Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

126. Udpegning af valgsteder, valgstyrere, tilforordnede m.v. for 2018 - 2021

Sagsnr.: 84.03.03-A30-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Udpegning af valgsteder, valgstyrere, tilforordnede m.v. for 2018 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere for valgperioden 2018 - 2021 samt andre generelle beslutninger vedrørende et valgs/folkeafstemnings afholdelse.

 

Gruppeformændene er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

I lighed med forrige valgperiode ønskes foretaget udpegning af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere gældende for hele valgperioden 2018 - 2021.

 

Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt for hele valgperioden at tage stilling til en række andre forhold omkring valgets/folkeafstemningens afholdelse jævnfør nedenfor:

 

1. Afgivelse af brevstemmer

Det foreslås, at der kan afgives brevstemmer i Borgerservice, Rådhuset, i den daglige kontortid. Det foreslås ligeledes, at der kan afgives brevstemmer på bibliotekerne i Herning, Aulum, Kibæk og Vildbjerg.

Fristerne for afgivelse af brevstemmer er ændret, således at der til kommune- og regionsrådsvalg kan brevstemmes senest fredagen før valget. For så vidt angår Folketingsvalg, folkeafstemninger og eropaparlamentsvalg kan der stemmes senest 3 hverdag før valget inkl. lørdag. Fælles for alle valgtyper er, at det på sidste dag skal være muligt art brevstemme i tidsrummet 9-16.

 

Det foreslås, at borgerservice på Rådhuset i Herning holder åbent for brevstemmeafgivning på sidste dag fra 9-16.

 

Samtidig foreslås det, at der gives Borgerservice bemyndigelse til at oprette et "flyvende" brevstemmested, således der kan oprettes brevstemmesteder forskellige steder på relevante tidspunkter. Der tænkes her på, at det kan være relevant at have en stand ved events på f.eks. MCH Arena, på Banegården, på gågaden, Herningcentret og ved uddannelsessteder og lignende, hvor det kan give øget valgdeltagelse.

 

2. Godkendelse af valgsteder

Det foreslås, at de i bilaget anførte afstemningssteder godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at udpege et andet afstemningssted, såfremt det ønskede afstemningssted måtte være optaget.

 

3. Valg af næstformand for valgbestyrelserne

I henhold til valglovenes bestemmelser skal næstformanden vælges af byrådet blandt medlemmerne af valgbestyrelsen (flertalsvalg). Valgbestyrelsen er udpeget på det konstituerende møde den 11. december 2017.

 

Borgmesteren foreslår, at Johs Poulsen vælges som næstformand for valgbestyrelsen til Folketingsvalg og folkeafstemninger, Anne Mette Bang Rasmussen som næstformand for valgbestyrelsen til kommune- og Regionsrådsvalg og Tommy Tønning til næstformand for valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg.

 

Der gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at kandidater opstillet i storkredsen kan ikke vælges til valgbestyrelsen eller som suppleanter til valgbestyrelsen efter folketingsvalgloven § 27, stk. 1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller en næstformand for valgbestyrelserne for den resterende del af valgperioden til byrådets godkendelse.

 

4. Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Det foreslås, at der udpeges 125 personer blandt de i Byrådet repræsenterede partier. Udpegningen foreslås som udgangspunkt at være personlig og at skulle gælde for den resterende del af valgperioden indtil udløbet af 2021. Dog kan der for partierne være behov for at ændre på udpegningnen til kommunal- og regionalvalget 2021, hvorfor der til dette valg kan ske nyudpegning, såfremt det ønskes.

 

Forvaltningen vil udarbejdet et forslag til fordelingen af de 125 poster på de respektive afstemningssteder, når de 26 valgformandsposter er fordelt, idet den endelige fordeling skal ses i sammenhæng med de 26 formænd. Dette forslag kan danne grundlag for forhandlingen mellem gruppeformændene om fordeling af pladserne.

 

Fordelingen fra det seneste valg er vedlagt som bilag.

 

Det foreslås endvidere,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege nye valgtilforordnede, såfremt enkelte af de 125 får forfald.

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrere og valgtilforordnede for kommunal- og regionsrådsvalget i 2021 i det omfang partierne ønsker ændringer i udpegningerne til dette valg 

 

at Borgmesteren bemyndiges til i øvrigt at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere fra Herning kommunes administration.

 

at der - som ved tidligere valg - tilbydes de partier, der opstiller til det pågældende valg, og som ikke i øjeblikket er partimæssigt repræsenteret i byrådet, hver at udpege én tilforordnet vælger, der fortrinsvis placeres på afstemningsstedet i Kongrescentret.

 

5. Valg af 26 formænd for valgstyrerne

Efter valgloven skal Byrådet blandt valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder udpege en formand for disse. Økonomi og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at man ønsker tilstræbt, at udpegningen af valgstyrernes formand foretages efter D'Hondts metode.

 

Fordeling af 26 valgstyrerformænd – D’Hondt inklusiv rækkefølge er vedlagt sagen som bilag.

 

* 3 poster fordeles under et efter lodtrækning mellem alle partier i byrådet

 

Det foreslås,

 

at valget af de 26 valgstyrerformænd som udgangspunkt gælder for valgperioden, dog således at der for kommunal- og regionsrådsvalget kan nyudpeges af samme grund som ved valgstyrere og tilforordnede vælgere.

 

at borgmesteren bemyndiges til at udpege en afløser, såfremt en eller flere af valgstyrerformændene får forfald.

 

Fordelingen mellem partierne er aftalt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. juni og fremgår af bilag.

 

6. Udpegning af tilforordnede vælgere til brevstemmeafgivningen på plejehjem mv. og i hjemmene

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal medhjælpere til brevstemmeafgivningen.

