Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

145. Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det er besluttet, at der i Herning Kommune fra januar 2021 skal husstandsindsamles i fire affaldsfraktioner fordelt i to 2-delte affaldsbeholdere.

 

Den ene fraktion skulle bestå af metal, glas og hård plast (MGP). Miljøstyrelsen er kommet med en ny anbefaling om, at glas ikke indsamles sammen med plast. Det anbefales derfor at ændre fraktionen til at bestå af metal og alt plastaffald, mens glas fortsat skal afleveres i glasstationerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye kommende renovationsordning ændres, således Miljøstyrelsens anbefaling indarbejdes fra starten.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte på mødet den 5. marts 2019 indstillingen til en ny affaldssortering i Herning Kommune, som følger AFLDs anbefaling om indsamling i følgende fire fraktioner: papir/pap, metal/glas/hård plast (MGP), madaffald og restaffald. Affaldet skal indsamles i to 2-delte affaldsbeholdere ved husstandene. Den nye ordning igangsættes fra januar 2021.

 

Der er i øjeblikket 22 kommuner, som har indført indsamling af MGP.

 

Miljøstyrelsen anbefaler en udfasning af affaldsfraktionen MGP (metal/glas/plast) i løbet af 5 år, således denne udfases i 2025. Anbefalingen sker på baggrund af den seneste rapport fra Rambøll, som konkluderer, at MGP-fraktionen ikke kan leve op til samme kvalitet, som ved særskilt indsamling. Det er glasset i MGP, der medfører en dårligere kvalitet af det sorterede affald i forhold til kildesorteret affald, mens der ikke er udfordringer med en sammenblanding af metal og plast.

 

På baggrund af Miljøstyrelsens anbefaling, foreslås affaldssorteringen i Herning Kommune ændret, således der i stedet for metal/glas/plast fraktionen indsamles i en fraktion bestående af metal/plast. Ved en metal/plast fraktion vil det være muligt at medtage blød plast, således at borgeren ikke skal skelne mellem forskellige plasttyper, men kan aflevere alt rent plast i samme affaldsbeholder.

 

Metal/plast fraktionen kan måske senere udvides med indsamling af mad- og drikkekartoner. Dette afventer en udmelding fra Miljøstyrelsen..

 

Glas anbefales fortsat indsamlet husstandsnært i de eksisterende glasstationerne. Flere af glasstationerne står overfor renovering eller fornyelse, hvorfor der skal laves en plan for dette.

 

Ændringen betyder, at der fortsat skal ske husstandsindsamling i to 2-delte affaldsbeholdere.

 

Forslaget til ændringen har været drøftet med AFLD, som havde anbefalet MGP-fraktionen, men som nu bakker op om en metal/plast fraktion.

 

Udgifterne til husstandsindsamlingen forventes uændret i forhold til det oprindelige forslag. Der vil være samme antal tømninger.

 

Ændringen vil medføre, at der fortsat vil være en årlig driftsudgift til særskilt indsamling af glasfraktionen. I 2019 var driftsudgiften i alt kr. 1,2 mio. kr. (indsamling/behandling + grundleje). Hertil kommer varierende udgifter til renovering, udskiftning og tilskud til glasstationerne.

 

Udgifterne til drift af den nye renovationsordning indgår i den endelige beregning af de nye renovationsgebyrer.

 

Sagen har relation til FNs Verdensmål nr.12 Ansvarligt forbrug og produktion og nr. 13 om om Klimaindsats, da vi ved at begrænse mængden af affald og affaldssortere kan nedbringe ressourceforbruget og begrænse affaldsforbrændingen.

Økonomi

Ændringen medfører en ekstra årlig driftsudgift på ca. kr. 1,2 mio. kr. samt udgifter til renovering, udskiftning og tilskud til glasstationerne.

 

Driftsudgifterne ved en ny renovationsordning afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at affaldssorteringen ændres, således der fra januar 2021 i stedet for metal/glas/hård plast indsamles metal/plast ved alle husstande. Affaldsindsamlingen sker stadig i to 2-delte affaldsbeholdere

 

at glas fortsat fremover indsamles husstandsnært i glasstationerne, og der udarbejdes en plan for renovering eller udskiftning af glasstationerne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.