Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

138. 1. behandling af budget 2022-2025

139. Udmøntning af Midtvejsregulering 2021 m.v.

140. Strategi for produktion af vedvarende energi

141. Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

142. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

143. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Navervej i Sunds

144. Bynær skovrejsning

145. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

146. Foreløbig vedtagelse af tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds

147. Godkendelse af anvendelse af frihedsgrader i forbindelse med Kvalitetsrapporten på skoleområdet

148. Godkendelse af udgiftsbevilling vedr. midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever

149. Orientering om omgørelsesprocent i Ankestyrelsen 2020

150. Ekspropriation af areal til rekreativt og håndtering af vand i område i Gødstrup