Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

248. Køb af jord til vejformål, N.O. Hansens Vej, Herning

Sagsnr.: 05.01.02-P20-10-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål, N.O. Hansens Vej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

I samarbejde med Ikast-Brande Kommune skal der etableres en vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé. Der er dermed behov for at erhverve et stykke jord fra ejendommen Skovbyvej 5, 7400 Herning (matr. 1r Skovby By).


På Byrådsmødet den 22. juni 2020, pkt. 143 blev forvaltningen bemyndiget til at indlede forhandlinger om køb af jorden.


Forvaltningen anbefaler, at ekspropriation gennemføres.

Sagsfremstilling

Den 11. august 2020 blev der afholdt åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation af det areal, der skal bruges til en 1 km ny vej, som krydser kommunegrænsen og skaber en vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé. Ca. 250 m af vejen forløber i Herning Kommune. Karlo Brondbjerg deltog som repræsentant for Herning Kommunes Byråd, og Ib Lauritsen deltog som repræsentant for Ikast-Brande Byråd.


Bemærkninger fra åstedsforretningen samt de bemærkninger, der inden 4 ugers fristens udløb er kommet til ekspropriationen, er vedlagt sagen (kopi af protokollen).


Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98, da det er nødvendigt at erhverve jorden for at kunne gennemføre vejprojektet.

Efter åstedsforretningen blev der afholdt forhandlinger om erstatningssummen med ejeren, hvilket førte frem til, at der blev indgået et forlig.

Økonomi

Den del af erstatningssummen, der skal betales af Herning Kommune, udgør 150.000 kr. Udgiften finansieres af anlægsbevilling til projektet på 2,2 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at ekspropriation gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98 i henhold til ekspropriationsplan


at den samlede erstatning på 150.000 kr. finansieres af anlægsbevilling på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Kort