Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

138. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for et biogasanlæg ved Schæfterivej og Rosmosevej ved Sinding

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for et biogasanlæg ved Schæfterivej og Rosmosevej ved Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 X

 

Sagsresume

Lokalplanforslag nr. 49.T3.1 for biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding blev foreløbigt vedtaget på Herning Byråd 6. marts 2018. forslaget med medfølgende miljøkonsekvensrapport for udvidelse af biogasanlægget har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018. Der er i offentlighedsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet udkast til VVM-Tilladelse.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslag nr. 49.T3.1 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Sinding-Ørre Biogasanlæg ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg. Anlægsudvidelsen omfatter etablering af nye anlægsdele, herunder ny reaktor i 26 meters højde. Biogasanlægget modtager primært gylle fra nærliggende landbrug. Herudover modtages organiske restprodukter fra industri samt storkøkkenaffald og husholdningsaffald. Sinding-Ørre Biogasanlæg ønsker at udvide anlæggets modtagekapacitet. Herved kan biogasanlægget bearbejde mere gylle og omsætte mere organisk affald til gødningsformål. Samtidig øges anlæggets produktion af biogas, der via gasledning sendes udenfor lokalplanområdet. Samlet giver lokalplanen mulighed for udvidelse af eksisterende biogasanlæg ved Sinding med produktion på op til 180.000 tons biomasse pr. år.

 

Lokalplanforslaget med tilhørende miljøkonsekvensrapport og miljørapport har været i offentlig høring fra den 18. marts til den 3. maj 2018. Der er i offentlighedsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

VVM- tilladelse

Udkast til VVM-tilladelse er udarbejdet på baggrund af miljøkonsekvensrapport. I VVM-tilladelsen stilles de krav til virksomheden som ikke er omfattet af andre tilladelser, herunder den obligatoriske miljøgodkendelse som foreksempel vil stille krav om naboorientering forudfor opgaver hvor der kan opstå risiko for lugtgener. Den konkrete tilladelse krav om brug af specifikke veje. VVM-tilladelse udstedes på baggrund af den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument. I forbindelse med den endelige vedtagelse lokalplan nr. 49.T3.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslag nr. 49.T3.1 til endelig vedtagelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 49.T3.1 for biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 49.T3.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for lokalplan nr. 49.T3.1
  • UDKAST VVM-Tilladelse Sinding biogasanlæg