Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

128. Boligselskabet Fællesbo fremsender skema B for helhedsplan for afdeling Gyvelvej i Herning

Sagsnr.: 03.02.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Fællesbo fremsender skema B for helhedsplan for afdeling Gyvelvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte i juni 2017 skema A for helhedsplan for boligselskabet Fællesbos afdeling Gyvelvej i Herning. Helhedsplanen er godkendt med en samlet anlægssum på 55,222 mio. kr. Boligselskabet har siden haft anlægsopgaven udbudt i licitation, og resultatet er en overskridelse på 15%. Boligselskabet har i dialog med Landsbyggefonden fundet en løsning, der betyder, at den kommunale garantistillelse stiger. Huslejeniveauet påvirkes ikke.

 

Byrådet skal godkende skema B, når det overskrider rammerne for det godkendte skema A.

Sagsfremstilling

Fællesbo fremsender et skema B på 63,559 mio. kr. efter reduktioner i projektet for 4,8 mio. kr.

 

Afdelingen er bygget i 1963 og består af to blokke i to etager med høj kælder og i alt 48 lejligheder. Der er 32 stk. 4-rums boliger a´ 82 m2. og 16 stk. 1 rums boliger a´40 m2. Gyvelvej er i Herning bys sydvestlige hjørne, blokkenes vestvendte facader ligger parallelt med Messevejen. Afdelingen betegnes som nedslidt og utidssvarende.

 

Helhedsplanen omfatter i al væsentlighed udbedring af:

  • alvorlige sætningsskader i murværket
  • manglende funktion for ca. halvdelen af alle bindere i ydervæggene
  • revner og fugtgennemtrængning i taget, der er fra 1963.
  • store støjgener
  • utidssvarende og ringe standard for ventilation
  • utidssvarende installationer
  • nedbrudt kloakering
  • manglende individuelle vandmålere

 

Helhedsplanen omfordeler de 32 store boliger, så de enkelte rum bliver større. Der er fortsat 48 boliger efter helhedsplanen, heraf 12 4-rumsboliger mod i dag 32. De 16 små boliger bibeholdes for at sikre små boliger til lav husleje.

 

Huslejeniveauet er uændret i forhold til det godkendte skema A. Det kan lade sig gøre, fordi Landsbyggefonden øger sit driftsstøttelån med det formål at holde huslejen på det godkendte niveau.

 

Tidligere har også boligselskaberne Fruehøjgaard og Bomidtvest fremsendt skema B, der afviger negativt fra skema A. Til forskel fra de to nævnte sager har realkreditinstituttet i denne sag ikke været indstillet på at reducere garantiprocenten for de støttede lån og fastholder 100% garantistillelse. Med henvisning til at der allerede er foretaget betragtelige reduktioner i helhedsplanen synes der ikke at være oplagte alternativer til en kommunal godkendelse af skema B. Sagen illustrerer begrænsningerne i en kommunal styring af finansiering af renovering indenfor det almene boligområde.

Økonomi

Merudgiften finansieres ved forhøjelse af de støttede lån. Landsbyggefonden har godkendt en løsning, hvor en række tidligere ustøttede arbejder anses som støttede arbejder. Det betyder, at de ustøttede lån falder, fordi mængden af ustøttede arbejder falder.

 

Skema A

mio. kr.

Skema B

mio. kr.

Ændring i kroner

mio. kr.

Ændring i %

Samlet anlægssum

55,222

63,559

8,337

15,1 %

Støttede lån (kommunal garantistillelse)

30,566

36,900

6,334

20,7 %

Realkreditinstituttets krav om garantistillelse*

30,566

36,900

6,334

20,7 %

Ustøttede lån (uden garantistillelse)

17,396

14,479

-2,917

-16,7 % 

Kommunalt kapitaltilskud
(obligatorisk 1/5-ordning)

0,2

0,2

-

-

Afdelingens egen opsparing

3,000

3,000

-

-

Tilskud fra Landsbyggefonden (LBF)

0,960

0,960

-

-

Finansiering via trækningsretten hos LBF

2,300

7,220

4,920

214 %

*Kommunen stiller 100% garanti, staten regaranterer for 50% heraf. Nettoeffekten af en kommunal garantistillelse på 36,9 mio. kr. er 18,450 mio. kr.

 

Der er lovkrav om kommunal og statslig garantistillelse for de såkaldte støttede realkreditlån. Kommunen skal ikke - men kan stille garanti for de ustøttede lån. Herning Kommune har praksis for ikke at stille garanti for ustøttede lån.

 

Omfanget af lovpligtig offentlig garantistillelse for støttede lån beror på to forhold:

1/ Landsbyggefonden definerer, hvad der betragtes som støtteberettiget arbejde, der kan finansieres med støttede lån. 2/ Realkreditinstituttet fastsætter suverænt garantiprocenten for det støttede lån. Der er i denne sag stillet krav om 100 %. Til sammenligning var kravet fra realkreditinstituttet i sagen vedr. helhedsplan for afdeling Blomstertoften i Tjørring 79,98 % og 62,17 % for helhedsplanen for afdeling Fruehøj, Herning.

  

Byrådets godkendelse af skema A er sket under forudsætning af, at der ikke stilles kommunal garantigarantistillelse for ustøttede lån. Den forudsætning er uændret. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at skema B for helhedsplan for afdeling Gyvelvej med en samlet anlægssum på 63,559 mio. kr.  godkendes,

 

at afdelingens lånefinansiering ved støttede lån på 36,9 mio. kr. med kommunale garantistillelse godkendes,

 

at afdelingens lånefinansiering ved ustøttede lån 14,479 godkendes.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.