Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

127. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-18 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på det samlede kommunale område.
Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.

 

Overførslerne var ikke politiske godkendt ved gennemførelsen af budgetopfølgningen, men områdernes forventede forbrug af overførslerne er indregnet i det forventede regnskab.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts.

 

I de efterfølgende tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab overfor det korrigerede budget.

 

I sagsfremstillingen bliver budgetopfølgningen præsenteret overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

 

Resultat af den skattefinansierede drift forventes at ende på et overskud på 237,2 mio. kr. Det er 31,9 mio. kr. bedre end det korrigeret budget og 33,2 mio. kr. bedre end det vedtagne budget.

Efter afholdelse af forventede anlægsudgifter på 359,2 mio. kr. og jordforsyning på 29,4 mio. kr., forventes der et samlet underskud på det skattefinansierede område på 151,4 mio. kr.

 

Efter indregning af resultatet på forsyningsvirksomhed er forventningerne til årets resultat for drift og anlæg et underskud på 146,6 mio. kr.

 

Når finansieringen indregnes forventes der et samlet likviditetsforbrug for året på 202,5 mio. kr.

Finansieringen består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster.

 

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018:

I afsnittene nedenfor behandles de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

 

Graf 1: Servicedriftsudvikling 

 

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug for Herning Kommune på servicedriftsudgifter på 3.456,4 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovningen forventer Herning Kommune et mindreforbrug 6,4 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigeret budget uden genbevillinger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets område har et samlet mindreforbrug på 45,1 mio. kr.

Af mindreforbruget er de primære afvigelser den generelle reserve på 33 mio. kr., forventet opsparing på selvforsikring på 7,2 mio. kr. og 1,5 mio. kr. vedrørende erhvervsudvikling og turisme.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr.
Det samlede merforbrug består primært af merudgifter til vejafvandingsbidrag, vejbelysning, vintertjeneste og skadedyrsbekæmpelse og mindreudgifter til vejbelægninger og busdrift.

Det forventede underskud på vejafvandingsbidrag afvikles med ca. 1. mio. kr. om året med en forventet afviklingsperiode på ca. 9 år.

 

Børne- og Familieudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Folke- og ungdomsskoler samt et merforbrug på 7,7 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

Merforbruget på 7,7 mio. kr. kan primært forklares med 2,3 mio. kr. til aflastning af handicappede og 2,1 mio. kr. til faste kontaktpersoner. Derudover er der fortsat udgifter i forbindelse med omstruktureringer i 2017, hvorfor området har et forbrug vedrørende opsagt personale på 2,8 mio. kr. Der afholdes også udgifter på 0,45 mio. kr. i forbindelse med bygninger som ikke rummer aktivitet – dette forventes at fortsætte i et vist omfang, indtil bygningerne kan afhændes.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 30,3 mio. kr., som fordeler sig med 24,66 mio. kr. vedrørende Handicap og Psykiatri samt 9,7 mio. kr. vedrørende Sundhed og Ældre.

 

Handicap og Psykiatri

Merforbruget på området kan primært henføres til handicapområdet. Området er udfordret af mangel på egen kapacitet, som medfører køb af pladser uden for kommunen, som ofte er dyrere og mindre styrbare. Behovet for yderligere pladser kan tilskrives stigende antal af ældre handicappede, samt at de handicappede bliver længere tid i tilbuddene og er mere ressourcekrævende.
Området arbejder videre med forslag til besparelser og intentioner i Handleplan 2015. Der er indregnet en forventet effekt på 5 mio. kr. i 2018.
Derudover arbejdes med nye opgaveløsninger med henholdsvis beskæftigelsesområdet og ældreområdet.

 

Sundhed og Ældre

Området forventer et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr. Merforbruget relaterer sig primært til hjælpemiddelsområdet med 5,2 mio. kr. samt et merforbrug på 2,9 mio. kr. på området for vederlagsfri fysioterapi.  

 

Beskæftigelsesudvalget forventer et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr.

På servicedriftsudgifterne forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., hvilket kan henføres til lavere forbrug på produktionsskoler, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU) og beskyttet beskæftigelse.

Budgetgaranti- og aftaleområdet samt forsikrede ledige fremgår af skema med øvrige udgifter nedenfor og udviser samlet et merforbrug på 7,7 mio. kr.

 

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er driftsudgifter, der ligger udenfor rammen for servicedriftsudgifter og som på anden måde er styret via lovgivningen.

