Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

243. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum

Sagsnr.: 02.00.00-P20-3-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo U Bertelsen, Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der anmodes om godkendelse af og frigivelse af anlægsmidler til etablering af rampe, trappelift og elevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum.

Sagsfremstilling

På Aulum-Hodsager Skole, afd. Aulum går en benamputeret elev, som har vanskeligt ved at færdes på trapper. "Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap" § 5 siger, at "Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap. Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer."


Således er kommunen forpligtiget til at sikre, at alle elever kan færdes på skolen og deltage i undervisningen. Der er ikke elevator på Aulum Byskole, så den bedste løsning vil være at etablere en rampe ved biblioteket, en trappelift ved faglokalerne og elevator til betjening af klasselokalerne i stueplan, 1. sal og 2.sal.


Det nye bygningsreglement betyder, at der skal eksterne rådgivere på opgaven for at sikre brandforhold og statik ved etableringen af en trappeelevator.

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et budget til opgaven på 950.000 kr.

Økonomi

Der anmodes om en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til etablering af trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.


Udgiften finansieres af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301001 10 Skolerne - fælles udgifter.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der etableres rampe, trappelift og elevator på Aulum Byskole
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,95 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr. i 2020
at beløbet finansieres af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301001 01 Skolerne - fælles udgifter i 2020.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • 2020.10.22 - Notat elevator m.m