Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. september 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

233. Revisionens beretning nr. 8 for 2014 af 15. juni 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Revisionens beretning nr. 8 for 2014 af 15. juni 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 8 af 15. juni 2015 fremlægges til orientering. Beskæftigelsesudvalget sender redegørelsen til Økonomi og Erhvervsudvalget samt Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnittene 1, 2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision, afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet og afsnit 7 er ordninger med særlige rapporteringskrav. Afsnittene 8 og 9 er bilag, som ikke vedrører beskæftigelsesafdelingens resortområde

 

Formålet med revisionen på det sociale område

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik

 

Revisionens konklusion

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2014

 

Gennemgangen for 2014 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.  

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at revisionsberetningen godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Revisionsberetning nr 8 af 15 juni 2015