Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

250. Godkendelse af anlægsregnskab for opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.

Sagsnr.: 09.02.15-A00-1-18 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Godkendelse af anlægsregnskab for opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opkøb af Sdr. Kartoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 071079 Opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug på Serviceområde 04 Grønne områder.


Byrådet bevilgede den 17. april 2018, pkt. 88, anlægsbevillinger på henholdsvis 8,275 mio. kr. til udgifter og 8,275 mio. kr. til indtægter i forbindelse med opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug samt tilskud fra Miljøstyrelsen til formålet.


Silstrup Dambrug har valgt at aflyse opkøbet, idet ejer ønsker at bevare foderkvoten til andre formål. Opkøbet af Silstrups foderkvote gennemføres derfor ikke.


Opkøb af foderkvoten samt retten til vandindvinding ved Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum og Vesterkrog Dambrug er nu gennemført.


Ronnum Dambrug og Sdr. Karstoft Fiskeri skal i henhold til aftalen reetablere arealerne for egen regning og bortskaffe fremmedlegemer mm. i henhold til gældende regler samt kommunens anvisning. Udgiften indgår ikke i opkøbet af foderkvoten samt retten til vandindvinding.


Ronnum Dambrug forventes reetableret i løbet af 2021. Sdr. Karstoft er tæt på at være færdigreetableret og forventes afsluttet inden årets udgang.


Vesterkrog Dambrug er fredet (en del af fredningen af Skjern Å Nørrekanal) og henligger derfor som et spor i landskabet.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071079

Opkøb af Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.

U

8.275.000

5.873.820

2.401.180

I

-8.275.000

-5.873.730

-2.401.270

N

0

90

-90


Afvigelsen skyldes, at ejeren af Silstrup Dambrug ikke ønsker dambruget opkøbt.


Da Silstrup Dambrug ikke erhverves som forudsat ved bevillingsafgivelsen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.