Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

252. Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x


x


x

x


x


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune har fået påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe. Det midlertidige forbud indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har 30. oktober 2020 påbudt kommunalbestyrelsen i Herning Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet. Restriktionerne blev straks sat i værk.


Forbuddet gælder både kommunale og private anbringelsessteder og botilbud m.v. beliggende i kommunen, og hvor der på tilbuddet er borgere, som tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med coronavirus.


Formålet med forbuddet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Det enkelte tilbuds ledelse vurderer ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, om der er borgere i en risikogruppe i det konkrete tilbud.


Besøgsforbuddet er trådt i kraft 2. november 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet samt ændringsbekendtgørelse nr. 1551 af 1. november 2020.


Forbuddet mod besøg gælder ikke i kritiske situationer, hvor det vil være muligt at få besøg af en til to faste besøgspersoner. Disse besøg sker efter anvisning fra tilbuddets ledelse og skal som udgangspunkt foregå på tilbuddets udendørs arealer, medmindre tilbuddets ledelse har tilladt, at det kan ske indendørs i den del af de indendørs arealer, som borgeren selv råder over.


Besøgsrestriktionerne på sociale tilbud i Herning Kommune vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når det vurderes, at restriktionerne ikke længere er nødvendige.


Efterfølgende er besøgsrestriktionerne blevet ændret. Med bekendtgørelse nr. 1613 af 15. november 2020 er der givet mulighed for at indrette særlige besøgsrum for faste besøgspersoner på sociale tilbud i de kommuner, som er omfattet af besøgsforbud eller -restriktioner. Bekendtgørelsen er trådt i kraft 16. november 2020 og har ophævet bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020. Besøgsforbuddet af 15. november 2020, som både omfatter indendørs og udendørs arealer, er lempet med bekendtgørelse nr. 1676 af 24. november 2020, så der i stedet indføres et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud i Herning Kommune. Besøgsrestriktionerne gælder fortsat kun sociale tilbud, hvor der er borgere, som tilhører en risikogruppe.


Børne- og Familieudvalget har fået forelagt sagen til orientering 11. november 2020 og har taget orienteringen til efterretning. Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen henholdsvis 18. november 2020 og 25. november 2020 og anbefaler indstillingen godkendt.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der udstedes midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet med de beskrevne undtagelser.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Orienteringsskrivelse - besøgsrestriktioner sociale tilbud