kr. frigives til færdiggørelse af igangværende renovering af cykelstier på stednr. 222091 cykelstier.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,548 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 til cykelstier

 

at anlægsudgiften på 2,548 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 på samme stednr.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,620 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223089 til renovering af eksisterende cykelstier

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,142 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 cykelstier

 

at anlægsudgiften på i alt 0,762 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 cykelstier.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Stiprojekter 2020
 

145. Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det er besluttet, at der i Herning Kommune fra januar 2021 skal husstandsindsamles i fire affaldsfraktioner fordelt i to 2-delte affaldsbeholdere.

 

Den ene fraktion skulle bestå af metal, glas og hård plast (MGP). Miljøstyrelsen er kommet med en ny anbefaling om, at glas ikke indsamles sammen med plast. Det anbefales derfor at ændre fraktionen til at bestå af metal og alt plastaffald, mens glas fortsat skal afleveres i glasstationerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye kommende renovationsordning ændres, således Miljøstyrelsens anbefaling indarbejdes fra starten.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte på mødet den 5. marts 2019 indstillingen til en ny affaldssortering i Herning Kommune, som følger AFLDs anbefaling om indsamling i følgende fire fraktioner: papir/pap, metal/glas/hård plast (MGP), madaffald og restaffald. Affaldet skal indsamles i to 2-delte affaldsbeholdere ved husstandene. Den nye ordning igangsættes fra januar 2021.

 

Der er i øjeblikket 22 kommuner, som har indført indsamling af MGP.

 

Miljøstyrelsen anbefaler en udfasning af affaldsfraktionen MGP (metal/glas/plast) i løbet af 5 år, således denne udfases i 2025. Anbefalingen sker på baggrund af den seneste rapport fra Rambøll, som konkluderer, at MGP-fraktionen ikke kan leve op til samme kvalitet, som ved særskilt indsamling. Det er glasset i MGP, der medfører en dårligere kvalitet af det sorterede affald i forhold til kildesorteret affald, mens der ikke er udfordringer med en sammenblanding af metal og plast.

 

På baggrund af Miljøstyrelsens anbefaling, foreslås affaldssorteringen i Herning Kommune ændret, således der i stedet for metal/glas/plast fraktionen indsamles i en fraktion bestående af metal/plast. Ved en metal/plast fraktion vil det være muligt at medtage blød plast, således at borgeren ikke skal skelne mellem forskellige plasttyper, men kan aflevere alt rent plast i samme affaldsbeholder.

 

Metal/plast fraktionen kan måske senere udvides med indsamling af mad- og drikkekartoner. Dette afventer en udmelding fra Miljøstyrelsen..

 

Glas anbefales fortsat indsamlet husstandsnært i de eksisterende glasstationerne. Flere af glasstationerne står overfor renovering eller fornyelse, hvorfor der skal laves en plan for dette.

 

Ændringen betyder, at der fortsat skal ske husstandsindsamling i to 2-delte affaldsbeholdere.

 

Forslaget til ændringen har været drøftet med AFLD, som havde anbefalet MGP-fraktionen, men som nu bakker op om en metal/plast fraktion.

 

Udgifterne til husstandsindsamlingen forventes uændret i forhold til det oprindelige forslag. Der vil være samme antal tømninger.

 

Ændringen vil medføre, at der fortsat vil være en årlig driftsudgift til særskilt indsamling af glasfraktionen. I 2019 var driftsudgiften i alt kr. 1,2 mio. kr. (indsamling/behandling + grundleje). Hertil kommer varierende udgifter til renovering, udskiftning og tilskud til glasstationerne.

 

Udgifterne til drift af den nye renovationsordning indgår i den endelige beregning af de nye renovationsgebyrer.

 

Sagen har relation til FNs Verdensmål nr.12 Ansvarligt forbrug og produktion og nr. 13 om om Klimaindsats, da vi ved at begrænse mængden af affald og affaldssortere kan nedbringe ressourceforbruget og begrænse affaldsforbrændingen.

