Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

147. Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

Sagsnr.: 09.08.24-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Damgaard, Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune skal vurdere behovet for beskyttelse af alle BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i Herning Kommune. Orientering om opgaven er fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. marts 2020, pkt. 56.

 

Forvaltningen har lavet en vurdering af alle BNBO og anbefalet behovet for beskyttelse af grundvandet for hvert BNBO. Forvaltningen anbefaler en indsats imod brug af pesticider på de matrikler indenfor BNBO, der har behov for beskyttelse af grundvandet. 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på møde den 27. januar 2020, pkt. 17 og møde den 9. marts 2020, pkt. 56.

 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er arealer omkring boringer til almen vandforsyning. Arealet er beregnet af Miljøstyrelsen og fastsat i en bekendtgørelse. Der er forskel i størrelse og udformning af BNBO afhængig af geologi og indvinding fra boringen.

 

Det er lovmæssigt pålagt kommunen at vurdere behovet for beskyttelse af hvert enkelt BNBO og forsøge at indgå frivillige aftaler om stop for erhvervsmæssig brug af pesticider. Dette er en gennemførelse af tillæg til pesticidstrategien. Pesticidstrategien har bl.a. fokus på at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

 

Fokus på BNBO er valgt, fordi indvindingen fra en boring kan øge grundvandsdannelsen fra terræn, hvorved en forurening hurtigere vil kunne nå grundvandet. Desuden er transporttiden for grundvandet til boringen kort. Der vil maksimalt være 1 år til at træffe forholdsregler, hvis der skulle ske forurening indenfor BNBO. En forureningshændelse i boringens nærområde kan i værste tilfælde føre til, at grundvandet forurenes i et omfang, så indvindingen må ophøre.

 

Vurdering af BNBO

Forvaltningen har lavet en risikovurdering for alle BNBO’er, som fremgår af bilag 1. Risikovurderingen er en gennemgang af boringens vigtighed for vandforsyningen, risikoen i forhold til aktiviteter på matrikler indenfor BNBO og den geologiske sårbarhed. Gennemgangen viser, om der samlet set er behov for beskyttelse af grundvandet indenfor et BNBO.

 

Tabel 1 viser en opsummering af behovet for beskyttelse af BNBO’er og de matrikler, hvor der skal ske en indsats mod brug af pesticider. Der er kun angivet de matrikler, hvor en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider vil være nødvendig. Således er kun matrikler, hvor erhvervsmæssig brug af pesticider vil kunne forekomme, taget med i indstillingen om en indsats mod brug af pesticider.

 

Tabel 1: Risikovurdering og vurdering af behov for beskyttelse af BNBO

BNBO nr.

Vandværk

Behov for beskyttelse af BNBO

Matrikler med indsats mod brug af pesticider

1

Abildå Vandværk

Ja

2ao Heden, Timring; 2au Heden, Timring; 2g Heden, Timring; 2ap Heden, Timring

2

Aulum Vandværk

Ja

 

3

Fasterholt Vandværk

Ja

34a Gl. Arnborg By, Arnborg; 53a Gl. Arnborg By, Arnborg; 18as Gl. Arnborg By, Arnborg; 18r Gl. Arnborg By, Arnborg

4

Feldborg Vandværk

Nej

 

5

Fjelstervang Vandværk

Ja

1bv Bjerregård, Studsgård

6

Haderup Vandværk

Ja

6am Haderup By, Haderup; 5q Haderup By, Haderup; 6f Haderup By, Haderup; 6n Haderup By, Haderup; 7bb Haderup By, Haderup; 7b Haderup By, Haderup

7

Hammerum Vandværk

Ja

8b Krogslund, Gjellerup; 9k Krogslund, Gjellerup*; 8c Krogslund, Gjellerup*; 9o Krogslund, Gjellerup*

8

Haunstrup Vandværk

Ja

2al Havnstrup By, Havnstrup

9

Nordre Vandværk ved vandværk

Ja

 

10

Nordre Vandværk Løvbakkerne

Ja

1r Gullestrup, Herning Jorder*; 3n Gullestrup, Herning Jorder*

11

Østre Vandværk ved vandværk

Ja

27a Birk By, Gjellerup*; 11c Birk By, Gjellerup; 26 Birk By, Gjellerup*; 23 Birk By, Gjellerup*; 3l Birk By, Gjellerup*; 3g Birk By, Gjellerup*

12

Østre Vandværk, Korsørvej

Nej

 

13

Vestre Vandværk ved vandværk

Ja

1l Gammelbosig, Rind; 2d Lind By, Rind

14

Vestre Vandværk, Nr. Lindvej

Ja

6by Lind By, Rind; 6c Lind By, Rind

15

Karstoft Vandværk

Ja

3a Sdr. Karstoft By, Skarrild

16

Kibæk Vandværk Kastaniealle

Ja

 

17

Kibæk Vandværk Sandfeldparken

Ja

 

