Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

149. Indtægtsbevilling til midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Indtægtsbevilling til midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilbagemeldinger fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til ansøgninger om midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Der er bevilget støtte til to projekter og afslag på et tredje projekt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 19. marts 2018 blev Forebyggelsesudvalget orienteret om, at Herning Kommune har søgt om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse til fire projekter:

 

1. Lægepraksis i Herning By (0-ydernumre, det vil sige opstart af ny lægeklinik uden patienter).

Der er søgt om 300.000 kr. til indkøb af nødvendigt udstyr til lægeklinikken.

 

2. Satellitpraksis i Haderup under Lægerne i Sunds. Region Midtjylland er medansøger, men tager forbehold for politisk godkendelse af etablering af satellitten.

Der er søgt om 300.000 kr. til indkøb af udstyr.

 

3. Fremtidens Folkesundhedshus.

Der er søgt om 0,5 mio. kr. til konceptudvikling.

 

4. Læge- og sundhedshus i Sdr. Felding.

Herning Kommune og Region Midtjylland har i fællesskab søgt om 7 mio. kr. til køb af byggegrund og etablering af læge- og sundhedshus.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har i brev af 7. maj 2018 meddelt, at Herning Kommune er bevilget de ansøgte beløb i forhold til lægepraksis i Herning By og Satellitpraksis i Haderup, men har fået afslag på midler til konceptudvikling af Fremtidens Folkesundhedshus.

 

Der er ikke afgivet svar i forhold til ansøgningen om midler til læge- og sundhedshus i Sdr. Felding.

 

Sundheds- og Ældreministeriets skrivelse om det bevilgede tilskuds størrelse, betingelser og hvilke aktiviteter tilskuddet må anvendes til samt skrivelse vedrørende tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor/institutionens regnskabsansvarliges accept af Sundheds- og Ældreministeriets betingelser er vedlagt som bilag. Heraf fremgår blandt andet, at tilskuddet skal være fuldt opbrugt inden 31. december 2018, og at der ved projekternes afslutning skal afrapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet om projektets gennemførelse og resultater.

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

 

at der bevilges indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til serviceområde 19 i 2018 på 300.000 kr. til etablering af lægepraksis i Herning By og 300.000 kr. til etablering af satellitpraksis i Haderup.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Forebyggelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Tilskud: Satellitpraksis i Haderup
  • Tilskud: Lægepraksis i Herning By
  • Afslag: Fremtidens Folkesundhedshus