Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

143. Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

Sagsnr.: 05.01.02-P20-10-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger projekt for ny vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé, som krydser kommunegrænsen mellem Herning og Ikast-Brande kommuner. Projektet medfører, at der skal erhverves et areal til den del af vejen, der er beliggende i Herning Kommune.

 

Det anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til vejen.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune er blevet enige om at anlægge en ny 1 km lang vej, som krydser kommunegrænsen og skaber en vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé. Ca. 250 m af vejen forløber i Herning Kommune

 

Vejen anlægges med 3,25 m kørespor, en kantbane på 0,5 m samt en yderrabat på 1,5 m. Vejstrækningen belyses. Tværprofil er vedlagt som bilag.

 

Vejprojektet medfører, at der skal erhverves et landbrugsareal på ca. 2.860 m2 på matr. nr. 1r Skovby By, Gjellerup i Herning Kommune. Vejen er vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel. 

Økonomi

Udgiften finansieres af anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikel

 

at udvalget godkender vejprojektet mellem HI Park og Ikast.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Tværsnit