Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

235. Optagelse af lån til finansiering af udlån til ejendomsskatter ifm. indefrysningsordningen

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Optagelse af lån til finansiering af udlån til ejendomsskatter ifm. indefrysningsordningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Kommunerne skulle fra og med 2018 indefryse skattestigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som rentefrie lån.


Ifølge den tidligere indgåede aftale skulle staten overtage de kommunale udlån vedrørende indefrosset grundsskyld i 2021.


Der er nu indgået et nyt boligforlig, hvor denne overtagelse er udskudt til 2024.


Denne sag er forslag til korrigerende handlinger i den forbindelse.

Sagsfremstilling

Med lov nr. 278 fra den 17. april 2018 blev den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 vedtaget af Folketinget.


Kommunerne skulle fra og med 2018 indefryse skattestigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som rentefrie lån. Det var en ordning, der var obligatorisk for borgerne, men hvor alle lån er rentefrie for borgerne.

Når ordningen efter planen udløb ultimo 2020, ville staten overtage lånene til kurs 100.


På denne baggrund besluttede Byrådet på mødet den 5. marts 2019, at der skulle optages lån som mellemfinansiering af udlånene indtil statens overtagelse i 2021. Der blev optaget lån på 4,85 mio. kr. vedrørende 2018 og 10,40 mio. kr. vedrørende 2019.


I maj 2020 indgik folketinget imidlertid en ny aftale om boligbeskatning, hvor et af elementerne heri var, at den forudsatte implementering af boligskatteforliget i 2021 udskydes til og med 2023. Med aftalen gøres den midlertidige indefrysningsordning frivillig fra 2. halvår 2021 eller tidligst muligt herefter, så boligejerne får mulighed for at fravælge ordningen.


Dette betyder samtidig, at det er usikkert, hvilken økonomisk betydning dette vil få for Herning Kommunes udlån for årene 2021-2023, hvorfor stillingtagen til eventuel lånefinansiering af udlånene for disse år, først bringes frem ved regnskabsårenes udløb.


Nedenstående viser udlån til indefrysningsordningen, den aktuelle status, samt forslag til korrigerende handlinger.


Vedrørende

Beløb

Status

Forslag

2018

4.850.000

Lånefinansieret med udløb primo 2021

Forlænges til 2024

2019

10.400.000

Lånefinansieret med udløb primo 2021

Forlænges til 2024

2020

14.500.000

Ikke lånefinansieret pt.

Nyt lån i KommuneKredit med udløb 2024


De to lån på henholdsvis 4,850 mio. kr. og 10,400 mio. kr. med udløb primo 2021, foreslås forlænget til udløb 2024. Udlånet på 14,500 mio. kr. vedrørende 2020 foreslås ligeledes finansieret med optagelse af et nyt lån i KommuneKredit med udløb primo 2024.


Da forventningerne stadigvæk er, at staten overtager udlånene primo 2024, foretages der følgende budgetmæssige korrektioner.


Udgiftsbevillingen til indfrielse af tidligere optagne lån på 15,250 mio. kr., der er indarbejdet i budget 2021 på Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån, flyttes til 2024, hvor indfrielsen på nyt lån på 14,500 kr. også indarbejdes.


De forventede indtægter ved statens overtagelse af udlånene, der er budgetteret på Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender med 15,250 kr. i 2021, flyttes til 2024, hvor indtægten på statens overtagelse af det nye lån på 14,5 mio. kr. ligeledes indarbejdes.

Indstilling

Økonomi- og Erhversdvalget indstiller,

at lånene på henholdsvis 4,850 mio. kr. og 10,400 mio. kr. forlænges til 2024,


at der optages et nyt lån på 14,500 mio. kr. i KommuneKredit med udløb 2024 til finansiering af udlånene i 2020,


at der i budget 2024 indarbejdes en indtægtsbevilling på 29,75 mio. kr. på Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender vedrørende statens overtagelse af udlånene,


at der i budget 2024 indarbejdes en udgiftsbevilling på 29,75 mio. kr. på Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån vedrørende indfrielse af de optagne lån.
Økonomi- og Erhversdvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.