Økonomi

Ændringen medfører en ekstra årlig driftsudgift på ca. kr. 1,2 mio. kr. samt udgifter til renovering, udskiftning og tilskud til glasstationerne.

 

Driftsudgifterne ved en ny renovationsordning afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at affaldssorteringen ændres, således der fra januar 2021 i stedet for metal/glas/hård plast indsamles metal/plast ved alle husstande. Affaldsindsamlingen sker stadig i to 2-delte affaldsbeholdere

 

at glas fortsat fremover indsamles husstandsnært i glasstationerne, og der udarbejdes en plan for renovering eller udskiftning af glasstationerne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

146. Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af ny lokalplan for et boligområde ved Østergade i Vildbjerg. Desuden fordi Herning Vand ønsker, at der indføres et bassin i spildevandsplanen i forbindelse med opland V50V.P i Vildbjerg (boligområde ved Solsikkevej).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 29 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

En ny lokalplan (nr. 81.B5.1) for et boligområdet nord for Østergade i Vildbjerg betyder, at der skal laves et tillæg til spildevandsplanen. Området indføres i spildevandsplanen som opland V43V.P. I oplandet skal der etableres et regnvandsbassin. Herning Vand foreslår, at vandet fra bassinet skal afledes via en åben grøft. Grøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. Grøften forventes at blive omtrent 1 m bred og ca. 400 m lang (se kortudsnit og bilag).

 

Alt spildevand fra boliger i det nye opland V43V.P ledes til Vildbjerg Renseanlæg.

 

Desuden indføres et nyt bassin i spildevandsplanen. Herning Vand foreslår, at bassinet placeres på matr. 12an, Burgård, Vildbjerg (se kortudsnit og bilag). Bassinet skal på sigt betjene opland V50V.P, som i nuværende spildevandsplan ikke har et bassin tilknyttet. Afledningen til bassinet vil ske via rør eller evt. åben grøft, omtrent 1 m bred.

 

  

Recipient for regnvand

Regnvand fra det nye opland V43V.P (Østergade) og fra opland V50V.P (Solsikkevej) vil blive ledt til bassiner med udløb til Tranholm Bæk via et mindre vandløb syd for Kærvænget. Fra opland V43V.P foreslår Herning Vand som nævnt ovenfor, at der anlægges en åben grøft til afledning af vandet fra bassinet i oplandet. Grøften bliver et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde.

 

Vandløbet syd for Kærvænget er et privat vandløb, som blev anlagt i 2016 bl.a. for at afhjælpe oversvømmelser af omkringliggende haver. Vandløbet er ikke målsat. Vandløbet har et åbent og let snoet forløb. Inden der gives tilladelse til udledning fra de to bassiner, vil det være nødvendigt at lave en nærmere vurdering af kapaciteten både i selve vandløbet og i rørunderføringen under cykelstien.

 

Tranholm Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. Miljømålet for Tranholm Bæk er ”god økologisk tilstand”.

 

Etablering af nye boligområder i henholdsvis opland V43V.P og V50V.P vil medføre en øget udledning af regnvand til vandløbet syd for Kærvænget, som løber ud i Tranholm Bæk. Opland V50V.P forventes ikke bebygget foreløbig. I opland V43V.P forventes bygget ca. 8 nye boliger. Den forøgede udledning af regnvand er dermed begrænset og forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Tranholm Bæk eller det private vandløb, fordi der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Regnvandet fra V43V.P vil desuden i nogen grad blive forsinket og evt. nedsivet i den ca. 400 m lange åbne grøft. Den kommende tilledning af regnvand til Tranholm Bæk via det private vandløb vurderes derfor at være acceptabel. Der skal dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Tranholm Bæk, inden der gives tilladelse til udledning af regnvand.

 

For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de to nye bassiner. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøften og de nye bassiner. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 29 foreløbig vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 29 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Bilag 1.3 Udløbsskema Vildbjerg
 • Bilag 1.2 Oplandsskema Vildbjerg
 • Bilag 1.1 Kortbilag Vildbjerg
 • Bilag 1 Tillæg 29 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Vildbjerg
 

147. Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

Sagsnr.: 09.08.24-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Damgaard, Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune skal vurdere behovet for beskyttelse af alle BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i Herning Kommune. Orientering om opgaven er fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. marts 2020, pkt. 56.