 

7. Overførsel af brevstemmer fra et afstemningssted til et andet

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at brevstemmerne for afstemningsområder med færre end 5 brevstemmer, overføres til afstemningsstedet Herning for afstemningssteder i Herning Syd Kredsen og til afstemningsstedet Tjørring for afstemningssteder i Herning Nord kredsen for så vidt angår folketingsvalg, valg til europaparlamentet og folkeafstemninger. Ved kommune- og regionsrådsvalg overføres alle stemmerne til Herning Kongrescenter.

 

8. Valg af skriveredskab samt skriftfarve

Det foreslås, at retningslinjerne fra tidligere valg ændres således at Herning Kommune gør brug af en kuglepen med sort skriftfarve til afkrydsning af stemmesedlen. Der gøres opmærksom på, at vælgerne gerne må bruge andre skriveredskaber end den blyant, der er anbragt i stemmerummet, blot der er tale om et sædvanligt skriveredskab, f.eks. anerkender Indenrigsministeriet fyldepenne, kuglepenne, fiberpenne, farveblyanter

og lignende som sædvanlige skriveredskaber.

 

Endvidere finder Økonomi og Indenrigsministeriet, at eksempelvis farverne sort, rød, blå og grøn bør godkendes.

 

9. Kørsel med ældre og svagelige vælgere

Det foreslås, at retningslinjerne fra tidligere valg videreføres. Dvs. at der indgås aftale med Taxa og Falck om kørsel med ældre og svagelige vælgere til og fra afstemningsstederne.

 

10. Tilladelse til indsamlinger

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at borgmesteren bemyndiges til at godkende indsamlinger på de sædvanlige betingelser. Dvs. der kan gives tilladelse til indsamlinger til velgørende formål som f.eks. Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp m.v.

 

Der er deadline for indrapportering af navne på hhv. formænd og valgstyrere samt tilforordnede vælgere den 15. september 2018. Fristen er fastsat under hensyntagen til sommerferien 2018.

 

Såfremt ovennævnte tiltrædes i overensstemmelse med vedlagte bilag skal der ved fremtidige valg/folkeafstemninger alene tages stilling til evt. budgetmæssige konsekvenser af et valg/folkeafstemning samt ændringer i valgbestyrelsen i tilfælde af, at et eller flere af valgbestyrelsens medlemmer/stedfortrædere er opstillet som kandidater (dog ikke Kommune- og regionsrådsvalg).

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der kan afgives brevstemmer i Borgerservice, Rådhuset og bibliotekerne indenfor de i sagen anførte frister,

 

at borgerservice på Rådhuset i Herning holder åbent for brevstemmeafgivning på sidste dag fra 9-16,

 

at Borgerservice bemyndiges til at oprette et "flyvende" brevstemmested mpt., at der kan oprettes midlertidige brevstemmesteder forskellige steder på relevante tidspunkter,

 

at de i bilaget anførte afstemningssteder godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at udpege alternative afstemningssteder, såfremt et eller flere af de i bilaget nævnte måtte være optaget,

 

at Johs. Poulsen vælges som næstformand for valgbestyrelsen til Folketingsvalg og folkeafstemninger, Anne Mette Bang Rasmussen som næstformand for valgbestyrelsen til kommune- og regionsrådsvalg og Tommy Tønning til næstformand for valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg.

 

at der udpeges 125 personer inklusive valgstyrerformænd blandt de i Byrådet repræsenterede partier. Der gives tilbagemelding om fordeling og navne inden den 15. september 2018,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere fra Herning Kommunes administration,

 

at der - som ved tidligere valg - tilbydes de partier, der opstiller til det pågældende valg, og som ikke i øjeblikket er partimæssigt repræsenteret i byrådet, hver at udpege én tilforordnet vælger, der fortrinsvis placeres på afstemningsstedet i Kongrescentret,

 

at der udpeges 26 formænd for valgstyrerne, jf. bilag. Bilaget er tilrettet i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen,

 

at udpegningerne af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere er personlige og som udgangspunkt gælder valgperioden ud, dog undtaget kommunal- og regionsvalget i 2021 hvor partierne af hensyn til nye kandidater o.l. kan udpege nye tilforordnede,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege nye valgstyrerformænd, valgstyrere og valgtilforordnede til valghandlingerne såfremt der måtte være forfald, herunder til kommune- og regionsrådsvalget 2021, såfremt et eller flere partier ønsker nye udpegninger til dette valg,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal medhjælpere til brevstemmeafgivningen,

 

at overførsel af brevstemmer fra et afstemningssted til et andet følger tidligere praksis som beskrevet i sagen,

 

at retningslinjerne fra tidligere valg ændres, således at Herning Kommune gør brug af en kuglepen med sort skriftfarve til afkrydsning af stemmesedlen. Der gøres opmærksom på, at vælgerne gerne må bruge andre skriveredskaber end den blyant, der er anbragt i stemmerummet, blot der er tale om et sædvanligt skriveredskab, f.eks. anerkender Indenrigsministeriet fyldepenne, kuglepenne, fiberpenne, farveblyanter og lignende som sædvanlige skriveredskaber,

 

at retningslinjerne for kørsel med ældre og svagelige vælge fastholdes som beskrevet i sagen,

 

at borgmesteren bemyndiges til at godkende indsamlinger på de sædvanlige betingelser.

 

Gruppeformændene var inviteret til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Jørn Vedel Eriksen og Peter Villadsen deltog.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Liste politikere kv-2017 1
  • D'Hondts beregning af valgstyrere og tilforordnede
  • D'Hondts beregning af valgstyrerformænd
  • Afstemningssteder_pr_29_maj_2018_efter_størrelse_med_valgstyrerformand