Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

140. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for Herning+

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

 

Sagsresume

Herning Centralsygehus, som ligger i centrum af Herning, flytter i løbet af 2020 til Gødstrup. Med Region Midtjyllands flytning af sygehuset opstår en unik mulighed for at der kan gennemføres byomdannelse af det gamle sygehusområde til helt nye byformål. Med arbejdstitlen Herning+ har Byrådet op til sommereferien 2017 godkendt en helhedsplan for omdannelsen af sygehusområdet, som skal danne grundlag for planlægningen for den snart forestående omdannelse. Helhedplanen faslægger først og fremmest en række overordnede principper for disponeringen af eksisterende bygninger og nybyggeri, trafikafvikling, byrum og grønne områder. Under temaet Byliv i Herning+ er der gennemført en proces med involvering af borgerne, gennem en række wokshops og orienteringsmøder, hvor der er fremkommet mange ideer og forslag til anvendelse af de eksisterende bygninger, nybyggeriet og byrummene. Disse forslag, er sammen med en sammenfatning af helhedsplanen, indskrevet Udviklingsudviklingsprogram for Herning +, som danner baggrund for tillæg nr. 42 og de rammelokalplaner og byggeretsgivende lokalplaner, som senere skal danne baggrund for realiseringen af omdannelsen.

Sagsfremstilling

Realisering af udviklingsprogrammet for Herning+ giver muligheder for etablering af et samspil af boliger, erhverv, offentlige formål samt kultur- og fritidsaktiviteter, for at skabe en bydel, hvor de forskellige anvendelser skaber synergi i et levende bymiljø, som er befolket hele døgnet. Med tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 justeres kommuneplanens gældende rammebestemmelser, så de også indeholder muligehed for visse former for detailhandel sammen med boliger samt caféer og restauranter i området. Planlægningen muliggør derfor ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med et stort udvalg af butikker. Det store antal af boliger, som planen åbner for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel til områdets lokale forsyning.

 

Hele sygehusgrunden omfattes af rammeområde 12.BL5 for byomdannelsesområde til blandet bolig- og erhvervsformål, således at rammebestemmelserne fra rammeområde 12.B24 indarbejdes i rammeområde12.BL5.

Udviklingsprogrammets intentioner om et mangfoldigt og kreativt erhvervsmiljø søges tilgodeset ved, at kommuneplantillægget muliggør visse former for små butikker i forbindelse med f.eks. værksteder, klinikker, wellness- og sundhedsydelser, caféer og restauranter i området.

 

De nuværende rammebestemmelser for etablering af højhus fastholdes, men antallet af etager øges til 15 med krav om etablering af mindst 12 etager. Bygningshøjden fastholdes til 55 m.

 

Kommuneplantillægget danner det kommuneplanmæssige grundlag for en række efterfølgende ramme- og byggeretsgivende lokalplaner. Disse planer udarbejdes og offenliggøres i den kommende tid, således at det lovpligtige plangrundlag kan være tilvejebragt inden sygehuset flytter i 2020. på baggrund af rammelokalplanerne gennemføres udbud og salg af de enkelte etaper af området, hvoraf første etape forventes udbudt i sensommeren i år.

 

Kommuneplantillæg nr. 42 og den tilhørede rammelokalplan, ledsages af en miljørapport, som overordnet beskriver hvordan planlægningen forholder sig til Herning Kommunes miljømål og lovgivningen på området. Det er vurderingen, at planlægnigen samlet set ikke er i strid med Hernings Kommnes miljømål. Med rammerne for lokalplanlægnigen gives muliged for, at der kan opføres ny bebyggelse i en mindre del af den gamle sygehushave ved Skolegade, som er udpeget som grøn bystruktur. Det vurderes, at omfanget af nybyggeri i dette område, er af underodnet betydning for værdien af området som del af den bystruktur, da langt den overvejdende del af sygehushaven udpeges som bevaringsværdigt grønt område. Med planerne øges de samlede grønne områder i forhold til situationen i dag, hvor der er sygehus i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Gruppeformændene var inviteret til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Jørn Vedel Eriksen og Peter Villadsen deltog.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Miljørapport Herning+
  • Kommuneplantillæg 42 til foreløbig vedtagelse