 

Forvaltningen har lavet en vurdering af alle BNBO og anbefalet behovet for beskyttelse af grundvandet for hvert BNBO. Forvaltningen anbefaler en indsats imod brug af pesticider på de matrikler indenfor BNBO, der har behov for beskyttelse af grundvandet. 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på møde den 27. januar 2020, pkt. 17 og møde den 9. marts 2020, pkt. 56.

 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er arealer omkring boringer til almen vandforsyning. Arealet er beregnet af Miljøstyrelsen og fastsat i en bekendtgørelse. Der er forskel i størrelse og udformning af BNBO afhængig af geologi og indvinding fra boringen.

 

Det er lovmæssigt pålagt kommunen at vurdere behovet for beskyttelse af hvert enkelt BNBO og forsøge at indgå frivillige aftaler om stop for erhvervsmæssig brug af pesticider. Dette er en gennemførelse af tillæg til pesticidstrategien. Pesticidstrategien har bl.a. fokus på at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

 

Fokus på BNBO er valgt, fordi indvindingen fra en boring kan øge grundvandsdannelsen fra terræn, hvorved en forurening hurtigere vil kunne nå grundvandet. Desuden er transporttiden for grundvandet til boringen kort. Der vil maksimalt være 1 år til at træffe forholdsregler, hvis der skulle ske forurening indenfor BNBO. En forureningshændelse i boringens nærområde kan i værste tilfælde føre til, at grundvandet forurenes i et omfang, så indvindingen må ophøre.

 

Vurdering af BNBO

Forvaltningen har lavet en risikovurdering for alle BNBO’er, som fremgår af bilag 1. Risikovurderingen er en gennemgang af boringens vigtighed for vandforsyningen, risikoen i forhold til aktiviteter på matrikler indenfor BNBO og den geologiske sårbarhed. Gennemgangen viser, om der samlet set er behov for beskyttelse af grundvandet indenfor et BNBO.

 

Tabel 1 viser en opsummering af behovet for beskyttelse af BNBO’er og de matrikler, hvor der skal ske en indsats mod brug af pesticider. Der er kun angivet de matrikler, hvor en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider vil være nødvendig. Således er kun matrikler, hvor erhvervsmæssig brug af pesticider vil kunne forekomme, taget med i indstillingen om en indsats mod brug af pesticider.

 

Tabel 1: Risikovurdering og vurdering af behov for beskyttelse af BNBO

BNBO nr.

Vandværk

Behov for beskyttelse af BNBO

Matrikler med indsats mod brug af pesticider

1

Abildå Vandværk

Ja

2ao Heden, Timring; 2au Heden, Timring; 2g Heden, Timring; 2ap Heden, Timring

2

Aulum Vandværk

Ja

 

3

Fasterholt Vandværk

Ja

34a Gl. Arnborg By, Arnborg; 53a Gl. Arnborg By, Arnborg; 18as Gl. Arnborg By, Arnborg; 18r Gl. Arnborg By, Arnborg

4

Feldborg Vandværk

Nej

 

5

Fjelstervang Vandværk

Ja

1bv Bjerregård, Studsgård

6

Haderup Vandværk

Ja

6am Haderup By, Haderup; 5q Haderup By, Haderup; 6f Haderup By, Haderup; 6n Haderup By, Haderup; 7bb Haderup By, Haderup; 7b Haderup By, Haderup

7

Hammerum Vandværk

Ja

8b Krogslund, Gjellerup; 9k Krogslund, Gjellerup*; 8c Krogslund, Gjellerup*; 9o Krogslund, Gjellerup*

8

Haunstrup Vandværk

Ja

2al Havnstrup By, Havnstrup

9

Nordre Vandværk ved vandværk

Ja

 

