Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

249. Frigivelse af anlægsbevilling til nye affaldsbeholdere

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nye affaldsbeholdere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 35,496 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere til samtlige husstande i hele Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af ny renovationsordning, hvor der skal ske affaldssortering i 2-delte affaldsbeholdere ved husstandene, skal samtlige affaldsbeholdere i hele Herning Kommune udskiftes.


Som præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget på møde den 8. juni 2020, pkt. 123 har Herning Kommune efter udbud valgt PWS A/S som ny leverendør af beholderne. PWS står samtidig for udkørsel og hjemtagning af beholderne, herunder montering af sorteringsvejledninger, piktogrammer og labels på beholderne. Alle husstande får desuden udleveret en køkkenspand, poser til madaffald og sorteringsvejledning til ophæng.


Der er i alt afsat 35,496 mio. kr. på Serviceområde 07 Renovation til affaldsbeholdere inkl. udkørsel og hjemtagning. Dette beløb skal dække alle udgifter i forbindelse med udskiftning af beholderne, herunder bl.a. informationsmateriale, skilte og mærkater.

Økonomi

Udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 35,496 mio kr. i 2020 på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 161099 Udskiftning af affaldsbeholdere.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 35,496 mio. kr. på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 161099 "Udskiftning af affaldsbeholdere"


at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 35,496 mio. kr. på samme stednr. i 2020.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.