Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

149. Forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger ifm. Corona-krisen

Sagsnr.: 00.01.10-A26-1-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger ifm. Corona-krisen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Preben Siggaard

Sagsresume

Onsdag den 22. april 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeren, at der er indgået en politisk aftale om kompensation til kommunerne for ekstraudgifter i konsekvens af Coronakrisen på dagtilbuds- og SFO-området. På baggrund af aftalen fremlægges 5 modeller til lokal udmøntning. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Onsdag den 22. april 2020 blev indgået en politisk aftale om kompensation til kommunerne for ekstraudgifter i konsekvens af Coronakrisen på dagtilbuds- og SFO-området: "Aftale om forældrebetaling i dagtilbud & fritidsordninger”.

 

Aftalen indebærer, at reduktion i forældrebetalingen vil indgå i den kommende forhandling mellem staten og KL om kompensation for COVID-19-udgifter. Det betyder, at økonomien på nuværende tidspunkt er ukendt.

 

Aftalen omhandler perioden fra den 15. april til den 11. maj 2020 (genåbningsperioden). I genåbningsperioden er der ingen krav til minimumsåbningstider, og det er den enkelte kommune, der selv tilrettelægger genåbningen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Reduceret åbningstid/tilbudt pasningstid har ikke betydning for forældrebetalingen.

 

Kommunerne opfordredes til at iværksætte hjælp til økonomisk trængte forældre via hurtig behandling af ansøgninger om økonomisk friplads. På baggrund heraf blev der torsdag den 23. april 2020 oplyst om muligheden, som i øvrigt altid er der, for at søge om økonomisk friplads eller genberegning af fripladstilskuddet på herning.dk, Aula og Nembørn.

 

Fra mandag den 27. april 2020 er Dagplejen genåbnet, og alle børn tilbydes pasning. Fra 15. april og cirka en uge frem genåbnede dagtilbud og SFO gradvist. Fra mandag den 5. maj 2020 er vuggestue og børnehaver samt SFO-er på fuld kraft. Dette er udmeldt torsdag den 30. april på Herning kommunes hjemmeside og lokalt.

 

Alle de børn, der siden den 15. april har haft brug for et dagtilbud eller SFO-tilbud, har kunne få det. Hvorvidt de børn, der ikke bruger deres tilbud, er blevet opfordret af personale eller bestyrelse til at holde børnene hjemme, finde en anden løsning, hvis det var muligt eller de af egen drift holder børnene hjemme, er der ikke viden om.

 

Der foreslås 5 forskellige modeller for håndteringen af den politisk indgåede aftale. I model 2-5 vil der blive taget højde for, om forældrene skal kompenseres for en fuldtids- eller deltidsplads. Økonomien i nedenstående modeller kan først endeligt gøres op, når der foreligger data fra hele genåbningsperioden, det vil sige efter den 11. maj 2020.

 

Model 1 (Ingen kompensation – samfundssind)

Herning kommune har hele tiden tilbudt pasning til de forældre, der har brug for det. Der har i varieret omfang været lagt op til, at det ville være fint, at forældre der kunne vente med opstart af deres barn, gjorde det, men at tilbuddet var der, hvis behovet var tilstede.  Vi står midt i en samfundskrise, og der har hele tiden fra Regeringens side været lagt op til, at alle bidrager, så godt man kan. Konkret har der ikke været lagt skjul på, at krisen kommer til at koste noget for alle. Herning kommunes kompensation kan i det omfang, det kan opgøres, anvendes på dagtilbuds-/sfo-området eller tilgå det samlede COVID19-regnskab.

 

Model 2 (Konkret og individuel kompensation)

Hvert enkelt barns anvendelse af tilbuddet opgøres konkret dag for dag, og der tilbagebetales efter konkret anvendelsesgrad. Hvert enkelt barns sag gennemgås og der ’afregnes’ efter indstilling fra dagtilbuds-/SFO-lederen. Der vil være takstreduktioner fra 100 % til 5 %. I den udstrækning det er muligt at få kortlagt den enkeltes fremmøde, vil modellen være kendetegnet af en høj grad af retfærdighed.

 

Model 3 (Specifik kompensation)

De børn, der ikke har anvendt tilbuddet i hele perioden, får en %-andel reduktion i taksten. Opgørelsen af, hvem der ikke har benyttet tilbuddene, er lavet pr. 27. april 2020.

  

Model 4 (Solidarisk kompensation)

Alle får en takstnedsættelse i genåbningsperioden, da forældrene i Herning kommune samlet set har bakket op om nedlukningen og den gradvise genåbning. De, der har haft samfundskritiske funktioner, har hele tiden kunnet få passet deres børn (nedlukningsperioden), og de, der har haft behov i genåbningsperioden, har ligeledes kunnet få et tilbud. Ingen forældre har været nødt til at holde deres børn hjemme i hele genåbningsperioden.

 

Model 5 (Kombination af solidarisk og specifik kompensation)

Genåbningsperioden deles i to, hvor princippet for kompensation i den første periode er den solidariske model i kombination med, at princippet for kompensation i den anden periode er den specifikke model.

 

Forligskredsen har drøftet sagen, og det er forligskredsens opfattelse at model 1 foretrækkes, og i den udstrækning, det kan opgøres, at kompensationen bliver på området. 

 

Se bilag for nærmere beskrivelse af baggrund, aftale og modeller.

Økonomi

I 2020 er den budgetterede økonomi vedrørende forældrebetalingen:

 

  • 164 mio.kr. i forældrebetaling (indtægt)
  • 36 mio. kr. vedr. økonomisk friplads (udgift)
  • 18 mio. kr. vedr. søskenderabat (udgift)

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke forhandlet hvilken kompensation, kommunerne vil modtage i forbindelse med Coronasituationen.

 

Endvidere bemærkes, at Corona-krisen forventes at påvirke forældregruppens indtægtsgrundlag og dermed kommunens udgift til friplads og søskenderabat. Der er således mange usikkerhedsmomenter i forhold til økonomien på dagtilbuds- og SFO-området, da vi hverken kender de samlede udgifter eller den samlede kompensation.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at model 1 i forhold til forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger i genåbningsperioden godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker at benytte model 4.

Bilag

  • Notat forældrebetaling dagtilbud og sfo corona