10

Nordre Vandværk Løvbakkerne

Ja

1r Gullestrup, Herning Jorder*; 3n Gullestrup, Herning Jorder*

11

Østre Vandværk ved vandværk

Ja

27a Birk By, Gjellerup*; 11c Birk By, Gjellerup; 26 Birk By, Gjellerup*; 23 Birk By, Gjellerup*; 3l Birk By, Gjellerup*; 3g Birk By, Gjellerup*

12

Østre Vandværk, Korsørvej

Nej

 

13

Vestre Vandværk ved vandværk

Ja

1l Gammelbosig, Rind; 2d Lind By, Rind

14

Vestre Vandværk, Nr. Lindvej

Ja

6by Lind By, Rind; 6c Lind By, Rind

15

Karstoft Vandværk

Ja

3a Sdr. Karstoft By, Skarrild

16

Kibæk Vandværk Kastaniealle

Ja

 

17

Kibæk Vandværk Sandfeldparken

Ja

 

18

Sandet Vandværk

Ja

23a Sønderlandet, Sdr. Felding; 3g Sønderlandet, Sdr. Felding

19

Skarrild Vandværk

Ja

10m Nørrelandet, Skarrild; 8h Nørrelandet, Skarrild; 10p Nørrelandet, Skarrild

20

Snejbjerg Vandværk ved vandværk

Ja

 

21

Snejbjerg Vandværk, Fonvadvej

Ja

5c Snejbjerg By, Snejbjerg; 19ar Snejbjerg By, Snejbjerg; 19ce Snejbjerg By, Snejbjerg

22

Stakroge Vandværk

Ja

15h Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme; 14c Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme; 4b Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme

23

Studsgård Vandværk

Ja

1hm Studsgård By, Studsgård; 2d Studsgård By, Studsgård

24

Sunds Vandværk

Ja

 

25

Sønder-Felding Vandværk ved vandværk

Nej

 

26

Sønder-Felding Vandværk, Høgsvigvej

Ja

10a Sønderlandet, Sdr. Felding

27

Sørvad Vandværk

Ja

 

28

Vildbjerg Vandværk

Ja

3e Rødding By, Vildbjerg; 3b Rødding By, Vildbjerg

29

Vind Vandværk

Ja

1c Skovgård, Vind

30

Ørnhøj Vandværk, Skjernvej

Ja

31av Hovedejerlavet, Nr. Omme

*Arealet ejes af Herning Kommune

 

Gennemførelse af indsats mod brug af pesticider

Det skal for alle matrikler forsøges at indgå frivillige aftaler med lodsejer om pesticidfri drift. Aftalerne skal indeholde en beskrivelse af restriktionerne på arealet og en erstatning for driftstab og eventuelt tab af ejendomsværdi. Det forventes derfor, at aftalerne kræver en del forhandlinger med lodsejerne. Omkring 20 lodsejere vil være berørt i større eller mindre grad.

 

Tillæg til Pesticidstrategi 2017-2021 sætter en frist for arbejdet. Kommunernes gennemførelse af indsatserne vil blive vurderet ved udgangen af 2022. Parterne bag aftalen vil på den baggrund vurdere, om der skal laves et lovmæssigt forbud mod brug af pesticider i BNBO. Derfor skal de frivillige aftaler helst indgås inden udgangen af 2022.

 

Det er aftalt i samarbejde med andre kommuner og landbrugsrådgivere, at der bør findes nogle overordnede rammer for aftalerne. Men hver enkelt aftale skal tilpasses forholdene og lodsejerens behov. Det er kommunens opgave at indgå aftalerne og betale omkostningerne. Udgiften til erstatning kan sendes videre til det vandselskab, som har fordel af indsatsen.

 

Det videre forløb omkring forhandlingerne forventes udført i dialog med vandselskaberne gennem et vandsamarbejde. Vandsamarbejdet er en fælles forening for vandselskaberne, hvor formålet er grundvandsbeskyttelse. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2020 at pålægge vandselskaberne at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom.

 

Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan vandsamarbejdet helt eller delvist overtage en forhandling. Aftalerne skal dog altid sendes i høring ved kommunen inden endelig underskrift. Forvaltningen vil sikre, at aftalerne er lavet i forhold til de overordnede rammer. Hvis en forhandling ender med opkøb af jorden, vil det opfylde betingelserne for beskyttelsen.

