Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

133. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for boligområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-24-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for boligområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 6. marts 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2018 til og med den 3. maj 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til planforslagene.

        

Kommuneplantillæg nr. 36 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 14.E20 - Erhvervsområde ved Dæmningen i Herning, rammeområde 14.C3 - Centerområde ved Dæmningen i Herning samt nyt rammeområde 14.B15 - Boligområde ved Dæmningen i Herning.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 14.B15 til boligformål i den sydvestlige del af rammeområde 14.E20 og en mindre del af rammeområde 14.C3 til center- og erhvervsformål. 

Kommuneplanramme 14.B15 muliggør etageboligbebyggelse i op til 6 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70. Kommuneplanramme 14.B15 stiller ligeledes krav om, at der etableres minimum 1½ parkeringsplads pr. bolig, og opholdsarealer svarende til minimum 50 % af boligetagearealet.

 

Den geografiske tilretning af kommuneplanramme 14.C3 ændres i overensstemmelse med lokalplan 14.B15.1, så den vestlige afgrænsning af 14.C3 følger lokalplanområdets østlige afgrænsning. Rammeområde 14.C3 reduceres med ca. 150 m2, men der foretages ikke yderligere ændringer i rammen. Kommuneplanramme 14.E20 reduceres med 7900m2, og det maksimalt tilladte bruttoetageareal til detailhandel med særligt pladskrævende varer nedskrives derfor fra 7000 m2 til 2500 m2.

 

 

Ny afgrænsning af rammeområderne 14.E20 og 14.C3 samt nyt rammeområde 14.B15. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.