Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

132. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-46-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 4. december 2017 at igangsætte ny planlægning for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk på baggrund af et konkret ønske om udvidelse af en eksisterende virksomhed i området. Udvalget ønskede at se et bud på, hvordan den nye plan vil kunne indrette sig i forhold til masterplanen for Birk og specielt det øst-vestgående forløb.

 

Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en landskabsarkitektonisk vurdering, hvis formål er at redegøre for, hvilke ændringer den ønskede virksomhedsudvidelse ville have på Birk Masterplan, særligt det øst-vestgående forløb kaldet Grønningen. Den landskabarkitektoniske vurdering er blevet behandlet af Kunst og Arkitekturudvalget på møde den 11. april 2018.

 

For at kunne realisere den ønskede udvidelse er der udarbejdet forslag til lokalplan 33.E2.4. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da det areal, En virksomhed ønsker at erhverve til deres virksomhedsudvidelse i dag ligger inden for rammeområde 33.OF1. Derfor er der i forbindelse med lokalplanforlaget også udarbejdet et forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget udvider rammeområde 33.E2, til også at gælde for den del af lokalplanområdet, som i dag hører under 33.OF1.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 33.E2.4 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændring af plangrundlaget i Birk fra en virksomhed, som ønsker igangsætte en større udvidelse af administrations- og lagerfaciliteter.
Der blev i forbindelse med at der blev igangsat ny planlægning, besluttet en ny større lokalplanafgrænsning, således at lokalplanområdet udgør et areal på 26ha. Den større afgrænsning er hensigtsmæssig i forhold til at ryde op i ældre lokalplaner, som er gældende i området, men som ikke længere har tidssvarende bestemmelser.

 

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Birk. Syd for Industrivej Syd, øst for Birk Centerpark og vest for Fastrupvej.

 

Lokalplanområdet

 

 

Lokalplanens indhold:

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny bebyggelse i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4, detailhandel for særlig pladskrævende varer og udvalgsvarer. Formålet med lokalplanen er ligeledes at aflyse den lokalplanlægning, som ligger for området i dag.

 

Landskabsarkitektonisk vurdering:

Som forudsætning for at der kunne igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan, blev der ønsket en vurdering af, hvordan en sådan plan ville have indflydelse på Birk Masterplan, som udlægger området umiddelbart syd for lokalplanområdet, til et grønt bælte kaldet Grønningen. Den landskabsarkitektoniske vurdering og Kunst- og Arkitekturudvalgets anbefalinger er vedlagt som bilag.

 

Kunst- og Arkitekturudvalgets vurdering af virksomhedens udvidelse er, at man ikke finder, at forslaget opfylder masterplanens intentioner. Udvalget mener ikke, at den foreslåede bebyggelse, forholder sig til den grønne landsskabskorridor og de store åbne træk mod syd.


Udvalget påpeger, at den overordnede ide med masterplanen blandt andet er at sikre lange ubrudte facadelinjer mod Grønningen. Derfor er der efter Kunst- og Arkitekturudvalgets udtalelse blevet indarbejdet en påbudt facadebyggelinje mod Grønningen, således at der på trods af forskudte byggefelter stadig vil være tale om lange sammenhængende facader mod Grønningen.

 

Kunst- og Arkitekturudvalgts anbefaling betyder, at det vestligste byggefelt er udvidet med knapt 10 meter mod syd for at kunne placere en facadebyggelinje som kan imødekomme bygherres, såvel som Kunst- og Arkitekturudvalgets ønsker.

 

Kunst- og Arkitekturudvalget anbefaler, at Herning Kommune igangsætter ny planlægning for området syd for nærværende lokalplan og ned til Uldjydevej. Ligeledes finder Udvalget det nødvendigt at der sker en afklaring af Grønningens udformning samt stillingtagen til byggefelter, stiforbindelser og beplantninger i overensstemmelse med masterplanens intentioner. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 33.E2.4 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk foreløbigt vedtages,
at der igangsættes planlægning af arealerne syd for den nye lokalplan og ned til Uldjydevej.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 33.E2.4 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • 33.E2.4 Offentlig høring
  • Landskabarkitektonsik vurdering til Kunst- og Arkitekturudvalget
  • Kunst- og Arkitekturudvalget_møde_april_2018_referat