Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

134. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 6. marts 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning og kommuneplantillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2018 til og med den 3. maj 2018. Der er kommet én indsigelse til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.B15.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende på Dæmningen i den sydvestlige del af Herning, tæt på bymidten og Dronningens Boulevard. Området har et areal på ca. 7900 m2, og der er ved planens udarbejdelse ingen bebyggelse på arealet.

 

Lokalplanområdet er disponeret, så der opnås sammenhæng med det eksisterende boligområde med parcelhuse mod vest, afskærmning fra Herning-Skjern jernbanen mod syd og detailhandelsområdet mod øst. Lokalplanområdet udlægges med et stort grønt areal mod Kikkenborgvej og byggefelter til etablering af etageboliger. Der udlægges særskilte byggefelter til depoter og carporte, som kan integreres i en støjvold mod øst. Boligbebyggelsen skal opføres i minimum 3 etager og maksimum 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 21 meter, bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70. 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Dæmningen via den eksisterende vej, og der udlægges areal til vej- og parkeringsareal i lokalplanområdet til den interne vejbetjening.

Der skal anlægges en tværgående stiforbindelse gennem lokalplanområdet fra Kikkenborgvej til detailhandelsområdet, samt sikres stiforbindelse til Dæmningen.  

På grund af eventuelle støj- og vibrationsgener fra henholdsvis varelevering til detailhandelsområdet og Herning-Skjern jernbanen stilles med lokalplanen afstandskrav til boligbebyggelsen og sikring af arealudlæg til støjafskærmning.

 

 

Lokalplankort 

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. marts 2018 til den 3. maj 2018, og der er kommet én indsigelse i høringsperioden, se indsigelsen i det vedlagte bilag. Indsigelsen omhandler etagehøjde og indbliksgener. Indsiger er nabo mod sydøst på sydsiden af jernbanen. Indsiger ønsker at byggeriet holdes i 2 etager fremfor de foreslåede 6 etager, så der ikke opstår indbliksgener i forhold til de omkringliggende parcelhushaver.

 

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til den indkomne indsigelse vurderer forvaltningen, at byggeriet er placeret i en god afstand fra den omkringliggende bebyggelse, samtidig med at etagebyggeri i 6 etager vil danne en passende overgang mellem den eksisterende boligbebyggelse og center- og erhvervsområdet. Der indstilles ikke til ændringer på baggrund af indsigelsen.

 

Forvaltningen foreslår dog, at der tilføjes en bestemmelse omkring beplantning af træer langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning i forlængelse af den nuværende bevaringsværdige trærække, og at bestemmelsen omkring støjdæmpende foranstaltninger præciseres, da støjvolden og træernes placering jf. kortbilag 2 tydeliggør lokalplanens afgrænsning, sikrer rekreative værdier i området og i nogen grad hindrer indbliksgener. Forslaget betyder, at følgende bestemmelser tilføjes/ omskrives:

- under § 11 Hegning og beplantning tilføjes: "§ 11.2. Der skal etableres en række af egetræer eller lignende langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning, i princippet som vist på kortbilag 2." og § 11.2 omskrives til: "Støjmur, støjvold eller lignende skal tilplantes og fremstå begrønnet med levende planter med en karakter af en samlet, tæt beplantning bestående af træer og buske."  

- under § 12 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse tilføjes: "§ 12.6 de i § 11.2 nævnte træer er plantet." og "§ 12.7 de i § 13.x nævnte støjdæmpende foranstaltninger er etableret."

- under § 13 Miljø: § 13.2 omskrives til: "Der skal etableres støjvold, støjmur eller lignende i princippet som vist på kortbilag 2."

Tilføjelsen betyder ligeledes en ændring af kortbilaget jf. bilag 2 - alternativ til kortbilag 2. 

 

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at lokalplanen skal give mulighed for en udstykning af lokalplanområdet som en selvstændig ejendom, der principielt skal følge lokalplanområdets afgrænsning. Forvaltningen foreslår derfor, at bestemmelser omkring udstykningen ændres, så lokalplanområdet kan frastykkes den nuværende matrikel, således at bebyggelsesprocenten kan fastholdes.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning endeligt vedtagelse med følgende ændringer:

 

at der tilføjes følgende bestemmelser:

§ 5.1 "Lokalplanområdet kan udstykkes som en selvstændig ejendom med lokalplanområdets afgrænsning",

 

§ 11.2: nyt 2. punktum: "Der skal etableres en række af egetræer eller lignende langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning, i princippet som vist på kortbilag 2."

 

§ 12.6 "de i § 11.2 nævnte træer er plantet.", og

 

§ 12.7 "de i § 13 nævnte støjdæmpende foranstaltninger er etableret."

 

at følgende bestemmelser præciseres til:

 § 11.2 "Støjmur, støjvold eller lignende skal tilplantes og fremstå begrønnet med levende planter med en karakter af en samlet, tæt beplantning bestående af træer og buske."

 

 § 13.2 "Der skal etableres støjvold, støjmur eller lignende i princippet som vist på kortbilag 2."

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 14.B15.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

  • Bilag 1 - indsigelse til lokalplan 14B151
  • Bilag 2 - alternativ til kortbilag 2