 

Tabel 2 Øvrige udgifter

 

På de øvrige udgifter forventes et mindreforbrug på 29,27 mio. kr.


På aktivitetsbestemt medfinansiering viser de første afregninger i 2018 et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. svarende til et forventet regnskab på 280 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at der fra 2018 er ændret i afregningsformen til aldersdifferentieret medfinansiering, hvilket skal holdes sammen med, at det er svært at skønne aktivitetsniveauet. Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 er skønnet til en udgift på 8 mio. kr. Efterregulering for 2018 kendes ikke endnu.

 

Der forventes et merforbrug på budgetgaranti og aftaleområdet på 6,6 mio. kr. (14,8-8,2 mio. kr.), hvilket kan henføres til højere forbrug på førtidspension, ressource- og afklaringsforløb samt udgifter til kommunal beskæftigelsesindsats. Modsat er der mindreudgifter til introduktionsprogram, sygedagpenge, boligsikring og beskæftigelsesordninger.

Der forventes et merforbrug på beskæftigelsestilskudsområdet på 1,2 mio. kr. sfa. højere forbrug af dagpenge til forsikrede ledige. Modsat ansættes færre ledige med løntilskud i offentlige institutioner.

 

Anlægsudgifter:

På anlægsområdet forventes samlet et forbrug på 359,2 mio. kr., som er 176,7 mio. kr. mere end det vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger.
Det større forbrug kan henføres til forbrug af overførte midler fra 2017 til 2018. Overførslerne var ikke politiske godkendt ved gennemførelsen af budgetopfølgningen, men områdernes forventede forbrug af overførslerne er indregnet i det forventede regnskab. Der er i alt overført ca. 290 mio. kr.

 

Årsagen til merforbruget kan derfor tilskrives tidsmæssige forskydninger på projekter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet forbrug på 47 mio. kr. mere end budgetteret, som primært kan henføres til projektet vedrørende Fremtidens MCH - TimeWorld med 37,6 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et samlet forbrug på 86,3 mio. kr. mere end budgetteret, som hovedsageligt kan tilskrives projektet vedrørende Tre nye børnehaver på 30 mio. kr., Lindbjergskolen med 20,2 mio. kr., Opgradering af de fire midtbyskoler med 16,7 mio. kr. og renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen med 8,5 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet forbrug på 14,9 mio. kr. mere end budgetteret, som kan henføres til projekter vedrørende opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden med 9,9 mio. kr. og Renovering af Vildbjerg Svømmehal med 5,1 mio. kr.

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en anlægsindtægtsbevillinger på i alt 13,765 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag vedrørende salg af arealer.
 • Der meddeles en netto driftsindtægtsbevilling på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på 0,319 mio. kr. i 2018 vedrørende udlejning af Nordlyset.


Teknik- og Miljøudvalget 

 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 31.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020088 Parker og bynære grønne områder i 2018. Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 31.000 i 2018 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder.
 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 26.000 kr. i 2018 til serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å og at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 13.000 kr. i 2018 på samme stednr. Den resterende udgift på 13.000 kr. finansieres af serviceområde 04 Grønne områder, drift, Vandløbsvæsen, Planlægning og undersøgelser
 • Der meddeles en driftsbevilling til parkeringspladser på 30.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme samt 91.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik i 2018. Beløbet på i alt 121.000 kr. finansieres af likvide midler i 2018, jf. beslutning på byrådsmøde d. 6. marts 2018 pkt. 68.
 • Der meddeles at der på serviceområde 01 Byggemodning på anlæg foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2018 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold

 

