Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

142. Forslag til Udviklingsprogram for Herning +

Sagsnr.: 01.00.05-G01-1-18 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til Udviklingsprogram for Herning +

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen, Marius Reese

Sagsresume

Med udgangspunkt i helhedsplanen for Herning+ er der udarbejdet et forslag til Udviklingsprogram, der skal ledsage rammelokalplanerne i det samlede udbudsmateriale. Som supplement til udviklingsprogtrammet er der udarbejdet et sammendrag af de indkomne forslag om byliv, og hvordan forslagene foreslås at kunne indgå i det videre planarbejde.

Sagsfremstilling

Udviklingsprogrammet præciserer helhedsplanens intentioner for det arkitektoniske udtryk, byrum og bylivsskabende funktioner. Forslag til bylivsskabende funktioner, som kom frem på de offentlige møder der er gennemført om byliv i Herning+, foreslås at indgå i det videre arbejde.

 

Det er tanken, at udviklingsprogrammet skal supplere rammelokalplanerne på de "bløde" områder, som ikke umiddelbart kan omfattes af juridisk bindende termer og regler. Programmet er udarbejdet for at beskrive intentionerne for byomdannelsen i Herning+ og give rammer for dialogen om udviklingen af området og anvendelsen af de enkelte bygninger og delområder.

 

I forbindelse med borgerinddragelsesprocessen fremkom en række ideer og forslag, som er søgt indarbejdet i tillæg nr. 42 til kommuneplanen og rammelokalplanen som ledsager tillægget. Enkelte af forslagene kan være indbyrdes "modstridene" eller vil gøre en realisering af Helhedsplanen vanskelig ud fra den overordnede vison for området, eller ud fra miljømæssige forhold, f.eks. trafik og behovet for parkering eller detailhandelstrukturen i kommunen. Men langt de fleste ideer og forslag vil på relevant måde kunne understøtte realiseringen af Helhedsplanen og er derfor indarbejdet i udviklingsprogrammet og planforslagne.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at Udviklingsprogrammet godkendes som en del af det samlede udbudsmateriale.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Gruppeformændene var inviteret til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Jørn Vedel Eriksen og Peter Villadsen deltog.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Indkomne.Bylivsforslag
  • Udviklingsprogram_01062018