18

Sandet Vandværk

Ja

23a Sønderlandet, Sdr. Felding; 3g Sønderlandet, Sdr. Felding

19

Skarrild Vandværk

Ja

10m Nørrelandet, Skarrild; 8h Nørrelandet, Skarrild; 10p Nørrelandet, Skarrild

20

Snejbjerg Vandværk ved vandværk

Ja

 

21

Snejbjerg Vandværk, Fonvadvej

Ja

5c Snejbjerg By, Snejbjerg; 19ar Snejbjerg By, Snejbjerg; 19ce Snejbjerg By, Snejbjerg

22

Stakroge Vandværk

Ja

15h Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme; 14c Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme; 4b Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme

23

Studsgård Vandværk

Ja

1hm Studsgård By, Studsgård; 2d Studsgård By, Studsgård

24

Sunds Vandværk

Ja

 

25

Sønder-Felding Vandværk ved vandværk

Nej

 

26

Sønder-Felding Vandværk, Høgsvigvej

Ja

10a Sønderlandet, Sdr. Felding

27

Sørvad Vandværk

Ja

 

28

Vildbjerg Vandværk

Ja

3e Rødding By, Vildbjerg; 3b Rødding By, Vildbjerg

29

Vind Vandværk

Ja

1c Skovgård, Vind

30

Ørnhøj Vandværk, Skjernvej

Ja

31av Hovedejerlavet, Nr. Omme

*Arealet ejes af Herning Kommune

 

Gennemførelse af indsats mod brug af pesticider

Det skal for alle matrikler forsøges at indgå frivillige aftaler med lodsejer om pesticidfri drift. Aftalerne skal indeholde en beskrivelse af restriktionerne på arealet og en erstatning for driftstab og eventuelt tab af ejendomsværdi. Det forventes derfor, at aftalerne kræver en del forhandlinger med lodsejerne. Omkring 20 lodsejere vil være berørt i større eller mindre grad.

 

Tillæg til Pesticidstrategi 2017-2021 sætter en frist for arbejdet. Kommunernes gennemførelse af indsatserne vil blive vurderet ved udgangen af 2022. Parterne bag aftalen vil på den baggrund vurdere, om der skal laves et lovmæssigt forbud mod brug af pesticider i BNBO. Derfor skal de frivillige aftaler helst indgås inden udgangen af 2022.

 

Det er aftalt i samarbejde med andre kommuner og landbrugsrådgivere, at der bør findes nogle overordnede rammer for aftalerne. Men hver enkelt aftale skal tilpasses forholdene og lodsejerens behov. Det er kommunens opgave at indgå aftalerne og betale omkostningerne. Udgiften til erstatning kan sendes videre til det vandselskab, som har fordel af indsatsen.

 

Det videre forløb omkring forhandlingerne forventes udført i dialog med vandselskaberne gennem et vandsamarbejde. Vandsamarbejdet er en fælles forening for vandselskaberne, hvor formålet er grundvandsbeskyttelse. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2020 at pålægge vandselskaberne at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom.

 

Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan vandsamarbejdet helt eller delvist overtage en forhandling. Aftalerne skal dog altid sendes i høring ved kommunen inden endelig underskrift. Forvaltningen vil sikre, at aftalerne er lavet i forhold til de overordnede rammer. Hvis en forhandling ender med opkøb af jorden, vil det opfylde betingelserne for beskyttelsen.

 

Forvaltningen vil ved udgangen af hvert år give en status på indgåede frivillige aftaler.

 

Påbud ved manglende frivillige aftaler

Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, kan kommunen give et påbud efter § 24, stk. 1 i Vandforsyningsloven for at gennemføre den besluttede indsats.

 

Det anbefales, at forvaltning gives kompetence til at give et påbud efter Vandforsyningslovens § 24, stk. 1, på de nævnte matrikler i tabel 1. Forvaltningen vil ved udgang af hvert år give en status på udstedte påbud.

 

FN- verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i forhold til FNs verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet og nr. 3: Sundhed og trivsel, idet beslutning om at beskyttelse BNBO og indsatser mod anvendelse af pesticider sikrer rent drikkevand til kommunens borgere i fremtiden.

Økonomi

Det er Herning Kommune som myndighed, der skal lave de frivillige aftaler og betale erstatningen til de lodsejere, der evt. må ophøre med at bruge pesticider, når de dyrker deres marker. Kommunen har dog mulighed for at sende udgiften til erstatningen videre til den vandforsyning, som har fordel af beskyttelsen. Vandrådets bestyrelse arbejder på at oprette et vandsamarbejde for alle vandselskaberne, hvor formålet bl.a. er dækning af erstatninger til de lodsejere, der bliver berørt af et forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at udvalget godkender behovet for beskyttelse og indsats imod brug af pesticider i BNBO-områder, jf. tabel 1

 

at forvaltningen bemyndiges til at give et påbud efter Vandforsyningslovens § 24, stk. 1 på de nævnte matrikler i tabel 1. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Riskovurdering af BNBO