Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

238. Herning Bibliotekernes tilslutning til "Det Digitale Folkebibliotek" fra 1. januar 2021

Sagsnr.: 21.07.00-G00-1-20 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Herning Bibliotekernes tilslutning til "Det Digitale Folkebibliotek" fra 1. januar 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne fremsender ønske om, at Herning Kommune godkender tilslutning til den nyoprettede forening ”Det Digitale Folkebibliotek”, som blev dannet i maj 2020, hvor opgaver og medarbejdere overgik fra det hidtidige og af Staten og KL fælles drevet Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) til den nye forening, som fremad rettet består og bliver drevet af bibliotekskommuner.


Tilslutningsaftalen med ”Det Digitale Folkebibliotek” gælder henholdsvis tilslutning til Basispakke, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakke og dertil hørende tilslutningsudgifter.


Sagsfremstilling

Efter statens udtræden af DBC A/S og overdragelse af bestillerfunktionen for selskabets levering af den nationale fælles bibliotekskatalog til KOMBIT i 2019, besluttede KL og kulturministeren, at medarbejdere og opgaver i samarbejdsorganisationen Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) skulle overdrages til en kommunal forening.


I foråret 2020 gik de danske folkebiblioteker i alle landets kommuner sammen i foreningen ”Det Digitale Folkebibliotek”.


”Det Digitale Folkebibliotek” overtog pr. 1. august 2020 alle opgaver og medarbejdere fra DDB og pr. 1. januar 2021 bliver de opgaver, der hidtil er blevet varetaget af foreningen eReolen, videreført til den nye forening.


Betaling for ydelser til DDB ophører pr. 31. december 2020 og samarbejdet med og betaling for ydelser til foreningen eReolen ophører pr. 31. december 2020.


Herning Bibliotekerne indstiller nu tilslutning til foreningen ”Det Digitale Folkebibliotek” og til Basispakke, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakke og dertil hørende tilslutningsudgifter. Hvis Herning Bibliotekerne ikke tilslutter sig aftalen, kan biblioteket ikke længere tilbyde herningenserne en hjemmeside der er en del af bibliotekernes landsdækkende digitale infrastruktur m.m., eller udlåne e-bøger til borgerne.


Tilslutningsaftalen med ”Det Digitale Folkebibliotek” kan af hver af parterne opsiges med et (1) års skriftligt varsel til den 1. januar i et år.


Prisen for tilslutningerne er beregnet ud fra tilslutningsprocent på henholdsvis 100%, 90% og 80% blandt landets kommuner og udregnes som procentdel af befolkningen. Indholdsmæssigt består tilslutningen af følgende tre delelementer med hver sine prisberegninger for tilslutning:


  • Basispakke består af services og opgaver vedrørende kategorierne: brugergrænseflader, indkøb, BI og statistik, juridisk rådgivning og organisationen Det Digitale Folkebibliotek.

Tilslutningsprisen er beregnet ud fra 2,06 kr. pr. borger i Kommunen pr. 1. september 2020.


  • Udlånsordningen eReolen består af services og opgaver i kategorierne: redaktion og markedsføring, IT-drift og udvikling mv., materialevalg, support, forhandling med forlag m.fl., projektledelse, administration og økonomi.

Tilslutningsprisen er forbrugsbestemt og beregnet ud fra kommunernes procentandel af det samlede nationale udlån for perioden 1. januar til 23. september 2020 er opgjort. Denne procentdel udgør den andel af de budgetterede udgifter til udlånsordningen eReolen, som bibliotekskommunerne skal betale for det kommende år 2021.


  • Hjemmesidepakke består af services og opgaver, der udføres af foreningen vedrørende brugergrænseflader.

Tilslutningsprisen er beregnet ud fra 0,69 kr. pr. borger (ved 100% tilslutning) i Kommunen pr. 1. september 2020.Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Økonomi

Af tabellen nedenfor fremgår tilslutningspriserne for de enkelte delelementer.Det fremgår af tabellen, at tilslutningsprisen i alt for Herning Kommune er opgjort til 459.119 kr. ved 100% tilslutning, 505.120 kr. ved 90% tilslutning og 551.112 kr. ved 80% tilslutning.


Til sammenligning har udgifterne i 2020 til DDB og foreningen eReolen været 385.062 kr.


Merudgiften i 2021 set i forhold til 2020 er ved 100% tilslutning 74.057 kr. Ved 90% tilslutning er merudgiften 120.058 kr. Ved 80% tilslutning vil der være en merudgift på 166.060 kr. Herning Bibliotekerne forventer en 100% tilslutning.


Forretningsmodellen, det økonomiske set up for og prioriteringer i den nye forening diskuteres p.t. blandt medlemsbibliotekerne, og der arbejdes aktivt for at tilpasse samarbejdet, således at bibliotekerne undgår merudgifter på området.


Merudgiften finansieres af serviceområde 14 Biblioteker.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Herning Kommune tilslutter sig foreningen "Det Digitale Folkebibliotek" pr. 1. januar 2021,
at merudgiften fra 2021 og frem finansieres af serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Vedtægter for Det Digitale Folkebibliotek
  • Herning_Aftale om tilslutning til Basispakken Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken
  • Herning_Bilag 1_Basispakken og udlånsordningen eReolen
  • Herning_Bilag 2_Hjemmesidepakken