Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

246. Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolerne

Sagsnr.: 17.01.00-P24-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund, Maja Krarup Lenger

Sagsresume

Af folkeskolelovens § 41 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 15. september 2020 (punkt 122) at sende den reviderede styrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne. På baggrund af de indkomne høringssvar er styrelsesvedtægten justeret. De indkomne høringssvar forelægges til orientering og den deraf afledte justering af styrelsesvedtægten til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Af folkeskolelovens § 41 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.


Styrelsesvedtægten skal indeholde bestemmelser om:

 1. Skolebestyrelsernes sammensætning
 2. Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4
 3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen
 4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen


Vedtægten skal også indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen. I et bilag til vedtægten fremgår beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.


Styrelsesvedtægten har hidtil bestået af to dokumenter: Selve styrelsesvedtægten og et bilagsmateriale, hvor alle relevante forhold, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelser relevante for skolebestyrelsens arbejde, fremgår. Bilagsmaterialet har hidtil været sammensat af disse mange enkeltdele. Inspireret af Århus Kommune er formen ændret i denne udgave. Her vil bilagene komme til at figurere enkeltvis på kommunens hjemmeside. Dette letter tilgængeligheden og muliggør, at de enkelte bilag løbende kan revideres.


I perioden 23.09.2020 til 29.10.2020 har skolebestyrelserne haft mulighed for at afgive høringssvar til den reviderede styrelsesvedtægt. Der er indkommet høringssvar fra følgende parter (se bilag for indholdet i de konkrete høringssvar):

 • Aulum-Hodsager Skoles bestyrelse
 • Brændgårdskolens bestyrelse
 • Engbjergskolens bestyrelse
 • Haderup Skoles fællesbestyrelse
 • Herningsholmskolens bestyrelse
 • Højgårdskolens bestyrelse
 • Kildebakkeskolens bestyrelse
 • Lind Skoles bestyrelse
 • Læringscenter Syd, fællesbestyrelse
 • Sdr. Felding Skoles fællesbestyrelse
 • Skalmejeskolens bestyrelse
 • Skarrild/Karstoft Landsbycenter, fællesbestyrelse
 • Sørvad-Ørnhøj Skoles fællesbestyrelse
 • Timring Læringscenters fællesbestyrelse
 • Valdemarskolens bestyrelse
 • Vestervangskolens bestyrelse


Generelt er der tilfredshed med den reviderede styrelsesvedtægt, da den opleves mere overskuelig og lettere at læse end den tidligere. Nedenfor fremgår nogle af de gennemgående kommentarer samt hvilke ændringer, der er foretaget i styrelsesvedtægten på baggrund heraf. For det fulde overblik over kommentarer og rettelser henvises til bilag.


Fokus på § 24a:
Flere af fællesbestyrelserne undrer sig over, at fællesbestyrelserne kun i begrænset omfang nævnes i styrelsesvedtægten. Dette er taget til efterretning. Forvaltningen har besluttet at tilføje et bilag til styrelsesvedtægten, som beskriver de særlige retningslinjer, der gælder for § 24a, herunder bestyrelsessammensætning, valgperioder mv. Det er indskrevet i styrelsesvedtægten, så det fremgår, at vedtægten også gælder for fællesbestyrelserne.


Elevrepræsentation i skolebestyrelsen:
Flere bestyrelser udtrykker udfordringer ved at have elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. De efterspørger derfor, at kommunalbestyrelsen gør det muligt at anmode om fravigelse fra bestemmelsen ved skoler/afdelinger til og med 6. klassetrin. Jævnfør folkeskoleloven er det dog kun muligt at fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen ved skoler eller afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin. Derfor kan anmodningerne ikke imødekommes. Forvaltningen vil dog tage initiativ til, hvordan arbejdet kan kvalificeres.


Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af leder og medarbejdere:

Der er et par bestyrelser, som efterspørger bredere deltagelse fra skolebestyrelsen i forbindelse med ansættelse af skolens leder. Det er afgørende, at der sikres opbakning i skolebestyrelsen, når skolens leder ansættes. Praksis i Herning Kommune er, at mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen deltager ved ansættelse af skolens leder. Dette præciseres i styrelsesvedtægten.


Desuden spørger enkelte bestyrelser ind til skolebestyrelsen rolle i forbindelse med ansættelse af pædagoger i SFO’en. Jævnfør folkeskolelovens § 40, stk. 6 skal skolebestyrelsen give udtalelse ved ansættelse af både lærere og pædagoger. Da skolerne nu har fået SFO’er, og disse hører under folkeskoleloven, gælder skolebestyrelsen rolle i ansættelsesproceduren også, når der ansættes pædagoger til SFO’en.


Meningsfulde Fællesskaber:
Der ønskes et større aftryk af ”Meningsfulde Fællesskaber”, særligt barnets stemme i forhold til, hvordan man sikrer og kvalificerer elevrepræsentation i skolebestyrelsens arbejde. Det vurderes yderst relevant at indskrive Meningsfulde Fællesskaber i styrelsesvedtægten, da skolebestyrelsen har et medansvar for at bidrage til opfyldelse af strategien.


Udover disse gennemgående kommentarer er der flere enkeltstående kommentarer, som har ført til mindre ændringer eller præciseringer i styrelsesvedtægten.


Supplerende til sagen bemærker Børne- og Familieudvalget ved behandlingen af sagen, at de indkomne høringssvar understreger vigtigheden af det igangsatte arbejde med inddragelse af børn og unge, jf. budgetmålet om "Barnets stemme".

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at styrelsesvedtægt for skolerne godkendes på baggrund af de indkomne høringssvar.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Skolestyrelsesvedtaegt-herning-kommune - endelig 03.11.2020
 • Hovedpointer og ændringer jævnfør høringssvar
 • Høringssvar til styrelsesvedtægt