Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

143. Frigivelse af anlægsbevilling til ny kunstgræsbane ved Herning Fremad

Sagsnr.: 04.00.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til ny kunstgræsbane ved Herning Fremad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Fremad anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane.

Herning Fremad har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane ved Herning Fremad, hvor Herning Fremad skal betale den del af anlægsudgiften som ligger ud over 3,5 mio. kr. (f.eks. lysanlæg mv.).

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet projekt med et foreløbigt samlet anlægsbudget på 4,0 - 4,9 mio. kr., som efter licitationen vil blive tilrettet yderligere.

Af hensyn til tidsplanen, med forventet ibrugtagen september 2018, er man nødt til at behandle frigivelsessagen inden licitationsresultatet, men det ligger fast, at Herning Kommune bidrager med 3,5 mio. kr., og at projektet ikke igangsættes, før der er sikkerhed for den fulde finansiering af projektet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318078 Kunstgræsbane Herning Fremad. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.