Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

139. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningsarbejdet for solceller og vindmøller ved St. Soels

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Eide  

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningsarbejdet for solceller og vindmøller ved St. Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning og Holstebro Kommuner har modtaget ansøgninger om opstilling af hhv. vindmøller og i tilknytning hertil solceller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller, tre i Herning og fire i Holstebro Kommune. Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune og er på 32 ha.

 

Byplanudvalget godkendte på mødet d. 19. februar 2018 at igangsætte planlægningen for tre vindmøller i Herning Kommune med et harmoniforhold på op til 1:1,64.

D. 16. april 2018 godkendte Byplanudvalget igangsætning af planlægning for solceller i tilknytning til vindmølleprojektet.

 

Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et oplæg (bilag 1) til indkaldelse af forslag og idéer mv. med henblik på den videre planlægningsproces.

 

Sagsfremstilling

Opstiller (Vindteam) har ansøgt Herning og Holstebro Kommuner om opstilling af vindmøller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis. Området er delvis udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2017-2028. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller med en totalhøjde op til 140 meter. Vindmøllerne opstilles på èn række og vil samlet bidrage med ca. 23 MW. Tre af møllerne er placeret i Herning Kommune.

 

Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune, og er på 32 ha, og vil bidrage med yderligere ca. 20 MW. Planlægningen for solceller indarbejdes i en samlet miljøkonsekvensrapport og i planlægningen for vindmøllerne.

 

Det samlede projekt forudsætter, at der udarbejdes selvstændig lokalplan og kommuneplantillæg for henholdsvis Herning og Holstebro Kommuner. En miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) skal belyse de landskabelige, rekreative naturmæssige og miljømæssige konsekvenser af projektet. Endvidere skal lokalplaner og kommunetillæg miljøvurderes selvstændigt. Der udarbejdes en samlet miljøkonsekvensrapport for begge kommuner. Planlægningen sker i tæt koordinering med Holstebro Kommune.

 

Næste skridt i planlægningsforløbet er, at høre offentligheden og berørte myndigheder med henblik på at indkalde ideer og forslag til, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde og belyse inden udarbejdelse af plandokumenter og miljøkonsekvensrapport.

 

Forvaltningen har, i henhold til planlovens §23c, udarbejdet et oplæg (bilag 1) til indkaldelse af forslag og idéer som fastlægger indholdet for miljøkonsekvensrapporten, for området med henblik på den videre planlægningsproces. Formålet er blandt andet at supplere forvaltningens egen viden om forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et oplæg, der sendes i offentlig høring forud for planarbejdet. Oplægget indeholder en beskrivelse af området og projektet samt visualiseringer af møllerne i landskabet, og er i høring i 14 dage.

 

Oplægget er udarbejdet i samarbejde med Holstebro Kommune.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at oplægget til indkaldelse af idéer og forslag til planlægningsarbejdet godkendes,

 

at offentlighedsfasen kan igangsættes, og planarbejdet for opstilling af vindmøller og solceller kan fortsættes. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Indkaldelse af forslag og ideer_ vindmøller ved St. Soels 09052018