Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

233. Proces for regnskabsafslutning 2020, herunder endelig fordeling af Covid-19 kompensation

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-20 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Proces for regnskabsafslutning 2020, herunder endelig fordeling af Covid-19 kompensation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til proces for regnskabsafslutningen 2020, herunder fordeling af Covid 19-kompensation forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, som blev godkendt i Byrådet den 10. november 2020, forelægges aktuel status på økonomien omkring Covid 19 med henblik på stillingtagen til principper for endelig fordeling af den modtagne kompensation og eventuel tilpasning af processen for regnskabsafslutningen i forhold til den vanlige regnskabs- og overførselspraksis.


Covid 19-kompensation og udmøntning - status for 2020:

Herning Kommune er foreløbigt kompenseret med 20,652 mio. kr. for Covid 19-relaterede mer- og mindreudgifter i forbindelse med Økonomiaftalen. Heraf vedrører 2,150 mio. kr. udgifter til indkøb af værnemidler og 18,502 mio. kr. udgifter til personale, rengøring m.m.


Der skete i forbindelse med Midtvejsreguleringen en foreløbig fordeling af 14,801 mio. kr. af beløbet til de serviceområder med mest direkte borgerkontakt/flest decentrale enheder, hvor den økonomiske påvirkning umiddelbart blev skønnet størst. Den resterende del af den foreløbige Covid 19-kompensation, svarende til 5,851 mio. kr., er ikke fordelt og ligger p.t. som en del af de likvide aktiver.


Seneste opgørelse af Covid 19 relaterede mer- og mindreudgifter i Herning Kommune er foretaget i forbindelse med indberetning til KL den 12. november 2020 og viser netto merudgifter på 38,946 mio. kr. Opgørelsen skal danne baggrund for de forhandlinger med regeringen om endelig Covid 19-kompensation for 2020, som blev aftalt som en del af Økonomiaftalen.


Det er for nuværende uafklaret, hvorvidt kommunerne bliver kompenseret yderligere.


Vurdering af den aktuelle økonomiske situation:

Set ud fra et økonomistyringsmæssigt perspektiv har 2020 været et vanskeligt år, som har været præget af stor foranderlighed og dermed usikkerhed - ikke mindst i skønnene for økonomien frem i tiden. Dette har afspejlet sig i både budgetopfølgningerne og i de opgørelser af Covid 19-relaterede mer- og mindreudgifter, der er foretaget hen over året på foranledning af KL.


På baggrund af den foreliggende viden om den overordnede økonomiske situation for 2020 ses aktuelt en række problemstillinger/udeståender:

 • Det er p.t. uvist, om der tilføres kommunerne yderligere Covid 19-kompensation for 2020 - forhandlinger mellem KL og regeringen forventes at ske ultimo 2020
 • P.t. har Herning Kommune kun modtaget foreløbig kompensation svarende til lidt over halvdelen af de faktisk skønnede nettomerudgifter i 2020
 • Foreløbig fordeling af Covid 19-kompensation ved Midtvejsreguleringen flugter ikke med seneste opgørelse foretaget i november 2020
 • Usikkerhed omkring både Covid 19-opgørelserne og budgetopfølgningstallene
 • Endelig regulering af 2020 i relation til den modtagne kompensation på beskæftigelsesområdet kendes ikke

Proces for regnskabsafslutningen 2020:

Regnskabsafslutningen nærmer sig, og det vurderes hensigtsmæssigt at sigte efter en så normal regnskabs- og overførselsproces som muligt.

Set i lyset af de mange usikkerheder, der - trods det sene tidspunkt på året - stadig er omkring Covid 19-merudgifter/kompensation og det endelige regnskabsresultat for 2020 ses et behov for at mindske kompleksiteten i processen. Et behov for at skabe så meget klarhed som muligt for de budgetansvarlige i en i øvrigt uklar situation. Konkret ses tre principielle spor/modeller i relation til håndteringen af Covid 19-økonomien med forskellige fordele og ulemper, idet der selvfølgelig også kan fremtænkes variationer:

 1. Tilbagerulning af foreløbig Covid 19-kompensation og opsamling i Covid 19-pulje sammen med endnu ikke fordelt kompensation fra Midtvejsreguleringen samt eventuel yderligere kompensation. Fordeling foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen og sker ud fra vurderet behov.
  Overførselssag udarbejdes jfr. vanlig praksis, dog med mulighed for at de enkelte fagudvalg kan ses under ét.
 2. Omfordeling af foreløbig Covid 19-kompensation med afsæt i seneste opgørelse af faktiske nettoudgifter pr. november 2020. Udmøntning af endnu ikke fordelt kompensation fra Midtvejsreguleringen til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Stillingtagen til fordeling af eventuel yderligere kompensation foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen.
  Overførselssag udarbejdes jfr. vanlig praksis, dog med mulighed for at de enkelte fagudvalg kan ses under ét.


 1. Foreløbig Covid 19-kompensation gøres endelig. Den endnu ikke fordelte kompensation fra Midtvejsreguleringen tilføres Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Eventuel yderligere kompensation fordeles i forbindelse med regnskabsafslutningen.
  Samtidig tages principbeslutning om at de normale overførselsprincipper tilpasses med henblik på udligning af skævheder serviceområderne imellem - f.eks. ved reduceret overførselsadgang.


Supplerende til sagen kan oplyses, at den politiske behandling af både regnskabet for 2020 og overførselssagen 2020-2021 sker i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. april 2021 og i Byrådet den 20. april 2021.

Herudover kan oplyses, at Regeringen den 25. november 2020 har sendt et brev til KL, hvoraf fremgår, at i det omfang coronaepidemien strækker sig ind i 2021 og stiller krav til kommunernes opgaveløsning, er Regeringen indstillet på at sikre de nødvendige økonomiske ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommunerne. Omfanget vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

atat
at


at

den foreløbigt modtagne Covid 19-kompensation fra staten på 20,652 mio. kr. samt de 3,933 mio. kr. (dagsordenspkt. nr. 234) samlet 24,585 mio. kr. frigives til kompensering af coronarelaterede merudgifter i 2020,


frigivelsen sker på baggrund af en procentuel ligelig fordeling, svarende til forholdet mellem de opgjorte merudgifter pr. november 2020 på de enkelte serviceområder og den modtagne kompensation. Den foreløbige kompensation, der blev lagt ud i forbindelse med Midtvejsreguleringen, modregnes i fordelingen,der tages særskilt stilling til fordeling af eventuel yderligere Covid 19-kompensation i særskilt sag,


regnskabsafslutningen for 2020, herunder overførselssagen i øvrigt sker i henhold til vanlig praksis.


Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.