Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

130. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019, pkt. 183, godkendt, at der igangsættes ny planlægning for detailhandel ved Vestparken og Langgade i Feldborg.

 

Derfor udarbejdes forslag til lokalplan 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg. Samtidig udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 108 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg, som har til formål at muliggøre etablering af en dagligvarebutik med vaskehal og tankstander, opholdsareal og område til trafikafvikling.

 

Den største del af lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028. En mindre del af lokalplanområdet er dog hverken lokalplanlagt eller kommuneplanrammelagt. Desuden er cirka halvdelen af lokalplanområdet i landzone.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, udarbejdes nærværende kommuneplantillæg nr. 108. Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme 03.B3 - Boligområde ved Højmosevej og ændrer dens geografiske afgrænsning. Derudover tilføjer tillægget bestemmelser om opholdsarealer samt parkering.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr.108