Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

137. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelse på Nørretanderupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-38-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelse på Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. marts 2018 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51.BL2.1 for boligbebyggelse ved Nørretanderupvej i Snejbjerg. Forslaget har været i offentligt høring fra den 8. marts 2018 til den 3. maj 2018. Der er i perioden indkommet to indsigelser fra naboer til lokalplanområdet.

 

Forvaltningen indstiller, at det besluttes, om lokalplanen skal endeligt vedtages uden ændringer, eller der skal ske en præcisering og indskrænkning af bebyggelsens omfang og placering.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Snejbjerg, ud til Snejbjerg Hovedgade. Området afgrænses mod nord af Snejbjerg Hovedgade og skal vejbetjenes i det sydøstlige hjørne af Nørretanderupvej. Mod vest, syd og øst afgrænses området af boliger.

Området har tidligere været benyttet til autoforhandling og autoværksted, men er i dag ikke i anvendelse.

 

Lokalplanområdet

 

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 51.BL2.1 giver mulighed for etablering af opførelse af op til 12 nye boliger.

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Byggeriet skal placeres, så en del af facaden flugter med Snejbjerg Hovedgade. Bebyggelse kan opføres som etagebebyggelse eller tæt-lav bebyggelse i op til to etager. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesareler samt parkeringsareal.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer. Der er i lokalplanforslaget ikke indskrevet yderligere bestemmelser for bebyggelsesens placering, ud over en påbudt facadebyggelinje ud til Snejbjerg Hovedgade.

 

Eksempel på disponering af etagebebyggelse i lokalplanområdet.

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. marts 2018 til og med den 3. maj 2018. Der er indkommet to indsigelser fra naboer til lokalplanområdet. Den ene indsigelse er afsendt af ejerne af Snejbjerg Hovedgade 61, Nørretanderupvej 4, 6 og 8 samt Syrenparken 2. Den anden indsigelse er afsendt af ejerne af Snejbjerg Hovedgade 61.

Indsigelserne er vedlagt i deres fulde længde i bilaget.

 

Overordnet går indsigelserne på indbliksgener og ønske om en reducering af bebyggelsens omfang.

Indsigelserne går også på, at der tillades en højere bebyggelsesprocent for lokalplanområdet i forhold til områdets øvrige bebyggelser. Dette er dog ikke tilfældet, da den gældende kommuneplanramme allerede giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, svarende til mulighederne i lokalplanforslaget.

 

Derudover er der to konkrete forslag til ændringer af bebyggelsen udtryk og placering.

 

Det ene forslag går på, at der bør ske en ændring af bestemmelserne omkring tagudformningen, således at byggeriet kan opføres med fladt tag i stedet for saddeltag. Dette skulle bevirke at naboerne ikke mister udsyn fra deres boliger.

 

Det andet konkrete ønske går på at den sydsligste blok orienteres mod det sydlige skel. Ændringen af blokkens orientering vil reducere det direkte indblik til Snejbjerg Hovedgade 61.

 

Forvaltningens vurdering

Det vurderes at en ændring i orienteringen af bebyggelsen vil kunne imødekomme indsigers bekymring i forhold til indbliksgener. Dog vil der formentlig fortsat være indbliksgener, mod de øvrige naboer. Grundet grundens udformning, vil der dog være tale om en større afstand til naboer i det sydlige skel, end det er tilfælde mod det vestlige skel.

Det vurderes at det vil være hensigtsmæssigt at der tilføjes byggefelter i for etagebebyggelse, hvilket vil sikre, at der i højere grad kan tages hensyn til indbliksgener og sikres en fornuftig disponering af lokalplanområdet.

Hvis man skal ændre orienteringen af bebyggelsen, vurderes det samtidigt, at det vil være nødvendigt at indskrænke antallet af boliger. Der vil således formentligt være tale om reduktion fra 12 til 10 boliger inden for lokalplanområdet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 51.BL2.1 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 51.BL2.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Indsigelse mod lokalplan 51.BL2.1
  • indsigelse fra 5 grundejere til lokalplan nr. 51.BL2.1