Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

146. Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af ny lokalplan for et boligområde ved Østergade i Vildbjerg. Desuden fordi Herning Vand ønsker, at der indføres et bassin i spildevandsplanen i forbindelse med opland V50V.P i Vildbjerg (boligområde ved Solsikkevej).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 29 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

En ny lokalplan (nr. 81.B5.1) for et boligområdet nord for Østergade i Vildbjerg betyder, at der skal laves et tillæg til spildevandsplanen. Området indføres i spildevandsplanen som opland V43V.P. I oplandet skal der etableres et regnvandsbassin. Herning Vand foreslår, at vandet fra bassinet skal afledes via en åben grøft. Grøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. Grøften forventes at blive omtrent 1 m bred og ca. 400 m lang (se kortudsnit og bilag).

 

Alt spildevand fra boliger i det nye opland V43V.P ledes til Vildbjerg Renseanlæg.

 

Desuden indføres et nyt bassin i spildevandsplanen. Herning Vand foreslår, at bassinet placeres på matr. 12an, Burgård, Vildbjerg (se kortudsnit og bilag). Bassinet skal på sigt betjene opland V50V.P, som i nuværende spildevandsplan ikke har et bassin tilknyttet. Afledningen til bassinet vil ske via rør eller evt. åben grøft, omtrent 1 m bred.

 

  

Recipient for regnvand

Regnvand fra det nye opland V43V.P (Østergade) og fra opland V50V.P (Solsikkevej) vil blive ledt til bassiner med udløb til Tranholm Bæk via et mindre vandløb syd for Kærvænget. Fra opland V43V.P foreslår Herning Vand som nævnt ovenfor, at der anlægges en åben grøft til afledning af vandet fra bassinet i oplandet. Grøften bliver et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde.

 

Vandløbet syd for Kærvænget er et privat vandløb, som blev anlagt i 2016 bl.a. for at afhjælpe oversvømmelser af omkringliggende haver. Vandløbet er ikke målsat. Vandløbet har et åbent og let snoet forløb. Inden der gives tilladelse til udledning fra de to bassiner, vil det være nødvendigt at lave en nærmere vurdering af kapaciteten både i selve vandløbet og i rørunderføringen under cykelstien.

 

Tranholm Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. Miljømålet for Tranholm Bæk er ”god økologisk tilstand”.

 

Etablering af nye boligområder i henholdsvis opland V43V.P og V50V.P vil medføre en øget udledning af regnvand til vandløbet syd for Kærvænget, som løber ud i Tranholm Bæk. Opland V50V.P forventes ikke bebygget foreløbig. I opland V43V.P forventes bygget ca. 8 nye boliger. Den forøgede udledning af regnvand er dermed begrænset og forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Tranholm Bæk eller det private vandløb, fordi der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Regnvandet fra V43V.P vil desuden i nogen grad blive forsinket og evt. nedsivet i den ca. 400 m lange åbne grøft. Den kommende tilledning af regnvand til Tranholm Bæk via det private vandløb vurderes derfor at være acceptabel. Der skal dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Tranholm Bæk, inden der gives tilladelse til udledning af regnvand.

 

For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de to nye bassiner. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøften og de nye bassiner. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 29 foreløbig vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 29 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Bilag 1.3 Udløbsskema Vildbjerg
  • Bilag 1.2 Oplandsskema Vildbjerg
  • Bilag 1.1 Kortbilag Vildbjerg
  • Bilag 1 Tillæg 29 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Vildbjerg