Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

129. Plan for almene boliger 2019-2022

Sagsnr.: 03.02.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Plan for almene boliger 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Der fremsendes forslag til plan for almene boliger 2019-2022. Forslaget har været drøftet med de almene boligorganisationer på et møde den 31. maj.

Sagsfremstilling

Forslaget til plan for almene boliger omfatter enkelte projekter, der er godkendt af byrådet i forbindelse med den foregående plan for almene boliger. Det gælder 64 boliger på Teglværksgrunden, der oprindeligt var planlagt ved Mindeparken og 26 boliger på Alfagrunden i Sunds. Tilsvarende gælder for Fruehøjgårds Sind-projekt.

 

Af nye forslag er der indkommet forslag til 6 almene boliger i Hodsager. Hodsager der har et indbyggertal på 425 personer, har i dag 21 almene boliger i størrelsen 60 til 73 m2. Ansøgere ønsker større boliger på 85 til 100 m2. I tilbagemeldingen fra mødet med boligorganisationerne om udlejningssituationen blev det fastslået, at ventelisterne var absolut størst i Herning by og små, men dog stabile i de fleste mindre byer. Boligorganisationerne har ud fra et mere langsigtet perspektiv, ikke noget ønske om at opføre flere almene boliger i de små byer.

Der er for kommunen som helhed meget få boliger med lang lejeledighed (tomgangsboliger).

 

Bomidtvest har fået en henvendelse fra Region Midtvest, der ønsker opført 35 almene boliger til personale i Gødstrup. Disse boliger skal i givet fald have en udlejningsaftale, der øremærker boligerne til de ansatte på hospitalet. En sådan aftale skal godkendes af Byrådet. En udlejningsaftale vil ikke garantere udlejning, risikoen er dermed boligselskabets. Der er tale om en regional opgave, der af regionen foreslås finansieret af kommunen og ønsket indgår ikke i forslag til plan for almene boliger.

De 100 ungdomsboliger og 30 familieboliger på Herning+ foreslås at indgå som en del af et kommende udbud af sygehusgrunden.

Økonomi

Det kommunale grundkapitaltilskud er et element i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Aktuelt er det 10% af anlægssummen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslaget til plan for almene boliger 2019-2022 godkendes,
at ialt 100 ungdomsboliger og 30 familieboliger indgår som en del af et kommende udbud af sygehusgrunden,
at der ikke gives kvote til 6 boliger i Hodsager,
at der ikke gives kvote til 35 boliger forbeholdt personale ved hospitalet i Gødstrup.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Erling Præstekjær / Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde 3. "AT".

Bilag

  • Ansøgning landsbyudvikling 20180501 Hodsager
  • Referat af møde om plan for almene boliger 31.05.18
  • Forslag. Plan for almene boliger 2019-22.