Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

131. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen 

Sagsresume

Da lokalplanforslag 33.E2.4 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af et forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Kommuneplantillægget udvider omfanget af kommuneplanramme 33.E2, således at den bliver gældende for den del af lokalplan 33.E2.4, som i dag hører under rammeområde 33.OF1.

 

Tillæg nr. 44 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

En virksomhed på Industrivej Syd i Birk ønsker at udvide. Udvidelsen er lokalplanpligtig.

 

For at forslag til lokalplan nr. 33.E2.4 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk er i overensstemmelse med kommuneplanen udarbejdes tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028, for den del af lokalplanområdet, som i dag hører under kommuneplanramme 33.OF1.

 

Tillægget ændrer den geografiske afgrænsningen af kommuneplanramme 33.E2, således at den del af lokalplanforslaget, der i dag er omfattet af rammeområde 33.OF1, til også at være en del af rammeområde 33.E2. Rammeområde 33.OF1 reduceres med knapt 1,8 ha, som overføres til 33.E2, men derudover sker der ikke yderligere ændringer i rammen. 

 

Forslag til fremtidig afgrænsning af kommuneplanrammerne 33.OF1 og 33.E2. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 44 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Tillæg nr 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028