Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. maj 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

164. Høring af strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S

Sagsnr.: 07.04.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Høring af strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsresume

I samarbejde med ejerkommunerne har Energnist I/S udarbejdet et strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S. Strategiforslaget er godkendt af bestyrelsen for Energnist I/S, og er nu sendt i høring hos ejerkommunerne. Høringsperioden afsluttes med udgangen af maj 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at strategiforslaget godkendes.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S. Energnist I/S blev stiftet den 1. januar 2015, som resultat af fusionen af TAS I/S og L90. Selskabet ejer 2 affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg.

 

Strategiprocessen for Energnist I/S blev igangsat af selskabets bestyrelse den 29. januar 2015, og fulgt op af en temadag den 27. maj 2015, hvor en række fagspecialister gav en bred orientering om udfordringer og muligheder i affaldsbranchen og forbrændingssektoren de kommende år. I temadagen deltog både politikere og embedsfolk fra ejerkommunerne og selskabet, og hensigten var, at etablere et fælles fundament for det videre strategiarbejde.

 

Bestyrelsen for Energnist I/S godkendte den 23. februar 2016 forslag til strategi for Energnist I/S. Forslaget er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Forud for det forslag, der nu foreligger, har pågået et arbejde, hvor såvel bestyrelsen, teknisk råd (ejerkommunernes direktørgruppe) og faggruppen (ejerkommunernes affaldsansvarlige) ad flere omgange har behandlet forslag til selskabets mission, visioner og strategier. Formålet har været at sikre en forankring af Energnist I/S' strategi hos de enkelte ejerkommuner.

 

Nærværende høring har således også til formål at give ejerkommunerne mulighed for at komme med bemærkninger forud for bestyrelsens endelige behandling og fastlæggelse af strategien. Høringsperioden forventes afsluttet med udgangen af maj 2016.

 

Formål for Energnist I/S fremgår af selskabets vedtægter og danner grundlaget for den overordnede mission for selskabet, der er foreslået formuleret som følgende:

 

Energnist skal, med fokus på miljø og økonomi, sikre ejerne en tilstrækkelig forbrændingskapacitet, internt som eksternt.

 

I forhold til formulering af missionen er det relevant at bemærke, at der åbnes mulighed for, at Energnist I/S tilvejebringer den tilstrækkelige forbrændingskapacitet enten ved at indgå kontrakter med andre forbrændingsanlæg, eller ved selv at etablere kapacitet. Pt. sikrer Energnist I/S den tilstrækkelige kapacitet ved at udbyde ca. 80.000 – 90.000 årston ud af en samlet årsmængde på ca. 450.000 ton. Denne mængde inkluderer dog ca. 35.000 ton fra ikke ejerkommuner, mængder der bortfalder med udgangen af 2017.

 

 De overordnede visioner for Energnist I/S er defineret som følgende:

 

1.        At kunne være selvforsynet med kapacitet, herunder at sikre en høj

forsyningssikkerhed via egen og/eller ekstern kapacitet under

hensynstagen til pris og miljø.

 

2.        At medvirke til indfrielse af ejernes miljømål via dialog med ejerne om

eksempelvis yderligere kvalitetssikring og sortering af modtaget affald.

 

3.        At være en aktiv spiller i det landspolitiske arbejde med affaldsforbræn-

ding.

 

Med vision nr. 1 understreges igen vigtigheden af, at Energnist I/S skal levere forsyningssikkerhed for så vidt angår forbrænding af det affald, som ejerne anviser til selskabet.

 

Den formulerede strategi i forhold til vision 1 er bl.a. baseret på Miljøstyrelsens fremskrivninger af affaldsmængderne samt prognoser for udvikling i forbrændingskapaciteterne i Danmark. Til trods for Miljøstyrelsens Ressourceplan og de heri definerede initiativer og målsætninger, forventer Miljøstyrelsen en svag stigning i affaldsmængderne til forbrænding i perioden frem mod 2030. I forhold til prognosen for forbrændingskapacitet har Miljøstyrelsen arbejdet med 2 modeller, hvor enten al nuværende kapacitet løbende fornyes eller kapacitet nedlukkes, når anlægget er 30 år gammelt. Sammenholdes disse prognoser med Energnist I/S' kapacitetsbehov, kan forsyningssikkerheden blive udfordret hen omkring 2023-2024, afhængig af, hvordan de øvrige forbrændingsanlægsejere vælger at kapacitetstilpasse.

