Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

144. Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af topforsegling på løbebanen på Herning Atletikstadion

Sagsnr.: 04.00.00-G00-2-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af topforsegling på løbebanen på Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,053 mio. kr. til udskiftning af topforsegling på løbebanen ved Herning Atletikstadion.

Sagsfremstilling

Atletikanlægget på Herning Atletikstadion skal have ny topforsegling. Den gamle topforsegling fra 2008 er slidt igennem med risiko for, at den underliggende kunststofbelægning nedbrydes af sollys.
Der har været indbudt tre danske firmaer til at afgive bud på opgaven. Der er modtaget bud fra to af firmaerne.

Det for Herning Kommunes økonomisk mest fordelagtige tilbud inkl. reparation af den underlæggende kunststofbelægning vil med enkelte justeringer kunne afholdes inden for den afsatte budgetramme.

Forvaltningen oplyser, at der i anlægsbudgettet for 2018 er afsat kr. 1.053.000 til udførelse af opgaven.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,053 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i i 2018 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 05 Herning Atletikstadion.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.