Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

240. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Ny Herningsholmskole

Sagsnr.: 82.20.00-P00-3-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Ny Herningsholmskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af en ny Herningsholmskole til delvis erstatning for den nuværende skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2021.


Byrådet har besluttet byggeri af en ny 3-sporet skole, som en delvis erstatning for den eksisterende Herningsholmskolen med afsæt i en økonomisk ramme på 196 mio. kr.


Den eksisterende idrætshal og bygninger til indskolingshus bevares og derudover nybygges ca. 9.600 m2. Der blev også afsat midler til veje og stier for, at skolen kan blive en trafiksikker skole.


Skolen skal bygges med en fleksibilitet, der kan rumme både almenområdet og specialområdet. Skolen tænkes organiseret i tre dele – indskoling, mellemtrin og udskoling med hver deres pædagogiske måde at organiser sig på. Indretningen skal være fleksibel, så den kan rumme forskellige pædagogiske tiltag, herunder specialpædagogiske tiltag og vekslende gruppestørrelser.


Der er i perioden 2021-2025 afsat 196 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301099 04, Ny Herningsholmskole.


Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

I investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb til Herningsholmskolen på henholdsvis 12,665 mio. kr. i 2021, 30,805 mio. kr. i 2022, 61,590 mio. kr. i 2023, 54,728 mio. kr. i 2024 samt 40 mio. kr. i 2025. Det samlede anlægsbudget er således 199,788 mio. kr. i årene 2021-2025 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 04.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 12,665 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. Ny Herningsholmskole i 2021
at beløbet på 12,665 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 04 Ny Herningsholmskole.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet de finder prioriteringen forkert.