Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

135. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved K. Møllers Vej i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-23-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved K. Møllers Vej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har sammen med lokalplan 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til kommuneplantillægget i høringsperioden.

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er blevet udarbejdet, da lokalplanforslag 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum, ikke kan indeholdes i den eksisterende kommuneplanramme 31.B1 Boligområde nord for Hammerum Hovedgade for så vidt angår bebyggelsesprocent, boligtype samt parkeringsantal.

Derfor udlægges der et nyt rammeområde, 31.B13, der muliggør, at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse så vel som åben-lav bebyggelse i et område, som i den eksisterende ramme kun giver mulighed for åben-lav bebyggelse. Derudover gøres det muligt at hæve bebyggelsesprocenten fra 30% til 40%, såfremt ny bebyggelse opføres som tæt-lav bebyggelse. Desuden tilpasses parkeringsnormer og lignende, så det passer til anvendelsen.

 

Disse ændringer vurderes at være i tråd med områdets karakter. 

 

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser i den offentlige høringsperiode, som er løbet 8. marts til 3. maj 2018.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæget vedtages uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 35 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.