Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

242. Frigivelse af anlægsbevilling til Gullestrup Børnecenter

Sagsnr.: 02.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til Gullestrup Børnecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen, Tove Mortensen, Pia Colstrup, Maria Kringelholt, Claus Pedersen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevillinger på i alt 9,227 mio. kr. til 2. etape af "Helhed i Gullestrup", som i henhold til investeringsoversigten skal gennemføres i 2021, samt godkendelse af revideret lejeaftale mellem Herning Kommune og Gullestrup Sport og Kultur.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevillinger på i alt 9,227 mio. kr. til gennemførelse af til- og ombygning i forbindelse med kapacitetstilpasning i Gullestrup.


Anlægsprojektet er 2. og sidste etape af realiseringen af "Helhed i Gullestrup", som er præsenteret i Ideoplæg af 19. april 2018.


Siden ideoplægget blev udarbejdet, er Børnecenter Nord blevet kommunaliseret og gået sammen med Gullestrup skole i en §24a-ordning (fælles ledelse og fælles bestyrelse) til det, der nu hedder Gullestrup Børnecenter. Desuden er fritidshjem overgået til SFO. Disse ændringer underbygger visionen i ideoplægget "Helhed i Gullestrup". Samarbejdet mellem daginstitution, skole og kulturhus/hal er nu endnu tættere.


I samarbejde med blandt andre institutionslederen og den nytiltrådte skoleleder, er der udarbejdet et dispositionsforslag.


Ved at ombygge i eksisterende skoleområde og tilbygge en toiletkerne samt en reorganisering af skolens funktioner, gives der plads til det nødvendige antal undervisningslokaler og depoter.


Der bliver bygget vuggestue i tilknytning til eksisterende børnehave. Der etableres produktionskøkken i samarbejde med Gullestrup Sport og Kultur i lokaler, som Herning Kommune i dag lejer af Gullestrup Sport og Kultur. Lejeaftalen skal revideres, da et klasselokale udgår af lejemålet og i stedet indgår leje af et tilsvarende areal til produktionskøkkenet. Størrelsen af lejemålet udgør uændret 210 m2 i den reviderede lejeaftale.


Gullestrup Børnecenter samles på én matrikel og projektet vil arealoptimere aktiviteterne omkring skole, daginstitution og SFO. Det betyder, at Lille Østergård, Trælundvej 5, som i dag huser en specialklasse, og Hedegården, Lyngens Kvarter 225-227, som i dag huser vuggestue, fraflyttes. Disse to adresser undersøges af forvaltningen med henblik på, om de kan overgå til andre formål eller afhændes.

Økonomi

Anlægsudgift til vuggestue inkl. nyt produktionskøkken udgør i alt 5,727 mio. kr. og anlægsudgift til ombygning af skolen udgør 3,5 mio. kr.


Der anmodes således om anlægsudgiftsbevillinger på henholdsvis 5,727 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, nyt stednr. samt 3,5 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr.


Anlægsudgiften på i alt 9,227 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke og Ungdomsskoler, stednr. 301099-03, Gullestrup Skole/Li. Østergård, kapacitetstilpasning i 2021.


Driftsudgifter til de nye og ombyggede lokaler afholdes indenfor driftsbudgettet til Gullestrup Børnecenter på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.


Det samlede areal, som lejes hos den selvejende institution Gullestrup Sport og Kultur, er uændret efter revidering af lejeaftalen, og der skal således ikke ske belastning af lånerammen ved indgåelse af den reviderede lejeaftale, jf. lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der til vuggestue inkl. produktionskøkken meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,727 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr.
at der til ombygning af skolen meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr.
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 9,227 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 03 Gullestrup skole/Li. Østergård
at den reviderede lejeaftale mellem Herning Kommune og Gullestrup Sport og Kultur godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Idéoplæg Helhed i Gullestrup 19042018
  • Dispositionsforslag 2020
  • Gullestrup.lejekontrakt.28102020.final