 

Forvaltningen vil ved udgangen af hvert år give en status på indgåede frivillige aftaler.

 

Påbud ved manglende frivillige aftaler

Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, kan kommunen give et påbud efter § 24, stk. 1 i Vandforsyningsloven for at gennemføre den besluttede indsats.

 

Det anbefales, at forvaltning gives kompetence til at give et påbud efter Vandforsyningslovens § 24, stk. 1, på de nævnte matrikler i tabel 1. Forvaltningen vil ved udgang af hvert år give en status på udstedte påbud.

 

FN- verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i forhold til FNs verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet og nr. 3: Sundhed og trivsel, idet beslutning om at beskyttelse BNBO og indsatser mod anvendelse af pesticider sikrer rent drikkevand til kommunens borgere i fremtiden.

Økonomi

Det er Herning Kommune som myndighed, der skal lave de frivillige aftaler og betale erstatningen til de lodsejere, der evt. må ophøre med at bruge pesticider, når de dyrker deres marker. Kommunen har dog mulighed for at sende udgiften til erstatningen videre til den vandforsyning, som har fordel af beskyttelsen. Vandrådets bestyrelse arbejder på at oprette et vandsamarbejde for alle vandselskaberne, hvor formålet bl.a. er dækning af erstatninger til de lodsejere, der bliver berørt af et forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at udvalget godkender behovet for beskyttelse og indsats imod brug af pesticider i BNBO-områder, jf. tabel 1

 

at forvaltningen bemyndiges til at give et påbud efter Vandforsyningslovens § 24, stk. 1 på de nævnte matrikler i tabel 1. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Riskovurdering af BNBO
 

148. Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. samt retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. samt retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen orienterer om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser i forbindelse med håndtering af COVID-19 samt om retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre m.v.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed gav den 18. marts 2020 kommunalbestyrelserne påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Efterfølgende er besøgsrestriktionerne den 5. april reguleret med bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem m.v. i forbindelse med håndtering af COVID-19. Formålet med forbuddet er at mindske spredning af COVID-19-smitte og at beskytte svage og udsatte borgere mod potentielt livstruende sygdom.

 

På baggrund heraf har Sundhedskrisestaben i Herning Kommune på vegne af det politiske niveau indført besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Dette er offentliggjort på Herning.dk.

 

Besøgsrestriktionerne har betydning for alle plejehjem m.v. i kommunen.

 

Forbuddet mod besøg omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en persons nære pårørende.

 

Hvis en pårørende til en borger i et af de nævnte tilbud vurderer, at et besøg er uopsætteligt, skal pågældende kontakte den lokale leder af tilbuddet.

 

1. maj 2020 indgik Regeringen og Folketingets partier "Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19". På baggrund heraf har Sundhedsstyrelsen 12. maj 2020 udarbejdet retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre (vedlagt som bilag). Formålet med retningslinjerne er at komme med anbefalinger til, hvordan besøg på plejecentre kan organiseres og gennemføres i kritiske situationer med nære pårørende indendørs og ellers på plejecentrets udearealer. De nye retningslinjer udvider ikke muligheden for at have besøg. Hvem der må besøges er fortsat underlagt det gældende påbud om besøgsforbud. De nye anbefalinger handler om, hvordan besøg, der allerede kan gennemføres i dag, kan ske med fokus på forebyggelse af smittespredning:

 

 • Ledelsens ansvar
  Ledelsen har ansvaret for at sikre, at rammerne for besøg organiseres og gennemføres på en kontrolleret måde. Det indebærer blandt andet, at ledelsen skal sikre, at der udarbejdes en instruks, som sikrer, at de nødvendige smitteforebyggende tiltag efterleves, og at instruksen er kendt og følges af medarbejderne.
 • Planlægning af besøg
  Retningslinjerne indeholder anbefalinger om, at besøgende skal være uden symptomer på sygdom, at antallet af besøgende skal tilpasses, så besøget kan gennemføres med to meters afstand mellem alle besøgende m.v.
 • Konkrete anbefalinger til at forebygge smittespredning
  Retningslinjerne anbefaler rammer for håndhygiejne, rengøring, afstand m.v. Herudover beskriver Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger for udendørs besøg og indendørs besøg, hvor sidstnævnte kun er aktuelt i kritiske situationer.

