Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

234. Udmøntning af nedsat AUB-bidrag

Sagsnr.: 81.23.03-S00-1-20 Sagsbehandler: Hanne Agnes Østergaard Rasmussen  

Udmøntning af nedsat AUB-bidrag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: Michael Hjort

Sagsresume

Med trepartsaftalen fra maj 2020 har Herning Kommune ekstraordinært fået tilbageført 6 mio. kr. i 2020 som følge af nedsættelse af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).


Beløbet skal anvendes til at oprette flere praktikpladser i 2020. Det er sket hos Sundhed og Ældre, hvorfor der med denne sag udmøntes 2,125 mio. kr. til området. Restbeløbet på ca. 4 mio. kr. reserveres til medfinansiering af merudgifterne til Covid 19 i 2020.

Sagsfremstilling

Den aktuelle økonomiske situation som følge af Covid 19 risikerer at gå hårdt udover elever, der er i praktik som en del af deres erhvervsuddannelse. Samtidig er der over en længere årrække oparbejdet en større opsparing i AUB, fordi de arbejdsgiverindbetalte indtægter i ordningen har oversteget udgifterne.


På den baggrund indgik Kommunernes Landsforening (KL) den 28. maj 2020 en trepartsaftale om "Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder". Aftalen udmønter samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing i AUB (tidligere AER), hvoraf den kommunale del udgør 600 mio. kr.


Af de 600 mio. kr. udgør AUB bidragsnedsættelsen det største beløb på 400 mio. kr. Herudover er afsat 200 mio. kr. til forhøjet lønrefusion, bonus til rekruttering af elever og styrkelse af velfærdsuddannelserne. Disse midler er ikke udbetalt som en samlet betaling til kommunerne, men er afsat som puljer, som kommunerne kan ansøge om beløb fra.


Herning Kommune har i juli 2020 fået en bidragsnedsættelse i den samlede betaling for AUB på i alt 6 mio. kr. Beløbet dækker nedsættelse af bidragene i 2.-4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 for Herning Kommune incl. selvejende institutioner. Beløbet er opdelt med 4 mio. kr. til elevuddannelsesområdet (eud) og 2 mio. kr. til voksen, efteruddannelse og videreuddannelse (VEU), jf. skemaet nedenfor.AUB-bidragsnedsættelsen er tiltænkt anvendt til etablering af nye praktikpladser/uddannelsesaftaler og andre initiativer vedrørende det generelle uddannelsesansvar.


Det overordnede billede i Herning Kommune er, at der er udfordringer med at skaffe kvalificerede elever. Det gælder især på SOSU-området og i nogen grad ift. pædagogiske assistentelever. Meldingen fra forvaltningerne er, at de har ansat de elever, som de plejer at ansætte og ikke har haft ressourcer til øget elevrekruttering.


På SOSU-området er der dog lagt kræfter i en øget og styrket elevrekruttering. Sundhed og Ældre har oprettet 19 ekstra praktikpladser til social- og sundhedsassistenter i 2020. De øgede udgifter til løn til SOSU-assistenterne er opgjort til 1,295 mio. kr. Herudover er iværksat andre initiativer vedrørende det generelle uddannelsesansvar for i alt 0,830 mio. kr. De andre initiativer er møntet på at tiltrække flere til at påbegynde en SOSU-uddannelse samt at fastholde og sikre gennemførelse af uddannelsen bl.a. i form af ekstra tid til elevfordybelse og vejledning. Samtidig er der fokus på praktikvejlederens rolle og efteruddannelse.


Samlet set har Sundhed og Ældre anvendt 2,125 mio. kr. i 2020 til tiltag, som skal finansieres af AUB bidragsnedsættelsen.


De resterende midler på ca. 4 mio. kr. fra AUB bidragsnedsættelsen foreslås placeret på Serviceområde 20, Administration og reserveres til at dække Covid 19-relaterede udgifter i forbindelsen med regnskabsafslutningen 2020. Dette med baggrund i, at KL har oplyst, at overskydende midler vedrørende eud-området, der ikke er anvendt til praktikpladsformål med udgangen af 2020, forventes at blive modregnet i det samlede coronaregnestykke, når regeringen og KL ultimo 2020 gennemfører opfølgende drøftelser om evt. yderligere håndtering af kommunernes Covid 19-udgifter i 2020.


Det bemærkes til sagen, at der i trepartsaftalen er aftalt, at AUB fra 2021 fastsættes på baggrund af de forventede udgifter i 2021, og at der foretages en årlig justering af AUB-bidraget. Med andre ord etableres fremadrettet et fleksibelt AUB-bidrag.


Økonomi

AUB-bidragsnedsættelsen er tilgået Herning Kommune i juli 2020 som dels en fritagelse for indbetaling af AUB i 1. kvartal 2020 og dels som en regulering i AUB-opkrævningen vedrørende bidragene for 2.-4. kvartal 2019. Den samlede besparelse/bidragsnedsættelse på 6,058 mio. kr. er foreløbigt placeret på en mellemregningskonto til senere udligning.


Med denne sag omplaceres besparelsen/bidragsnedsættelsen i 2020 til henholdsvis Serviceområde 18, Sundhed og Ældre med 2,125 mio. kr. og til Serviceområde 20, Administration med 3,933 mio. kr., hvortil der meddeles indtægtsbevillinger.


Samtidig meddeles udgiftsbevillinger i 2020 til henholdsvis Serviceområde 18, Sundhed og Ældre med 2,125 mio. kr. til dækning af udgifter til øget indsats vedrørende elevrekruttering og til Serviceområde 20, Administration med 3,933 mio. kr., som reserveres til dækning af Covid 19-relaterede merudgifter i 2020. Stillingtagen til fordeling sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles henholdsvis en indtægtsbevilling på 2,125 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 2,125 mio. kr. til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2020 vedrørende øget indsats vedrørende elevrekruttering,


at der meddeles henholdsvis en indtægtsbevilling på 3,933 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 3,933 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration i 2020. Beløbet reserveres til at dække Covid 19-relaterede udgifter i 2020, hvor stillingtagen til fordeling sker i forbindelse med regnskabsafslutningen 2020.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Tiltrådt, idet sidste sætning i andet at-punkt, som lyder ”Beløbet reserveres til at dække Covid19-relaterede udgifter i 2020, hvor stillingtagen til fordeling sker i forbindelse med regnskabsafslutningen 2020”, udgår.


Indstillingen er med præciseringen tiltrådt.