Byplanudvalget

 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 204.000 kr. i 2018 til Serviceområde 20, stednr. 651021 Fælles udgifter og indtægter. Beløbet finansieres af Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2018 på stednr. 223044. Udgiften finansieres med 500.000 kr. fra Bredgade, stednr. 223059, hvor anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2018 nedskrives med samme beløb. Den resterende udgift på 300.000 kr. finansieres af Herning C, stednr. 223046, hvor anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2018 nedskrives med samme beløb.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 34.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 02 til projektudvikling. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2017, som overføres til 2018 i overførselssagen.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 549.000 kr. i 2018 og 625.000 kr. i 2019 og frem til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vedr. indsatser indenfor Børne- og Familieudvalgets pulje på 1 mio. kr. Beløbet finansieres af Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, hvor puljen er afsat.
 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 4,897 mio. kr. i 2018, 4,733 mio. kr. i 2019, 4,719 mio. kr. i 2020 og 4,705 mio. kr. i 2021 og frem til Serviceområde 16 Børn og Familie vedrørende omlægning af opgaver og flytning af Munkgård. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.
 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 119.000 kr. i 2018 og frem til Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse som følge af korrektion vedr. DUT-sag i 2017, hvor der som en følge af gymnasiereformen tilføres yderligere midler til vejledningsopgaver i UU. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.
 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 429.000 kr. i 2018 og 536.000 kr. i 2019 til Serviceområde 19 Forebyggelse vedr. fordeling af DUT midler til lungesatsning mellem børne- og ældreområdet. Beløbet finansieres af Serviceområde 16 Børn og familie.
 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 475.000 kr. i 2018 og frem til Serviceområde 20 Administration vedrørende demografiregulering for elever på fri- og efterskoler. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomskoler.
 • Der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilsvarende anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,578 mio.kr. ex. moms i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301079, Sinding-Ørre Midtpunkt vedrørende Sinding-Ørre Midtpunkts indsamling jf. budgetforligsaftalen

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Der meddeles en omplacering af midler fra udviklingspuljen, afsat til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetforliget 2016. Andel på 750.000 kr. (50%) flyttes fra Serviceområde 18 Sundhed og ældre til Serviceområde 13 Handicap og psykiatri i 2018.
 • Der meddeles en omplacering af bloktilskudsmidler 2017 til rygestopindsatsen, fejlagtigt tilgået Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i forbindelse med overførselssagen. 178.000 kr. overføres fra Serviceområde 18 Sundhed og Ældre til Serviceområde 19 Forebyggelse i 2018.
 • Der meddeIes indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 7.464.000 kr. i 2018 til Serviceområde 18 Sundhed og ældre vedrørende puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejehjem. Prioriteringen af midlerne er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. marts 2018. Der er givet endeligt tilsagn om modtagelsen af midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet den 30. april 2018

 

Beskæftigelsesudvalget

 • Der sker en overflytning af 5,0 mio. kr. fra Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse til Serviceområde 13 Handicap og psykiatri i 2018. Overflytning sker som følge af Byrådsbeslutning i forbindelse med overførselssagen d. 17. april 2018.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Underskud på Serviceområde 15 Kultur, egnsteaterrefusion i årene 2018-2020 finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 14 Biblioteker, 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 15 Kultur og op til 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid
 • Der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling på 485.000 kr. i 2018 til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 vedrørende projekt Online grunduddannelse.
 • Der meddeles en udgifts- og indtægtsbevilling på 375.000 kr. fra 2018 og frem til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50.
 • Der meddeles en indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 357.000 kr. i 2018 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 vedrørende centralbiblioteksvirksomheden
 • Der meddelse en udgiftsbevilling på 924.000 kr. i 2018 og en indtægtsbevilling på 924.000 kr. i 2019 til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018 og 2019 vedrørende projekt SprogStavLæs
 • Der meddelse en udgiftsbevilling til udviklingsprojektet på Serviceområde 14 Biblioteker på 95.000 kr. i 2018 og 39.000 kr. i 2019 og samtidig en tilsvarende indtægtsbevilling på Serviceområde 14, Biblioteker på 134.000 kr. i 2019
 • Der ansøges om samlet overførsel på 0,9 mio. kr. på driften fra 2018 til 2019 finansieret af genbevillinger fordelt med 0,3 mio. kr. vedrørende Serviceområde 14 Biblioteker og 0,6 mio. kr. fra Serviceområde 15 Kultur. De 0,6 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur vedrører Huset No. 7 med 0,3 mio. kr. og Herning Musikskole med 0,3 mio. kr.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer.

 

atfagudvalgene har jævnfør styringsprincipperne ansvar for at overholde budgetterne, og det forventer Økonomi- og Erhvervsudvalget sker. Der tilkendegives særlig opmærksomhed på Serviceområde 13.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget principgodkender, at der sker en lokal midtvejsregulering i overensstemmelse med økonomiaftalen. Administrationen bemyndiges til at udmønte midtvejsreguleringen på baggrund af det endelige beregningsgrundlag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag - Orientering om salg i 4. kvt 2017 og 1. kvt. 2018
 • Notat - Samlede sag 31-03-2018
 • Økonomiskema - omplacering 2018-2021 byggemodning