Økonomi

Regeringen og Folketingets partier er enige om afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for at fastholde social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under situationen med besøgsrestriktioner. Midlerne vil blive udmøntet til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, og dermed uden forudgående ansøgning.

 

Herning Kommunes andel af midlerne er beregnet til at udgøre 1,515 mio. kr., og der søges om udgiftsbevilling på beløbet i 2020 til anvendelse af særtilskuddet.

 

Særtilskuddet tilgår Herning Kommune som en del af midtvejsreguleringen for 2020, og de bevillingsmæssige ændringer for så vidt angår indtægtsbevilling på beløbet foretages i forbindelse med denne.

 

Det er kommunernes ansvar at sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne. Alle kommuner skal således med udgangen af 2020 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor de angiver, hvad midlerne er brugt til. Redegørelsen udarbejdes og indsendes af Sundhed og Ældre.  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning
at der meddeles udgiftsbevilling på 1,515 mio. kr. i 2020 til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, funktion 05.30.27, til nye løsninger for at fastholde social kontakt med beboere på plejehjem. Finansiering sker via særtilskud i 2020, som tilgår Herning Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre
 

149. Forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger ifm. Corona-krisen

Sagsnr.: 00.01.10-A26-1-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger ifm. Corona-krisen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Preben Siggaard

Sagsresume

Onsdag den 22. april 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeren, at der er indgået en politisk aftale om kompensation til kommunerne for ekstraudgifter i konsekvens af Coronakrisen på dagtilbuds- og SFO-området. På baggrund af aftalen fremlægges 5 modeller til lokal udmøntning. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Onsdag den 22. april 2020 blev indgået en politisk aftale om kompensation til kommunerne for ekstraudgifter i konsekvens af Coronakrisen på dagtilbuds- og SFO-området: "Aftale om forældrebetaling i dagtilbud & fritidsordninger”.

 

Aftalen indebærer, at reduktion i forældrebetalingen vil indgå i den kommende forhandling mellem staten og KL om kompensation for COVID-19-udgifter. Det betyder, at økonomien på nuværende tidspunkt er ukendt.

 

Aftalen omhandler perioden fra den 15. april til den 11. maj 2020 (genåbningsperioden). I genåbningsperioden er der ingen krav til minimumsåbningstider, og det er den enkelte kommune, der selv tilrettelægger genåbningen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Reduceret åbningstid/tilbudt pasningstid har ikke betydning for forældrebetalingen.

 

Kommunerne opfordredes til at iværksætte hjælp til økonomisk trængte forældre via hurtig behandling af ansøgninger om økonomisk friplads. På baggrund heraf blev der torsdag den 23. april 2020 oplyst om muligheden, som i øvrigt altid er der, for at søge om økonomisk friplads eller genberegning af fripladstilskuddet på herning.dk, Aula og Nembørn.

 

Fra mandag den 27. april 2020 er Dagplejen genåbnet, og alle børn tilbydes pasning. Fra 15. april og cirka en uge frem genåbnede dagtilbud og SFO gradvist. Fra mandag den 5. maj 2020 er vuggestue og børnehaver samt SFO-er på fuld kraft. Dette er udmeldt torsdag den 30. april på Herning kommunes hjemmeside og lokalt.

 

Alle de børn, der siden den 15. april har haft brug for et dagtilbud eller SFO-tilbud, har kunne få det. Hvorvidt de børn, der ikke bruger deres tilbud, er blevet opfordret af personale eller bestyrelse til at holde børnene hjemme, finde en anden løsning, hvis det var muligt eller de af egen drift holder børnene hjemme, er der ikke viden om.

