Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

239. Godkendelse af programoplæg for ny Herningsholmskolen

Sagsnr.: 82.20.00-P00-3-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af programoplæg for ny Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Programoplæg for Ny Herningsholmskolen fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Programoplæg for den nye Herningsholmskolen foreligger nu til politisk godkendelse. Oplægget er blevet til i et tæt samarbejde mellem administrationen, skolens ledere og medarbejdere og er vedlagt sagen.


Fokus i arbejdet har været på det pædagogiske indhold og organisering af den nye skole som en erstatning for den eksisterende Herningsholmskolen med afsæt i en økonomisk ramme på 196 mio. kr.


Skolen skal bygges med en fleksibilitet, der kan rumme både almenområdet og specialområdet. Målet er at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring og trivsel - og samtidig sikre optimal udnyttelse af lokaler og udearealer. Synergieffekter i og omkring skolen og dennes betydning for lokalområdet har også været prioriteret højt i arbejdet. Det har samtidig været naturligt at inddrage FN's Verdensmål i rammesætningen af projektet.


Resultatet forventes at være en fremtidssikret skole, som både indholds- og funktionsmæssigt er visionær og varierende i forhold til de fysiske læringsmiljøer, så de pædagogiske krav bliver tilgodeset.


Programoplægget blev præsenteret for Børne- og Familieudvalget på deres møde.


Der vil blive tale om en kompakt skole i flere etager i størrelse og med en beliggenhed, som lokalplanmæssigt er behandlet i udkast på Byplanudvalgets møde d. 2. november 2020. Skolen er overordnet organiseret med afsæt i det pædagogiske-arkitektoniske program, der er vedlagt sagen. Skolen skal som minimum integreres med den eksisterende hal og indskolingshus. Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, ønskes dele af den eksisterende skole integreret. Hvis dele af skolen integreres i et nyt projekt, skal der indregnes erstatningsarealer, således skolen kan fungere under byggeriet.

Økonomi

I investeringsoversigten for budget 2021-2022 er afsat rådighedsbeløb på 12,380 mio. kr. i 2021, 30,380 mio. kr. i 2022, 60,988 mio. kr. i 2023, 54,000 mio. kr. i 2024 og 40,000 mio. kr. i 2025. Alle beløb er pristalsreguleret siden projektopstart og kan derfor summeres til 197,748 mio. kr.Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

I investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb til Herningsholmskolen på henholdsvis 12,665 mio. kr. i 2021, 30,805 mio. kr. i 2022, 61,590 mio. kr. i 2023, 54,728 mio. kr. i 2024 samt 40 mio. kr. i 2025. Det samlede anlægsbudget er således 199,788 mio. kr. i årene 2021-2025 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 04.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at programoplægget vedrørende Ny Herningsholmskolen godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet de finder prioriteringen forkert.

Bilag

  • Programoplæg_BFU_20201111
  • 20201007_PædProgram_Nyherningsholmskolen