Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

136. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-35-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af tæt-lav bebyggelse på K. Møllers Vej i Hammerum.

På Byrådets møde den 6. marts 2018 blev lokalplan nr 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum foreløbigt vedtaget.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. marts til 3. maj 2018. Der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden og planen indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2018, er der sammen med lokalplanforslaget udarbejdet tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2018, som giver mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse i området.

Sagsfremstilling

Lokalplan:

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Hammerum, som nabo til Agroskolen og tæt på Hammerum Hovedgade. Lokalplanområdet er afgrænset af K. Møllers Vej mod øst og nord, og af Agroskolens grund mod syd og vest. Området er ca. 5570 m2 stort.

Området har tidligere været ejet af Agroskolen, som har anvendt området til lærerboliger. Matriklerne er blevet solgt fra, og er med den sidste kommuneplanrevision overgået fra ’område til offentlige formål’ til ’boligområde’.

 

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Inden for området kan der etableres tæt-lav bebyggelse med lodrette lejlighedsskel eller åben-lav bebyggelse. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesareler samt parkeringsarealer.

Bebyggelsen kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer, herunder facader i røde sten og saddeltag, hvilket blev besluttet af Byplanudvalget ved igangsættelse af ny planlægning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. marts til 3. maj 2018, der er i denne periode ikke kommet nogen indsigelser eller bemærkninger, og lokalplanen indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer i planen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at Lokalplan nr. 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 31.B13.1 er endeligt vedtaget.