 

Der foreslås 5 forskellige modeller for håndteringen af den politisk indgåede aftale. I model 2-5 vil der blive taget højde for, om forældrene skal kompenseres for en fuldtids- eller deltidsplads. Økonomien i nedenstående modeller kan først endeligt gøres op, når der foreligger data fra hele genåbningsperioden, det vil sige efter den 11. maj 2020.

 

Model 1 (Ingen kompensation – samfundssind)

Herning kommune har hele tiden tilbudt pasning til de forældre, der har brug for det. Der har i varieret omfang været lagt op til, at det ville være fint, at forældre der kunne vente med opstart af deres barn, gjorde det, men at tilbuddet var der, hvis behovet var tilstede.  Vi står midt i en samfundskrise, og der har hele tiden fra Regeringens side været lagt op til, at alle bidrager, så godt man kan. Konkret har der ikke været lagt skjul på, at krisen kommer til at koste noget for alle. Herning kommunes kompensation kan i det omfang, det kan opgøres, anvendes på dagtilbuds-/sfo-området eller tilgå det samlede COVID19-regnskab.

 

Model 2 (Konkret og individuel kompensation)

Hvert enkelt barns anvendelse af tilbuddet opgøres konkret dag for dag, og der tilbagebetales efter konkret anvendelsesgrad. Hvert enkelt barns sag gennemgås og der ’afregnes’ efter indstilling fra dagtilbuds-/SFO-lederen. Der vil være takstreduktioner fra 100 % til 5 %. I den udstrækning det er muligt at få kortlagt den enkeltes fremmøde, vil modellen være kendetegnet af en høj grad af retfærdighed.

 

Model 3 (Specifik kompensation)

De børn, der ikke har anvendt tilbuddet i hele perioden, får en %-andel reduktion i taksten. Opgørelsen af, hvem der ikke har benyttet tilbuddene, er lavet pr. 27. april 2020.

  

Model 4 (Solidarisk kompensation)

Alle får en takstnedsættelse i genåbningsperioden, da forældrene i Herning kommune samlet set har bakket op om nedlukningen og den gradvise genåbning. De, der har haft samfundskritiske funktioner, har hele tiden kunnet få passet deres børn (nedlukningsperioden), og de, der har haft behov i genåbningsperioden, har ligeledes kunnet få et tilbud. Ingen forældre har været nødt til at holde deres børn hjemme i hele genåbningsperioden.

 

Model 5 (Kombination af solidarisk og specifik kompensation)

Genåbningsperioden deles i to, hvor princippet for kompensation i den første periode er den solidariske model i kombination med, at princippet for kompensation i den anden periode er den specifikke model.

 

Forligskredsen har drøftet sagen, og det er forligskredsens opfattelse at model 1 foretrækkes, og i den udstrækning, det kan opgøres, at kompensationen bliver på området. 

 

Se bilag for nærmere beskrivelse af baggrund, aftale og modeller.

Økonomi

I 2020 er den budgetterede økonomi vedrørende forældrebetalingen:

 

 • 164 mio.kr. i forældrebetaling (indtægt)
 • 36 mio. kr. vedr. økonomisk friplads (udgift)
 • 18 mio. kr. vedr. søskenderabat (udgift)

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke forhandlet hvilken kompensation, kommunerne vil modtage i forbindelse med Coronasituationen.

 

Endvidere bemærkes, at Corona-krisen forventes at påvirke forældregruppens indtægtsgrundlag og dermed kommunens udgift til friplads og søskenderabat. Der er således mange usikkerhedsmomenter i forhold til økonomien på dagtilbuds- og SFO-området, da vi hverken kender de samlede udgifter eller den samlede kompensation.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at model 1 i forhold til forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger i genåbningsperioden godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker at benytte model 4.

Bilag

 • Notat forældrebetaling dagtilbud og sfo corona
 

150. Salg af areal og køb af ret til opførelse af ejerlejlighed

Sagsnr.: 13.06.02-G10-5-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal og køb af ret til opførelse af ejerlejlighed

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

151. Udbud på bybuskørsel i Herning by

Sagsnr.: 13.05.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Udbud på bybuskørsel i Herning by

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.