Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. maj 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

135. Befolkningsprognose 2016-2030

Sagsnr.: 00.01.00-P10-1-16 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Befolkningsprognose 2016-2030

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Befolkningsprognosen for 2016-2030 er udarbejdet i samarbejde med Cowi og viser den forventede befolkningsudvikling frem til 1. januar 2030.

 

Folketallet i Herning Kommune forventes på baggrund af de indarbejdede forudsætninger at stige fra 87.602 personer pr. 1. januar 2016 til 96.718 personer pr. 1. januar 2030, svarende til en stigning på 10,4% over 15 år. I perioden 1. januar 2016 til 1. januar 2020 er der tale om en forventet befolkningsstigning på 3,7 %.

 

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i perioden frem mod 2030. Den forventede udvikling i de første år af prognosen er selv sat mere præcise end i de sidste prognoseår. Hertil kan også bemærkes, at der hvert andet år udfærdiges en ny befolkningsprognose og dermed et nyt bud på befolkningsudviklingen.

 

Befolkningsudviklingen har betydning for kommunens indtægter og udgifter. I Herning Kommune benyttes befolkningsprognosen til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, udarbejdelse af elevtalsprognose på skoleområdet og kapacitetsvurdering på ældreområdet. Befolkningsprognosen anvendes også i demografiberegning, som indgår i den årlige budgetlægning.

 

Prognosemodellen tager udgangspunkt i befolkningsdata fordelt på køn og alder samt en fremskrivning af historiske data om antal fødsler og fertilitet, dødelighed samt til- og fraflytning i kommunen. For hver dataserie er foretaget en vurdering af, hvorvidt en fremskrivning af den historiske udvikling vil give et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. Vurderingen er foretaget i samarbejde med Cowi og repræsentanter fra børn og ungeområdet, ældreområdet samt planområdet. Cowis udtræk på landsplan og erfaringer med udarbejdelse af prognoser fra andre af landets kommuner har været et væsentligt input.

 

Cowi har bl.a. anbefalet, at antallet af flygtninge lægges ind i prognosen som en selvstændig del. Antallet af flygtninge har tidligere indgået på lige fod med andre indvandringer i prognosen. I vurdering af den fremtidige udvikling i antallet af flygtninge til Herning Kommune er taget udgangspunkt i den udmeldte flygtningekvote i 2016 og budgetforudsætningerne fra Kommunernes Landsforening.  

Herudover tager prognosemodellen udgangspunkt i boligbyggeprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri for årene 2016-2029. Boligbyggeprogrammet er en væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose, da antallet af nye boliger, der opføres er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst.

 

Boligbyggeriet i Herning Kommune har i perioden 2005-2015 varieret fra 194 til 446 antal nye boliger pr. år med et gennemsnit på 302 boliger pr. år. I det boligbyggeprogram, der er indarbejdet i denne befolkningsprognose, er det genemsnitlige antal boligbyggerier 330 pr. år i perioden 2016-2029.

 

Den nye befolkningsprognose

Befolkningsprognosen viser, at folketallet i Herning Kommune forventes at stige fra 87.602 personer pr. 1. januar 2016 til 96.718 personer pr. 1. januar 2030, svarende til en stigning på 10,4% over 15 år.

 

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellige i de enkelte aldersklasser.

Den positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39 årige medfører en positiv forventning til udviklingen i antallet af 0-2 årige samt 3-5 årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder er i alderen 25-39 år. Der forventes derimod et mindre fald i antallet af børn i den skolepligtige alder. Udviklingen i antallet af 17-24 årige forventes at stige svagt.

 

Den største forventede udvikling ses i befolkningen over 65 år. Alle aldersklasser over 65 år forventes at stige markant frem mod 2030. Stigningen udgør sammenlagt 10% i perioden 2016-2020 og 33 % i perioden 2016-2030. Den kraftige stigning skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen og forventninger om en stigende levealder. Udregnes en simpel forsørgerbyrde, vil den være stigende i perioden. Andelen af de 17-59 årige falder fra 55,3 % i forhold til det samlede befolkningstal i 2016 til 54,9 % i 2020 og 52,3 % i 2030.

 

Der er variationer i antallet af børn, særligt i alderen 3-5 år, hvor der forventes et fald i antallet af børn i de første år af prognoseperioden, hvorefter der igen forventes en stigning i den sidste del af prognoseperioden. Udviklingen betyder, at der senere i prognoseperioden kommer et kortvarigt dyk i antallet af børn i aldersklassen 6-16 årige. Dette skyldes blot, at børnene fra aldersklassen 3-5 årige er rykket en aldersklasse op senere i prognoseperioden. Dagtilbud anvender prognosen i planlægningen af pladskapaciteten og udarbejder en børneprognose. Derudover udarbejdes en særskilt elevtalsprognose.

 

Den endelige befolkningsprognoserapport er vedhæftet som bilag. Elevtalsprognosen og børneprognosen udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og behandles efterfølgende i Børne- og Familieudvalget.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Befolkningsprognosen 2016-2030 tages til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Befolkningsprognosen 2016-2030 er taget til efterretning.

Bilag

  • Befolkningsprognose 2016-2030