 

Prognoser og fremskrivninger danner grundlaget for formulering af strategien i forhold til vision nr. 1:

 

Perioden 2016 – 2022

Linje 2 i Kolding levetidsforlænges til udgang 2022 forudsat indgåelse af ny/nye varmeafsætningsaftaler med TreFor og/eller TVIS (alder på linje 2 i 2022: 28 år).

 

Overskydende mængder udbydes (årligt ca. 50.000 ton).

 

 

 

Senest med udgangen af 2018 skal kommunerne godkende en plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed. Energnist skal senest med udgangen af 2017 have planen klar til kommunal behandling. I denne forbindelse skal indgå en afklaring af selskabets opland (eventuelt nye interessenter).

 

Perioden 2023 - 2030

Planen fastlægges i 2018 omfattende bl.a.:

- Kapacitetsplan fra 2023 og frem

- Plan for levetidsforlængelse af Esbjerg og linje 5 i Kolding

 

Det er væsentligt at bemærke, at ejerkommunerne i høj grad vil blive involveret forud for fastlæggelse af planen for, hvordan Energnist I/S skal sikre den fremtidige nødvendige forbrændingskapacitet. Med den skitserede tidsplan vil det forventeligt også være muligt at tilpasse planerne i forhold til en mulig omlægning af rammevilkårene for forbrændingsanlæggene. Der har således i en årrække været forlydende om en eller anden form for mere konkurrenceudsættelse i forbrændingssektoren og forventningen er, at nærmere udmeldinger herom kommer snart.

 

I forhold til vision nr. 2 er foreslået følgende strategi:

 

Perioden 2016 - 2017

Behov for og krav til yderligere sortering af modtaget affald afklares inden 2018. Dette sker bl.a. ved involvering af relevante myndigheder, ejerkommunerne og under hensyntagen til gældende affaldsplaner.

 

Alle ejerkommunerne i Energnist I/S arbejder med en række initiativer, som skal løfte genanvendelsen af affald fra husholdninger og erhverv. Energnist I/S kan medvirke til at understøtte dette ved f.eks. at give yderligere feedback omkring leveret affald eller foretage mere forsortering eller kvalitetssikring af modtaget affald. Derudover vil ændringer i f.eks. brændværdi i det leverede affald have betydning for planlægning af forbrændingskapacitet. Det bemærkes, at der er lagt op til et samarbejde med ejerkommunerne og øvrige relevante myndigheder.

 

Vision nr. 3 tager bl.a. sit udgangspunkt i, at Energnist I/S er et af landets absolut største affaldsselskaber og kan og bør være aktive i forhold til at arbejde for gunstige betingelser for affaldsforbrænding med henblik på at sikre ejerkommunerne sikker afsætning og fornuftig økonomi heri. Strategien i forhold til vision nr. 3 er formuleret som følgende:

 

Perioden 2016 - 2017

Energnist I/S bestyrelsesmedlemmer er i indeværende valgperiode repræsenteret i bl.a. følgende relevante organisationer:

 

Dansk Affaldsforening

Dansk Fjernvarme

KL

 

I 2016-2017 skal der arbejdes med Energnist I/S' overordnede holdninger i forhold til rammerne for affaldsforbrænding i Danmark. Det skal sikres, at Energnist I/S på udvalgte områder taler med én stemme med henblik på størst mulig gennemslagskraft.

 

I strateginotatet er nævnt en række områder, hvor Energnist I/S ser det hensigtsmæssigt at rette fokus. Det drejer sig bl.a. om sektorens organisering, afgiftsforhold, CO2-kvoteordning og import/eksport af forbrændingsegnet affald.

 

Samlet lægger strategiforslaget fra Energnist I/S i høj grad op til, at selskabet, sammen med bl.a. ejerkommunerne, bruger de næste 2 år på at klarlægge rammer og planer for selskabets fremtidige kapacitetstilpasninger.

 

 

Byrådet har udpeget Søren Green til repræsentantskabet for Energnist I/S. Søren Green er medlem af bestyrelsen.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at strategiforslaget for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Strategi for Energnist, høringsforslag af 23. februar 2016