Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

115. Køb af ejerlejlighed i MCH Arena

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejerlejlighed i MCH Arena

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med den pågående Covid-19 krise har MCH A/S et akut behov for likviditet.

 

På den baggrund er der indgået en aftale betinget af byrådets godkendelse om køb af en ejerlejlighed af MCH Arena svarende til 3 af 4 tribuner, omklædningsrum og en del af boldbanen, der betragtes som fællesareal. MCH beholder den tilbageværende del herunder VIP tribunen.

 

Det er aftalt, at Herning Kommune kan erhverve ejerlejlighed og ekslusiv brugsret for 51,5 mio. kr. I forbindelse med det påtænkt erhvervede er der indtægter på ca. 2,8 mio. kr. og driftsudgifter på 1,95 mio. kr.

 

Det anbefales, at Herning Kommune, som situationen er, erhverver ejerlejligheden. 

Sagsfremstilling

 

MCH A/S har som følge af Covid-19 situationen, og et heraf afledt betydeligt omsætningstab, et akut behov for tilførsel af likviditet.

 

MCH A/S har rakt hånden ud, i en vanskelig og uforskyldt situation.

 

MCH A/S har meget stor samfundsmæssig betydning for Herning-området. Der står meget på spil og det vil være værdifuldt om kommunen kan bidrage til at afhjælpe situationen.

 

Administrationen har undersøgt hvilke muligheder, der kunne være tilgængelige. En mulighed er at tilføre MCH A/S likviditet, ved at købe aktiver fra MCH A/S.

 

Der har med det afsæt været forhandlet med MCH A/S om Herning Kommunes evt. erhvervelse af MCH Arena A/S. Med forbehold for Byrådets godkendelse er der opnået enighed om, at Herning Kommune kan erhverve en ejerlejlighed svarende til de to bygninger under endetribunerne, bygningen under den østlige langside, de to omklædningsrum i hovedtribunen, en del af boldbanen, der betragtes som fællesareal samt ekslusiv ret til tilskuerpladserne på endetribunerne og den østlige tribune for 51,5 mio. kr. Købet er momsfrit.

 

Herning Kommune erhverver samtidigt ret til at anvende Arenaen med op til 25 events pr. år. Det vil kunne muliggøre, at Arenaen bringes i anvendelse for almenvældet og at andre hold end FCM dermed ville kunne få en mulighed for at benytte på Arenaen, ligesom der f.eks. kan være rundvisninger på stadion m.v.

 

MCH A/S beholder den resterende bygning og de tilhørende tilskuerpladser. Hermed beholder MCH A/S VIP-faciliteter, kontorlokaler m.v.

 

Det er aftalt, at den nuværende lejekontrakt mellem MCH A/S og FCM løber uændret videre dog med en forlængelse til 25 års uopsigelighed og således, at Herning Kommune indtræder i kontrakten som udlejer. FCM lejer pt. Arenaen for 2,9 mio. kr. om året excl. moms. Det er en forudsætning for Herning Kommunes indtræden i lejekontakten, at Herning Kommune foretager en frivillig momsregistrering for udlejning af kommunens del af Arenaen.

 

Det er en del af aftalen, at der skal gennemføres en række opgraderinger af Arenaen til en værdi på 12 mio. kr. FCM’s husleje stiger gradvist. Huslejestigningen beregnes som 3,7% af den henførbare investering.

 

FCM har mulighed for, hvis forudsætningerne i øvrigt er opfyldt, til at etablere overbygning på Herning Kommunes tre tribuner. Herning Kommune ser positivt herpå.

 

I forbindelse med forhandlingerne mellem Herning Kommune og MCH A/S har Herning Kommune konsulteret revisionsfirmaet Deloitte, med henblik på en kvalificering af værdiansættelsen af den del af MCH Arena Herning Kommune erhverver. Deloitte har anerkendt ekspertise på området.

 

Deloitte har med udgangspunkt i den nuværende lejekontrakt lavet en værdiansættelse. Dette er sket efter en fordeling af indtægter og udgifter i forhold til brugen og værdien af de enkelte elementer i lejekontrakten.

 

Den metode Deloitte har benyttet, er baseret på Konkurrencestyrelsens model for beregning af markedsleje af stadion primært for fodboldklubber drevet i selskabsform, men også andre selskabsdrevne sportsklubber, når de lejer kommunale anlæg. Metoden benytter faktorer som anskaffelsessum, driftsudgifter, kapacitetsudnyttelse og renteniveau for at nå frem til en markedsleje.

 

Revisorerne er kommet frem til en fordeling af indtægter og udgifter og vurderer herudfra, at en pris på 51,5 mio. kr. svarer til en fair markedspris ud fra forudsætningerne i konkurrencestyrelsens model.

 

Herning Kommune vil få indtægter på selve stadion på ca. 2 mio. kr. og driftsudgifter på 1,95 mio. kr.

 

MCH betaler et beløb til Herning Kommune, for den markedsføringsmæssige værdi navnet på stadion har, på 0,8 mio. kr. årligt, hvilket Deloitte har vurderet er markedskonformt.

 

MCH står fortsat for driften af Arenaen.

 

I forbindelse med opførelsen af Arenaen garanterede Herning Kommune for lånoptagelse. Det er i forbindelse med handelen forudsat, at MCH A/S foretager delvis indfrielse af restgælden svarende til Herning Kommunes andel af Arenaen, således Herning Kommune ikke garanterer for lån i noget kommunen selv ejer. 

 

Der vil være handelsomkostninger til advokat, revisor og landinspektør på 330.000 kr. ekskl. moms samt tinglysning og registrering ved Geodatastyrelsen på 320.000 kr. ekskl. moms, ialt 650.000 kr.

 

Overtagelsestidspunktet er ikke endeligt fastlagt, og forudsættes budgetmæssigt til 1. juli 2020. Såfremt overtagelsesdatoen afviger herfra kan driftsbudgettet for 2020 korrigeres ved budgetopfølgningen i efteråret 2020. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

at Herning Kommune erhverver en ejerlejlighed og ekslusiv brugsret til MCH Arena for 51,5 mio. kr. på vilkår som ovenfor beskrevet

 

at der til køb af ejerlejlighed, opgradering og rådgivning mv. meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 64,15 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af Udviklingsfonden i 2020, der herefter udgør ca. 45 mio. kr. ultimo 2020

 

at der afsættes driftsbudget til indtægter på 1,415 mio. kr. i 2020 og 2,830 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, KFU,

 

at der afsættes driftsbudget til udgifter på 0,975 mio. kr. i 2020 og 1,95 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, KFU,

 

at merindtægten på 0,440 mio. kr. i 2020 og 0,880 mio. kr. fra 2021 og frem tilskrives de likvide aktiver,

 

at administrationen bemyndiges til at færdigforhandle og udfærdige ejerlejlighedsvedtægter, driftsoverenskomst med MCH A/S samt lejekontrakt vedr. stadion mellem MCH A/S, Herning Kommune og FCM.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved drøftelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan dog ikke tiltræde indstillingen for den del der vedrører brugen af 12 mio. kr. til opgradering af stadion.