Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

130. Udpegning til Forberedende grunduddannelse (FGU)

Sagsnr.: 15.00.00-A21-1-18 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Udpegning til Forberedende grunduddannelse (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har vedtaget Lov om institutioner for forberedende grunddannelse (FGU) den 29. maj 2018. Pt. afventes Undervisningsministerens godkendelse af dækningsområdet Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner med skoleplaceringer i Ikast, Skjern og Herning samt institutionsplacering i Herning.

 

Kommunerne skal udpege 3 medlemmer til den første bestyrelse (en fra hver kommune) og 3-7 medlemmer til den endelige bestyrelse. Det indstilles under forudsætning af undervisningsministerens endelige godkendelse, at der udpeges 5 medlemmer til den endelige bestyrelse – den kommune der får formandsposten udpeger et medlem og de to andre kommuner udpeger hver 2 medlemmer. 

Sagsfremstilling

FGU-institutionen er en selvejende institution med driftsoverenskomst med staten. Institutionen ledes af en bestyrelse.

 

Den første bestyrelse konstituerer sig på sit første møde og hver kommune har mulighed for at indstille et bestyrelsesmedlem. Mellem første møde i den første bestyrelse og første møde i den endelige bestyrelse kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer i bestyrelsen justeres op til maksimalt 7.

 

Disse første bestyrelsesmøder forventes holdt samme dag i forlængelse af hinanden. Herved kan den endelige bestyrelse starte sit virke så hurtigt som muligt.

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af:

·        En repræsentant fra erhvervsskolerne i dækningsområdet

·        En repræsentant fra arbejdsmarkeds organisationer (A-siden)

·        En repræsentant fra arbejdsmarkeds organisationer (B-siden)

·        En medarbejderrepræsentant

·        En tilforordnet medarbejderrepræsentant

·        En tilforordnet elevrepræsentant

Bestyrelsens funktionsperiode er på fire år og følger normalt valgperioden for kommuner.

 

Bestyrelsen skal bestå af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige antal. Det giver kommunerne mulighed for at udpege 3, 5 eller 7 medlemmer.

 

5 medlemmer vil give et samlet kommunalt flertal i bestyrelsen og dermed også muligheden for at udpege formanden. Fordelingen mellem kommunerne kunne være, at den kommune der får formandsposten udpeger et medlem og de to andre kommuner udpeger hver 2 medlemmer.

 

Den kommunale forståelse er, at Ikast-Brande Kommune får den første formandspost frem til det kommende kommunalvalg.

 

Bestyrelsens udpegning er omfattet af de krav, der følger af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Der tages et forbehold for Undervisningsministerens endelige godkendelse af dækningsområde mv. 

 

Udpegningsretten for begge poster tilfalder partiet Venstre. Partiet har oplyst, at der peges på følgende udpegninger:

  • Tommy Tønning (A) – til interimsbestyrelsen og efterfølgende til bestyrelsen
  • Marianne Bjørn (V) – til bestyrelsen

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der udpeges i alt to bestyrelsesmedlemmer for perioden 2018-2021 som følger:
at Tommy Tønning (A) udpeges som medlem til den første og anden bestyrelse,
at Marianne Bjørn (V) udpeges som det andet medlem til bestyrelsen. 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.