Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

251. Frigivelse af anlægsbevilling til energimærkning af kommunale bygninger

Sagsnr.: 00.00.00-P19-768-08 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til energimærkning af kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,351 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til energimærkning af kommunale bygninger.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er generelt fokus på energiforbruget i offentlige bygninger, og derfor er det i kommunens interesse, at bygningerne holdes i en sådan stand, at unødigt energiforbrug undgås.


I 2009 blev det i Herning Byråd besluttet, at der skulle gennemføres energimærkning af kommunale ejendomme, hvilket blev iværksat successivt fra 2009. Der er således gået ca. 10 år fra de første energimærkninger, og der skal således foretages genmærkning af de kommunale ejendomme, da en energimærkning er gældende i 10 år. Samtidig har kommunen nogle få ejendomme, hvor der skal ske en førstegangs energimærkning (blandt andet ved senere erhvervelser).

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,351 mio. kr. i 2020 til energimærkning af kommunale bygninger på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013087.


Der er en mindre periodeforskydning af mærkningen, hvilket betyder, at omkostningerne i 2020 forventeligt ikke bliver så høje, som tidligere antaget. Ud af budgettet på 1,351 mio. kr. forventes omkostningerne i 2020 at blive 0,6 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,751 mio. kr. vil blive anvendt i 2021 og forventes overført til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,351 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013087 Energimærkning af kommunale bygninger


at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,351 mio. kr. i 2020 på samme stednr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.